Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2013 r.

DECYZJA Nr 101
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 20 czerwca 2013 r.
uchylająca decyzję w sprawie nadania Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Raciborzu imienia "Powstańców Śląskich" oraz sztandaru

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, ze zm.1) ) w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r., w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. poz. 342) ustala się, co następuje:
§  1. Uchyla się decyzję nr 27 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 maja 1993 r. w sprawie nadania Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Raciborzu imienia "Powstańców Śląskich" oraz sztandaru.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675.