Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.159

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 2013 r.

DECYZJA Nr 164/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 czerwca 2013 r.
uchylająca decyzję w sprawie powoływania w resorcie obrony narodowej pełnomocników i zastępców pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, administratorów systemów oraz inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego

Departament Ochrony Informacji niejawnych

Na podstawie § 2 pkt 6 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. Traci moc decyzja Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie powoływania w resorcie obrony narodowej pełnomocników i zastępców pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, administratorów systemów oraz inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 6, poz. 61 oraz z 2012 r. poz. 8).
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.