Dz.Urz.MIniR.2019.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

DECYZJA Nr 1
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie uchylenia decyzji lokalizacyjnych Komisji Planowania przy Radzie Ministrów

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669), ustala się co następuje:
§  1.  Tracą moc decyzje lokalizacyjne wydane przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów, wymienione w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).