Dz.Urz.KGSG.2018.79

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 174
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie turnusów profilaktyczno - rehabilitacyjnych i turnusów antystresowych w Straży Granicznej

W związku z art. 75b ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155) oraz § 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy (Dz. U. poz. 52) ustala się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Decyzja określa:
1) sposób pozyskiwania miejsc na turnusach profilaktyczno-rehabilitacyjnych i turnusach antystresowych w Straży Granicznej;
2) tryb kwalifikowania i kierowania na turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne i turnusy antystresowe w Straży Granicznej;
3) warunki korzystania z turnusów profilaktyczno-rehabilitacyjnych i turnusów antystresowych w Straży Granicznej.
§  2. 
1.  Użyte w decyzji pojęcia oznaczają:
1) funkcjonariusz - funkcjonariusza Straży Granicznej;
2) pracownik - pracownika Straży Granicznej;
3) turnus profilaktyczno-rehabilitacyjny - 14. dniowy pobyt w sanatorium funkcjonariuszy i pracowników, którzy w wyniku realizacji zadań w związku z pełnioną służbą lub wykonywaną pracą doznali urazów psychicznych wymagających udzielenia im pomocy psychologicznej i świadczenia usług o charakterze psychoprofilaktycznym;
4) turnus antystresowy - 12. dniowy pobyt funkcjonariuszy w wyznaczonych obiektach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w których realizowane są zajęcia mające na celu podniesienie ich umiejętności w zakresie profilaktyki stresu związanego z pełnioną służbą oraz promocji zdrowia;
5) dyrektor - Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej lub osobę przez niego upoważnioną;
6) kandydat - funkcjonariusza, który złożył wniosek o skierowanie na turnus profilaktyczno- rehabilitacyjny lub turnus antystresowy albo pracownika, który złożył wniosek o skierowanie na turnus profilaktyczno-rehabilitacyjny;
7) uczestnik - kandydata, który został zakwalifikowany do udziału w turnusie profilaktyczno- rehabilitacyjnym lub turnusie antystresowym;
8) kierujący - kierownika podmiotu leczniczego jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;
9) kierownik - komendanta oddziału, ośrodka, ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub osobę przez niego upoważnioną;
10) kierownik komórki organizacyjnej - kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub osobę przez niego upoważnionę;
11) Zespół - zespół powołany w drodze decyzji kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej w celu dokonania przydziału miejsc na turnusach profilaktyczno- rehabilitacyjny eh dla funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w tej jednostce organizacyjnej.
2.  Kierownik realizuje zadania wynikające z decyzji w stosunku do funkcjonariuszy lub pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w kierownej przez niego jednostce organizacyjnej Straży Granicznej.
3.  Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej realizuje zadania kierownika wynikające z decyzji w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie w porozumieniu z Komendantem Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.
4.  Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 11, określa zakres zadań i skład osobowy, obowiązki i uprawnienia przewodniczącego oraz tryb pracy i okres działania Zespołu.
5.  W skład Zespołu wchodzi od 4 do 6 osób, w tym psycholog Służby Zdrowia, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 2, osoba realizująca w danej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby lub pracy oraz przedstawiciele działających w tej jednostce organizacji związkowych.
§  3. 
1.  Funkcjonariusz może uczestniczyć w turnusie profilaktyczno-rehabilitacyjnym lub turnusie antystresowym, a pracownik w turnusie profilaktyczno-rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz na dwa lata.
2.  Funkcjonariusz, który pełnił służbę w kontyngencie, o którym mowa w art. 147c ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, może uczestniczyć w turnusie profilaktyczno- rehabilitacyjnym bez zachowania zasady, o której mowa w ust. 1.

Rozdział  2

Tryb kwalifikowania i kierowania, sposób zapewnienia miejsc oraz warunki korzystania z turnusów profilaktyczno-rehabilitacyjnych

§  4. 
1.  Kierownik, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku, składa pisemne zapotrzebowanie do dyrektora na określoną liczbę miejsc na turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne na rok następny, oddzielnie dla funkcjonariuszy i pracowników, w tym również dla siebie.
2.  Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1, dla:
1) Komendanta Głównego Straży Granicznej, jego zastępcy oraz osoby pełniącej służbę lub zatrudnionej na stanowisku samodzielnym w Komendzie Głównej Straży Granicznej - składa Komendant Główny Straży Granicznej;
2) funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Biurze Spraw Wewnętrznych - składa Komendant Biura Spraw Wewnętrznych;
3) funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej - składa kierownik komórki organizacyjnej.
3.  Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, dyrektor występuje pisemnie do Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przydział określonej liczby miejsc na turnusach profilaktyczno-rehabilitacyjnych ustalonej w oparciu o zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2.
§  5. 
1.  Kierowanie na turnus profilaktyczno-rehabilitacyjny odbywa się na podstawie wniosku o skierowanie na turnus profilaktyczno-rehabilitacyjny, zwany dalej "wnioskiem". Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do decyzji.
2.  Kandydat składa wniosek do kierującego w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.
3.  Wniosek podlega zaopiniowaniu przez:
1) bezpośredniego przełożonego kandydata;
2) psychologa Służby Zdrowia jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której kandydat pełni służbę lub jest zatrudniony albo na której zaopatrzeniu logistycznym pozostaje, lub też psychologa zewnętrznego podmiotu leczniczego wykonującego badania profilaktyczne funkcjonariuszy i pracowników na podstawie umowy podpisanej z tą jednostką organizacyjną;
3) lekarza prowadzącego badania profilaktyczne kandydata.
4.  Opiniowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, uwzględnia przede wszystkim urazy psychiczne doznane w wyniku realizacji zadań podczas pełnienia służby lub wykonywania pracy, wymagające udzielenia kandydatowi pomocy psychologicznej lub świadczenia w stosunku do niego innych usług o charakterze psychoprofilaktycznym, w szczególności urazy doznane podczas pełnienia służby w kontyngencie, o którym mowa w § 3 ust. 2.
5.  Zaopiniowany wniosek podlega zatwierdzeniu przez właściwego kierownika, z wyjątkiem wniosku składanego przez:
1) zastępcę Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, kierownika komórki organizacyjnej, osobę pełniącą służbę lub zatrudnioną na stanowisku samodzielnym w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz komendanta oddziału, ośrodka lub ośrodka szkolenia, których wnioski zatwierdza Komendant Główny Straży Granicznej;
2) funkcjonariusza pełniącego służbę lub pracownika zatrudnionego w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, nie będącego Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, których wnioski zatwierdza ten Komendant;
3) funkcjonariusza pełniącego służbę lub pracownika zatrudnionego w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, nie będącego kierownikiem komórki organizacyjnej, których wnioski zatwierdza ten kierownik.
6.  Wniosek niezaopiniowany przez którykolwiek z podmiotów, o których mowa w ust. 3, lub niezatwierdzony przez podmiot, o którym mowa w ust. 5, lub zgłoszony po terminie, o którym mowa w ust. 2, nie podlega rozpatrzeniu.
7.  Wymogu opiniowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 oraz zatwierdzania, o którym mowa w ust. 5, nie stosuje się do wniosku złożonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
§  6.  Na turnus profilaktyczno-rehabilitacyjny nie kieruje się:
1) funkcjonariuszy pozostających w dyspozycji właściwego przełożonego w związku z przewidywanym zwolnieniem ze służby;
2) funkcjonariuszy zawieszonych w czynnościach służbowych.
§  7.  Kierujący sporządza listę kandydatów na turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne i przekazuje kserokopię tej listy, nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku, dyrektorowi i przewodniczącemu Zespołu oraz informuje ich na bieżąco o wszystkich zmianach wprowadzanych do tej listy po jej przekazaniu.
§  8. 
1.  Po otrzymaniu z Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oferty, o której mowa w § 13 ust. 5, dyrektor dokonuje ilościowego przydziału miejsc na turnusach profilaktyczno-rehabilitacyjnych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, uwzględniając zapotrzebowanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 oraz dofinansowanie, o którym mowa w § 13 ust. 2 i 3, powiadamiając o tym pisemnie kierowników tych jednostek.
2.  W przypadku otrzymania z Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji miejsc na turnusach profilaktyczno- rehabilitacyjnych w liczbie mniejszej od zgłoszonej w ramach zapotrzebowania, o którym mowa w § 4 ust. 3, miejsca te przydziela się proporcjonalnie do tego zapotrzebowania.
3.  Dyrektor, na podstawie informacji o zmianach wprowadzonych do list kandydatów na turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne, może dokonać przesunięcia przydzielonych miejsc na tych turnusach pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej w celu pełnego wykorzystania tych miejsc.
§  9. 
1.  Zespół dokonuje imiennego przydziału miejsca i terminu pobytu na turnusach profilaktyczno- rehabilitacyjnych uwzględniając:
1) przydział miejsc na turnusach profilaktyczno- rehabilitacyjnych, o którym mowa w § 8, i ustalone terminy pobytu na tych turnusach;
2) stopień potrzeby skierowania kandydata na turnus profilaktyczno-rehabilitacyjny.
2.  Stopień potrzeby skierowania na turnus profilaktyczno-rehabilitacyjny, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie analizy stanu zdrowia kandydata dokonanej pod względem doznania urazów psychicznych, o których mowa w § 5 ust. 4, i ustalonych wskazań w tym zakresie.
3.  Zespół sporządza listę uczestników turnusów profilaktyczno-rehabilitacyjnych, którą przesyła do akceptacji kierownikowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 4.
4.  Listę, o której mowa w ust. 2, Zespół przesyła, do akceptacji:
1) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej - w przypadku uczestnika będącego zastępcą Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, kierownikiem komórki organizacyjnej, osobą pełniącą służbę lub zatrudnioną na stanowisku samodzielnym w Komendzie Głównej Straży Granicznej, komendantem oddziału, ośrodka lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej;
2) Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - w przypadku uczestnika pełniącego służbę lub zatrudnionego w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
3) kierownikowi komórki organizacyjnej - w przypadku uczestnika pełniącego służbę lub zatrudnionego w tej komórce organizacyjnej.
5.  Zespół powiadamia uczestników o przydzieleniu miejsca na turnusie profilaktyczno- rehabilitacyjnym oraz terminie i miejscu pobytu na tym turnusie.
§  10.  W wyjątkowym przypadku, gdy funkcjonariusz lub pracownik doznał traumy w związku ze służbą lub pracą, możliwe jest, zgodnie z zaleceniem lekarza lub psychologa przeprowadzającego badania profilaktyczne, wpisanie tego funkcjonariusza lub pracownika na listę uczestników turnusów profilaktyczno-rehabilitacyjnych w miejsce innego uczestnika, z pominięciem kolejności wynikającej z tej listy, jeżeli wpisanie go na kolejną listę uczestników wiązałoby się ze zbyt długim okresem oczekiwania na udział w turnusie profilaktyczno-rehabilitacyjnym.
§  11. 
1.  Jeżeli, ze względu na zdarzenie losowe lub inną nieprzewidzianą sytuację, uczestnik zrezygnuje z udziału w turnusie profilaktyczno-rehabilitacyjnym informuje o tym, w formie pisemnej, kierującego i bezpośredniego przełożonego.
2.  Kierujący przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, Zespołowi.
3.  Zespół dokonuje przydziału miejsca na turnusie profilaktyczno-rehabilitacyjnym, z którego zrezygnował uczestnik pierwszemu w kolejności kandydatowi wpisanemu na listę uczestników turnusów profilaktyczno-rehabilitacyjnych, któremu nie przydzielono miejsca na tym turnusie.
4.  Przydział, o którym mowa w ust. 3, wymaga zatwierdzenia przez właściwego kierownika.
5.  Zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, w przypadku uczestnika będącego:
1) zastępcą Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, kierownikiem komórki organizacyjnej, osobą pełniącą służbę lub zatrudnioną na stanowisku samodzielnym w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz komendantem oddziału lub ośrodka szkolenia - dokonuje Komendant Główny Straży Granicznej;
2) funkcjonariuszem pełniącym służbę lub pracownikiem zatrudnionym w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, nie będącym Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - dokonuje ten Komendant;
3) funkcjonariuszem pełniącym służbę lub pracownikiem zatrudnionym w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, nie będącym kierownikiem komórki organizacyjnej - dokonuje ten kierownik.
6.  Wymogu zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje sie do uczestnika będącego Komendantem Głównym Straży Granicznej.
7.  Informację, o której mowa w ust. 1, należy przesłać niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia lub sytuacji, o których mowa w ust. 1, co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnusu profilaktyczno- rehabilitacyjnego.
8.  Rezygnacja przez uczestnika z udziału w turnusie profilaktyczno-rehabilitacyjnym bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 7, wymaga pisemnego uzasadnienia. Uzasadnienie to należy przesłać kierującemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia tej rezygnacji.
9.  Jeżeli rezygnacja, o której mowa w ust. 8, wynikła z powodów związanych z pełnioną służbą lub wykonywaną pracą, jej uzasadnienie sporządza bezpośredni przełożony funkcjonariusza lub pracownika i przesyła kierującemu z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 8. Tego wymogu nie stosuje się do uczestnika będącego Komendantem Głównym Straży Granicznej
10.  Kierujący przekazuje rezygnację i uzasadnienie, o którym mowa w ust. 8 i 9, Zespołowi, który dołącza je do dokumentów przedstawianych kierownikowi jednostki organizacyjnej w sprawie przydziału, o którym mowa w ust. 3.
11.  Jeżeli uczestnik nie spełnił wymogów związanych z informowaniem o rezygnacji z udziału w turnusie profilaktyczno-rehabilitacyjnym, o których mowa w ust. 1 i 7-9, przed jego rozpoczęciem, traci prawo do uczestnictwa w takim turnusie przez okres 3 lat.
§  12.  Kierujący informuje organizatora turnusu profilaktyczno-rehabilitacyjnego o osobach, którym przydzielono miejsca na tym turnusie, a także o zmianie wynikającej z przydziału, o którym mowa w § 11 ust. 3.
§  13. 
1.  Uczestnik pokrywa we własnym zakresie koszty przejazdu do i z sanatorium realizującego turnus profilaktyczno-rehabilitacyjny, a także 20% kosztów pobytu na nim, wpłacając środki na pokrycie tych kosztów bezpośrednio w tym sanatorium, w dniu rozpoczęcia turnusu.
2.  Pobyt funkcjonariusza na turnusie profilaktyczno-rehabilitacyjnym jest współfinansowany przez Straż Graniczną w zakresie wynikającym z umowy zawartej między organizatorem tego turnusu i komendantem oddziału lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej, na którego zaopatrzeniu logistycznym jest ten funkcjonariusz, lub osobą przez niego upoważnioną, z uwzględnieniem dofinansowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3.  Pobyt pracownika na turnusie profilaktyczno-rehabilitacyjnym jest współfinansowany przez Straż Graniczną w zakresie wynikającym z umowy zawartej między organizatorem tego turnusu i komendantem oddziału lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej, na którego zaopatrzeniu logistycznym jest ten pracownik lub osobą przez niego upoważnioną.
4.  Koszty pobytu na turnusach profilaktyczno- rehabilitacyjny eh, w zakresie wynikającym z umów, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są ze środków ujętych w planach finansowych jednostek organizacyjnych kierowanych przez komendantów zawierających te umowy.
5.  Wyboru turnusów profilaktyczno- rehabilitacyjny eh dla funkcjonariuszy, w tym miejsc i terminów ich realizacji, dokonuje się spośród oferty przedstawionej przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmującej wykaz sanatoriów ze wskazaniem liczby dostępnych miejsc, terminów i kosztów pobytu.
§  14.  Bezpośredni przełożony uczestnika zobowiązany jest umożliwić mu udział w turnusie profilaktyczno-rehabilitacyjnym w przydzielonym terminie poprzez udzielenie mu w tym czasie urlopu wypoczynkowego lub, w przypadku funkcjonariuszy - czasu wolnego w zamian za służbę pełnioną ponad ustawowy wymiar.

Rozdział  3

Tryb kwalifikowania i kierowania, sposób zapewnienia miejsc oraz warunki korzystania z turnusów antystresowych

§  15.  Turnusy antystresowe organizuje się w obiektach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w których zabezpieczone są warunki do prowadzenia szkoleń, warsztatów grupowych i poradnictwa indywidualnego, a także prowadzenia zajęć relaksacyjno-kondycyjnych.
§  16. 
1.  Środki finansowe na organizację turnusów antystresowych ujmuje się w planach finansowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w których te turnusy będą organizowane.
2.  Straż Graniczna nie ponosi kosztów zajęć fakultatywnych realizowanych poza terenem jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której odbywa się turnus antystresowy.
§  17.  Kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub osoba przez niego upoważniona, na terenie której turnusy antystresowe będą organizowane zamieszcza na stronach intranetowych tej jednostki, w terminie do dnia 30 października każdego roku, informację o:
1) warunkach pobytu i niezbędnym wyposażeniu uczestników turnusu antystresowego;
2) terminach turnusów antystresowych na rok następny.
§  18.  Pierwszeństwo do korzystania z turnusu antystresowego przysługuje ze względu na:
1) wskazania psychologiczne stwierdzające potrzebę skorzystania z tego turnusu przez kandydata;
2) występowanie czynników szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia na stanowisku zajmowanym przez kandydata, w szczególności, specyfikę ryzyka zawodowego, wynikającego z dużego natężenia stresu;
3) stan zdrowia kandydata wynikający z analizy dokumentacji badań profilaktycznych umożliwiający jego uczestnictwo w zajęciach relaksacyjno-kondycyjnych.
§  19.  Na turnus antystresowy nie mogą być kierowane osoby, o których mowa w § 6.
§  20. 
1.  Kierowanie na turnus antystresowy odbywa się na podstawie wniosku o skierowanie na turnus antystresowy. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do decyzji.
2.  Do wniosku stosuje się przepisy § 5 ust. 2-7.
§  21. 
1.  Kierujący sporządza listę kandydatów na turnus antystresowy i przesyła jej kserokopię dyrektorowi, w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku oraz informuje go na bieżąco o wszystkich zmianach wprowadzanych do tej listy po jej przekazaniu.
2.  Kandydatów na liście umieszcza się w kolejności uwzględniającej stopień potrzeby skierowania ich na turnus antystresowy, w szczególności uwzględniającej pierwszeństwo, o którym mowa w § 18.
3.  Przy kandydatach umieszczonych na liście wskazuje się jednostki organizacyjne Straży Granicznej, w których ci kandydaci pełnią służbę.
4.  Do listy dołącza się złożone przez kandydatów kopie wniosków o skierowanie na turnus antystresowy.
§  22.  Dyrektor, po otrzymaniu listy kandydatów na turnus antystresowy, dokonuje przydziału ilości miejsc na turnusach antystresowych i terminów tych turnusów dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej uwzględniając liczbę kandydatów z poszczególnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz kolejność, w jakiej zostali na niej umieszczeni.
§  23. 
1.  Kierujący:
1) dokonuje imiennego przydziału miejsc na turnusach antystresowych i terminów pobytu na tych turnusach na podstawie:
a) liczby miejsc na turnusach antystresowych przydzielonych poszczególnym jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej,
b) kolejności na liście kandydatów na turnus antystresowy;
2) sporządza listę uczestników turnusów antystresowych, którą przesyła do akceptacji kierownikowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 2;
3) powiadamia uczestników o przydzieleniu im miejsc na turnusach antystresowych oraz terminach i miejscach pobytu na tym turnusach.
2.  Listę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, kierujący przesyła, do akceptacji:
1) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej - w przypadku uczestnika będącego zastępcą Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, kierownikiem komórki organizacyjnej, osobą pełniącą służbę na stanowisku samodzielnym w Komendzie Głównej Straży Granicznej, komendantem oddziału, ośrodka lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej;
2) Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - w przypadku uczestnika pełniącego służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
3) kierownikowi komórki organizacyjnej - w przypadku uczestnika pełniącego służbę w tej komórce organizacyjnej.
§  24. 
1.  Ze względu na szczególne wskazania psychologiczne dotyczące określonego funkcjonariusza, możliwe jest, zgodnie z zaleceniem lekarza lub psychologa przeprowadzającego badania profilaktyczne, wpisanie tego funkcjonariusza na listę uczestników turnusów antystresowych w miejsce innego uczestnika, z pominięciem kolejności wynikającej z tej listy, jeżeli wpisanie go na kolejną listę uczestników turnusów antystresowych wiązałoby się ze zbyt długim okresem oczekiwania na udział w turnusie antystresowym.
2.  Skierowanie uczestnika, o którym mowa w ust. 1, wymaga przedstawienia przez kierującego pisemnego uzasadnienia.
§  25. 
1.  Jeżeli, ze względu na zdarzenie losowe lub inną nieprzewidzianą sytuację, uczestnik zrezygnuje z udziału w turnusie antystresowym informuje o tym, w formie pisemnej, kierującego i bezpośredniego przełożonego.
2.  Kierujący dokonuje przydziału miejsca na turnusie antystresowym, z którego zrezygnował uczestnik, pierwszemu w kolejności kandydatowi wpisanemu na listę uczestników, któremu nie przydzielono miejsca na tym turnusie.
3.  Przydział, o którym mowa w ust. 2, wymaga zatwierdzenia, do którego stosuje sie odpowiednio przepisy § 11 ust. 4-6.
4.  Do wymogów związanych z informowaniem o rezygnacji z udziału w turnusie antystresowym stosuje się odpowiednio przepisy § 11 ust. 7-9 i 11.
§  26.  Uczestnicy kierowani są na turnusy antystresowe w ramach delegacji służbowej.
§  27. 
1.  Uczestnik, w dniu rozpoczęcia turnusu antystresowego, powinien posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnusie antystresowym wydane do 14 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu.
2.  Uczestnik nieposiadający zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie może brać udziału w turnusie antystresowym.
3.  W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia uczestnika, podlega on badaniu lekarskiemu przez lekarza Służby Zdrowia jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w obiektach której organizowany jest turnus antystresowy w celu ustalenia braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do dalszego udziału w turnusie antystresowym.
4.  Lekarz, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, o którym mowa w ust. 3, wystawia zaświadczenie o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do dalszego udziału w turnusie antystresowym. W przypadku stwierdzenia takich przeciwwskazań, uczestnik kończy udział w turnusie antystresowym.
§  28. 
1.  Liczba uczestników turnusu antystresowego wynosi nie więcej niż 12 osób.
2.  W czasie trwania turnusu antystresowego organizowane są:
1) następujące usługi psychologiczne:
a) poradnictwo indywidualne,
b) warsztaty grupowe;
2) zajęcia relaksacyjno-kondycyjne.
3.  Uczestnik ma obowiązek korzystania z usług i zajęć, o których mowa w ust. 2 oraz przestrzegania regulaminu obowiązującego w obiektach, w których prowadzony jest turnus antystresowy.
4.  W przypadku nieuzasadnionego niekorzystania z usług i zajęć, o których mowa w ust. 2, lub naruszenia regulaminu, o którym mowa w ust. 3, uczestnik zostaje usunięty z turnusu antystresowego.
5.  Uczestnikowi turnusu antystresowego, w miarę możliwości, należy zapewnić warunki odmienne od tych, w jakich pełni on służbę oraz umożliwia się mu pełną izolację od obowiązków służbowych.
§  29. 
1.  Usługi psychologiczne, o których mowa w § 28 ust. 2 pkt 1, prowadzone są przez psychologa Służby Zdrowia jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w obiektach której realizowany jest turnus antystresowy.
2.  W przypadku braku możliwości realizowania usług psychologicznych, o których mowa w § 29 ust. 2 pkt 1, przez psychologa, o którym mowa w ust. 1, do prowadzenia tych zajęć wyznacza się psychologa rezerwowego.
3.  Psychologa rezerwowego, o którym mowa w ust. 2, wskazuje psycholog-koordynator, o którym mowa w § 9 ust. 1 decyzji nr 182 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 października 2017 r. w sprawie świadczenia usług psychologicznych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 49) spośród psychologów Służb Zdrowia jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Dyrektor powiadamia pisemnie kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, z której Służby Zdrowia wyznaczył psychologa rezerwowego o jego wyznaczeniu.
4.  Dopuszcza się udział w prowadzeniu usług psychologicznych, o których mowa w § 28 ust. 2 pkt 1, innego psychologa niż psycholog Służby Zdrowia jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.
5.  Zajęcia relaksacyjno-kondycyjne, o których mowa w § 28 ust. 2 pkt 2, prowadzone są przez funkcjonariuszy i pracowników z jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w obiektach której prowadzony jest turnus antystresowy, mających uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego lub zajęć sportowych w Straży Granicznej, wyznaczonych przez kierownika tej jednostki.
6.  W przypadku braku możliwości realizowania zajęć relaksacyjno - kondycyjnych, o których mowa w § 28 ust. 2 pkt 2, przez funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 5, Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej na wniosek dyrektora, wyznacza do prowadzenia tych zajęć innego funkcjonariusza posiadającego uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego lub zajęć sportowych w Straży Granicznej.
§  30. 
1.  Program usług psychologicznych, o których mowa § 28 ust. 2 pkt 1, opracowuje Biuro Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej. Program ten podlega zatwierdzeniu przez dyrektora.
2.  Program zajęć relaksacyjno-kondycyjnych, o których mowa w § 28 ust. 3 pkt 2, opracowuje Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej. Program ten podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.
3.  W ostatnim dniu trwania turnusu antystresowego przeprowadza się ewaluację zajęć tego turnusu polegającą na anonimowym wypełnieniu przez wszystkich uczestników turnusu antystresowego ankiety, której wzór określa załącznik nr 3 do decyzji. Z wypełnionych ankiet sporzadzą się zbiorczą informację, którą przekazuje się dyrektorowi.
4.  Po zakończeniu turnusu antystresowego osoby prowadzące usługi psychologiczne oraz zajęcia relaksacyjno-kondycyjne wypełniają ocenę realizacji programu turnusu antystresowego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do decyzji oraz przesyłają ją niezwłocznie do dyrektora.

Rozdział  4

Przepisy końcowe

§  31.  Traci moc decyzja nr 34 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie turnusów profilaktyczno-rehabilitacyjnych i antystresowy eh dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 43).
§  32.  Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

........................................................................... .......................................................

ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM* (miejscowość, data)

(data, pieczęć i podpis kierownika jednostki

organizacyjnej Straży Granicznej **/

kierownika komórki organizacyjnej Komendy

Głównej Straży Granicznej)

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA TURNUS PROFILAKTYCZNO- REHABILITACYJNY***

1. Stopień............................. Nazwisko................................ Imię............................

PESEL

2. Zajmowane stanowisko:

Nazwa jednostki organizacyjnej....................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej.....................................................................................................

Nazwa stanowiska.........................................................................................................................

Staż służby/pracy................................................... Telefon kontaktowy......................................

Preferowany termin turnusu I / II / III / IV kwartał*

Czy w przeciągu ostatnich 2 lat brał/a Pani/Pan udział w turnusie profilaktyczno-rehabilitacyjnym lub antystresowym -TAK/NIE*

..............................................................

(podpis składającego wniosek)

3. Opinia przełożonego:...........................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.........................................................................................

(data, pieczęć i podpis bezpośredniego przełożonego)

4. Opinia psychologa:

aktualnie istnieją wskazania psychologiczne / brak jest wskazań psychologicznych* do udziału w turnusie profilaktyczno-rehabilitacyjnym

...............................................................

(data, pieczęć i podpis psychologa)

5. Opinia lekarza prowadzącego badania profilaktyczne:

zdolny / niezdolny* do odbycia turnusu profilaktyczno-rehabilitacyjnego

.................................................................................................................

(data, pieczęć i podpis lekarza prowadzącego badania profilaktyczne)

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku wnioskodawcy pełniącego służbę lub zatrudnionego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie wniosek zatwierdza Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

*** pozycje 1-2 wypełnia osoba składająca wniosek

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM* ....................................................

(data, pieczęć i podpis kierownika jednostki

organizacyjnej Straży Granicznej **/

kierownika komórki organizacyjnej Komendy

Głównej Straży Granicznej)

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA TURNUS ANTYSTRESOWY***

1. Stopień.................................. Nazwisko............................... Imię........................

PESEL

2. Zajmowane stanowisko:

Nazwa jednostki organizacyjnej....................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej.....................................................................................................

Nazwa stanowiska.........................................................................................................................

Staż służby....................................................... Telefon kontaktowy............................................

Preferowany termin turnusu I / II / III / IV kwartał*

Czy w przeciągu ostatnich 2 lat brał/a Pani/Pan udział w turnusie profilaktyczno-rehabilitacyjnym lub antystresowym -TAK/NIE*

..........................................................

(podpis składającego wniosek)

3. Opinia przełożonego:...........................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.........................................................................................

(data, pieczęć i podpis bezpośredniego przełożonego)

4. Opinia psychologa:

aktualnie istnieją wskazania psychologiczne / brak jest wskazań psychologicznych* do udziału w turnusie antystresowym

..............................................................

(data, pieczęć i podpis psychologa)

5. Opinia lekarza prowadzącego badania profilaktyczne:

zdolny / niezdolny* do odbycia turnusu antystresowego*

..................................................................................................................

(data, pieczęć i podpis lekarza prowadzącego badania profilaktyczne)

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku wnioskodawcy pełniącego służbę lub zatrudnionego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie wniosek zatwierdza Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

*** pozycje 1-2 wypełnia osoba składająca wniosek

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA TURNUSU ANTYSTRESOWEGO

przeprowadzonego w....................................................................................................................

w terminie:....................................................................................................................................

I. 

Ankieta dla uczestnika turnusu antystresowego dotycząca zajęć z psychologiem

Uwaga: w pytaniach 1-4 proszę zakreśl jedną z odpowiedzi:

1 - słabo, 2 - dostatecznie; 3 - przeciętnie; 4 - dobrze; 5 - bardzo dobrze

1. Jak oceniasz zajęcia, w których brałeś udział?

1 2 3 4 5

2. W jakim stopniu warsztaty spełniły Twoje oczekiwania?

1 2 3 4 5

3. Jak oceniasz sposób prowadzenia zajęć?

1 2 3 4 5

4. Jak oceniasz przygotowane dla uczestników materiały?

1 2 3 4 5

5. Jakie zagadnienia szczególnie Cię zainteresowały, a jakie uważasz za mało przydatne?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

6. Jaka tematyka warsztatów interesuje Cię na przyszłość?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

7. Czy uważasz, że obiekty Straży Granicznej, w których zrealizowano turnus antystresowy spełniają wymogi niezbędne do jego realizacji?..............................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

8. Inne uwagi:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

II. 

Ankieta dla uczestnika turnusu antystresowego dotycząca zajęć relaksacyjno - kondycyjnych

Uwaga: w pytaniach 1-4 zakreśl jedną z odpowiedzi:

1 - słabo; 2 - dostatecznie, 3 - przeciętnie, 4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze

1. Jak oceniasz zajęcia, w których brałeś udział?

1 2 3 4 5

2. W jakim stopniu zajęcia spełniły Twoje oczekiwania?

1 2 3 4 5

3. Jak oceniasz sposób prowadzenia zajęć?

1 2 3 4 5

4. Czy w Twojej opinii zajęć sportowych było:*

za mało w sam raz za dużo

5. Jakie formy zajęć szczególnie Cię zainteresowały, a jakie uważasz za mało przydatne?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

6. Jakimi formami zajęć zainteresowany (a) byłbyś/byłabyś w przyszłości?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

7. Czy korzystałe(a)ś z płatnych zabiegów rehabilitacyjnych lub innych form rekreacji? Jakich form i gdzie?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

8. Inne uwagi:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

* podkreślić właściwą odpowiedź

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

OCENA REALIZACJI PROGRAMU TURNUSU ANTYSTRESOWEGO

przeprowadzonego w....................................................................................................................

w terminie: ....................................................................................................................................

I. 

Pytania dotyczące realizacji turnusu antystresowego

1. Czy zrealizowano cały program turnusu antystresowego? Jeśli nie, to dlaczego?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2. Czy realizowano dodatkowe zagadnienia? Jakie, dlaczego?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3. Czy zapewniono odpowiednie warunki do realizacji programu turnusu antystresowego?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

II. 

Opis grupy uczestników turnusu antystresowego (zaangażowanie grupy, współpraca z prowadzącym i współuczestnikami grupy)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

III. 

Podsumowanie turnusu antystresowego, wnioski:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(czytelne podpisy osób prowadzących zajęcia w ramach turnusu antystresowego)