Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.97

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 88/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 lipca 2018 r.
uchylająca decyzję w sprawie ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, mundurowej oraz materiałów pędnych i smarów

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  Traci moc decyzja Nr 227/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, mundurowej oraz materiałów pędnych i smarów (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 158).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.