Typy publicznych szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego. - OpenLEX

Typy publicznych szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1992.8.37

Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 27 października 1992 r.
w sprawie typów publicznych szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

Na podstawie art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 245, z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:
§  1.
Nie tworzy się samorządu uczniowskiego w następujących typach szkół i placówek:
1)
w przedszkolach,
2)
w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,
3)
w szkołach przy zakładach karnych i schroniskach dla nieletnich,
4)
w placówkach pozaszkolnej oświaty dla dorosłych,
5)
w następujących placówkach oświatowo-wychowawczych: ogrodach jordanowskich, planetariach i obserwatoriach astronomicznych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, wojewódzkich ośrodkach politechnicznych,
6)
w następujących placówkach opiekuńczo-wychowawczych: rodzinnych domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych,
7)
w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,
8)
w poradniach wychowawczo-zawodowych, psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych,
9)
w bibliotekach pedagogicznych.
§  2.
Samorządu uczniowskiego można nie tworzyć w szkołach funkcjonujących przy zakładach poprawczych za zgodą właściwego organu nadzorującego, jeżeli w ocenie rady pedagogicznej jest to uzasadnione względami wychowawczo-resocjalizacyjnymi.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1992 r.