Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.1999.7.84

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1999 r.

DECYZJA NR 327
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 22 grudnia 1999 r.
w sprawie uchylenia decyzji o ustanowieniu Biura Administracyjno-Gospodarczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji państwową jednostką budżetową, będącą dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 października 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929) postanawia się, co następuje:
§  1. Uchyla się decyzję Nr 115 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Biura Administracyjno-Gospodarczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji państwową jednostką budżetową będącą dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia (Dz. Urz. MSWiA Nr 3, poz. 21).
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1999 r.