Uchylenie decyzji w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych stanowiących majątek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2010.15.90

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 sierpnia 2010 r.

DECYZJA Nr 26
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
uchylająca decyzję w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych stanowiących majątek Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie § 4 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710), postanawia się, co następuje:
§  1.
Znosi się Komisję Likwidacyjną środków trwałych stanowiących majątek Wyższego Urzędu Górniczego, powołaną decyzją nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych stanowiących majątek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 16, poz. 61 oraz z 2009 r. Nr 9, poz. 62).
§  2.
Traci moc decyzja nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych stanowiących majątek Wyższego Urzędu Górniczego.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.