Dziennik resortowy

B.I.LP.2008.2.10

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie tworzenia i funkcjonowania ośrodków hodowli zwierzyny w Lasach Państwowych

Zł-0751-1/2008

Na podstawie art. 28, ust. 3 ustawy z 13 października 1995 r. "Prawo łowieckie" (Dz. U. z 2005 r., nr 127, poz. 1066, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje.

§  1.
1. W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe tworzy się, na bazie obwodów łowieckich przekazanych na ten cel w zarząd PGL LP przez ministra właściwego do spraw środowiska, ośrodki hodowli zwierzyny, zwane w dalszej części niniejszego zarządzenia OHZ.
2. OHZ może obejmować jeden lub więcej obwodów, zależnie od ich wzajemnego położenia, priorytetowych celów, możliwości organizacyjnych itp.
3. OHZ w obrębie regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych tworzy, w drodze zarządzenia, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
4. Dyrektor RDLP wyznacza zarządcę OHZ, wskazując go spośród nadleśniczych nadleśnictw, w obrębie których jest on położony.
§  2. W OHZ realizowane są cele, wymienione w art. 28 ustawy z 13 października 1995 r. "Prawo łowieckie", w zakresie możliwym do realizacji w uwarunkowaniach określonego OHZ. Oprócz realizacji ww. celów ustawowych, prowadzona jest, według zasad określonych w przepisach prawa i z uwzględnieniem celów gospodarki leśnej, gospodarka łowiecka.
§  3. Prawidłową realizację celów określonych w § 2 zapewniają zarządcy OHZ, m.in. poprzez powierzenie obowiązków prowadzenia OHZ merytorycznie przygotowanym do pełnienia tej funkcji pracownikom.
§  4.
1. Nadzór i koordynację nad funkcjonowaniem OHZ sprawują, w obrębie RDLP, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w ramach umocowań statutowych. Nadzór ten w szczególności powinien obejmować bieżącą analizę realizacji celów określonych w § 2 oraz sporządzanie rocznych ocen funkcjonowania OHZ, obejmujących m.in.:

- informacje ogólne o OHZ w obrębie RDLP,

- analizę ekonomiczną funkcjonowania OHZ,

- analizę realizacji rocznych planów łowieckich,

- informacje o realizacji celów ustawowych.

2. Dyrektorzy RDLP oraz zarządcy OHZ są zobowiązani do tworzenia możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników prowadzących gospodarkę łowiecką w OHZ, m.in. poprzez organizowanie szkoleń, delegowanie na seminaria i konferencje o tematyce łowieckiej itp.
§  5. Dyrektorzy RDLP mogą, w drodze zarządzenia, określić zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej w OHZ, dotyczące m.in.:

- organizacji polowań (indywidualnych i zbiorowych),

- prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem OHZ,

- sposobu i zakresu świadczenia usług towarzyszących polowaniu,

- rozliczeń finansowych z osobami polującymi.

§  6.
1. Oferty cenowe na polowania w OHZ LP określają ich zarządcy lub dyrektorzy RDLP, działający w ramach umocowań otrzymanych od zarządców do reprezentowania ich w tym zakresie.
2. Oferty cenowe, o których mowa w pkt. 1, nie mogą być niższe od minimalnych, określonych stosownym zarządzeniem przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
§  7.
1. Sprzedaż polowań w OHZ LP prowadzą ich zarządcy, o ile spełniają wymagania określone w rozdziale 4 ustawy z 13 października 1995 r. "Prawo łowieckie", traktującym o działalności gospodarczej w zakresie łowiectwa.
2. Sprzedaż polowań obrębie RDLP mogą również prowadzić dyrektorzy RDLP, o ile uzyskają od zarządców OHZ stosowne umocowania do reprezentowania ich w tym zakresie i spełnią wymagania, o których mowa w pkt. 1.
3. Koordynację sprzedaży polowań w OHZ LP zapewniają dyrektorzy RDLP w ramach umocowań statutowych.
§  8. Zobowiązuje się dyrektorów RDLP do wdrożenia niniejszego zarządzenia, tj. do wydania stosownych zarządzeń i uregulowań z niego wynikających, w terminie do 1 kwietnia 2008 r.
§  9. Tracą moc:

1. Zarządzenie nr 54 dyrektora generalnego Lasów Państwowych 3 listopada 1998 r. w sprawie zasad funkcjonowania ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych (Zł-751-31/98).

2. Zarządzenie nr 91 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 18 listopada 1999 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 3 listopada 1998 r. w sprawie zasad funkcjonowania ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych (Zł-751-18/99).

§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.