Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2018.72

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 196
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.
uchylająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów - kandydatów na nurków

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Traci moc decyzja nr 909 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów - kandydatów na nurków (Dz. Urz. KGP z 2008 r. poz. 5).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.