Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2012.65

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2012 r.

DECYZJA NR 376
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 grudnia 2012 r.
uchylająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877 i Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116, z 2010 r. Nr 209, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 899) postanawia się, co następuje:
§  1. Traci moc decyzja nr 916 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze (Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 1, poz. 8).
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.