Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2012.75

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 13 grudnia 2012 r.
uchylające decyzję w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy opracowania J. Hausnera i H. Izdebskiego "Przepisy prawa z zakresu kultury - stan obecny i propozycje zmian" i oceny możliwości jego wykorzystania w działalności MKiDN

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc decyzja Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy opracowania J. Hausnera i H. Izdebskiego "Przepisy prawa z zakresu kultury - stan obecny i propozycje zmian" i oceny możliwości jego wykorzystania w działalności MKiDN (Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 35).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482)

UZASADNIENIE

Na mocy decyzji Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy opracowania J. Hausnera i H. Izdebskiego "Przepisy prawa z zakresu kultury - stan obecny i propozycje zmian" i oceny możliwości jego wykorzystania w działalności MKiDN (Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 35) został powołany organ, którego głównym zadaniem było przeprowadzenie analizy dokumentu przygotowanego przez prof. dr hab. Jerzego Hausnera i prof. dr hab. Huberta Izbebskiego.

Do zadań Zespołu należało:

1) przeprowadzenie analizy opracowania pt. "Przepisy prawa z zakresu kultury - stan obecny i propozycje zmian" i ocena możliwości jego wykorzystania w działalności MKiDN;

2) przygotowanie na podstawie opracowania propozycji zmian w przepisach mających na celu usprawnienie i ułatwienie prowadzenia działalności kulturalnej;

3) dokonanie podziału zawartych w opracowaniu propozycji na te, które służyć mają deregulacji - ograniczeniu aktów prawnych normujących działalność kulturalną oraz na te, które dotyczą wprowadzenia nowych zasad jej organizacji.

Obsługę Zespołu zapewniał Departament Mecenatu Państwa.

W związku ze zrealizowanymi zadaniami, do którego został powołany organ, istnieje potrzeba uchylenia decyzji Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2009 r.