Uchylenie decyzji w sprawie kwalifikowania policjantów do służby w komórkach organizacyjnych Policji właściwych w sprawach werbunków.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2009.9.49

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2009 r.

DECYZJA Nr 285
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 16 lipca 2009 r.
uchylająca decyzję w sprawie kwalifikowania policjantów do służby w komórkach organizacyjnych Policji właściwych w sprawach werbunków

§  1.
Uchyla się decyzję nr 63 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie kwalifikowania policjantów do służby w komórkach organizacyjnych Policji właściwych w sprawach werbunków (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 16).
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.