Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.8.279

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 447
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 14 sierpnia 1997 r.
w sprawie uchylenia decyzji Komisji Papierów Wartościowych Nr RM2-43-67/97 z dnia 5 czerwca 1997 r.

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.) w związku z art. 16 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Uchyla się decyzję Komisji Papierów Wartościowych Nr RM2-43-67/97 o skreśleniu Wojciecha Gębickiego s. Zbigniewa, ur. dn. 9 lipca 1965 r. w Warszawie, nr licencji 36, z listy maklerów papierów wartościowych.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.