Uchylenie decyzji Nr 24 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 21 marca 2006 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2007.1.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 2007 r.

DECYZJA Nr 14
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 7 lutego 2007 r.
w sprawie uchylenia decyzji Nr 24 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 21 marca 2006 r.

Na podstawie § 5 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 3 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2004 r. Nr 1, poz. 6, z 2005 r. Nr 2, poz. 33 i Nr 4, poz. 72 oraz z 2006 r. Nr 1, poz. 4 i 6 i Nr 4, poz. 240) postanawia się, co następuje:
§  1.
Uchyla się decyzję Nr 24 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie powołania i trybu prac Zespołu do spraw organizacji wyjazdu polskiej misji obserwacyjnej na wybory parlamentarne na Ukrainie (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2006 r. Nr 2, poz. 46).
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.