Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 lutego 2012 r.
w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 165 ust. 1 oraz 166 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1. Zarządzenie określa tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "WUG", w ramach zadań organów nadzoru górniczego oraz zadań organu wyspecjalizowanego w rozumieniu przepisów o systemie kontroli wyrobów.
2. W przypadku zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, wykonywanych przez organy nadzoru górniczego, przepisy zarządzenia stosuje się w przypadkach nieuregulowanych w przepisach prawa budowlanego.
§  2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) "czynnościach inspekcyjno-technicznych" - rozumie się przez to:
a) przeprowadzanie kontroli w: siedzibie przedsiębiorcy, zakładach górniczych, miejscach wydobywania kopalin, zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 tej ustawy, podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową, a także u przedsiębiorców produkujących, importujących lub wprowadzających do obrotu wyroby przeznaczone do stosowania w ruchu zakładu górniczego,
b) dokonywanie kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych,
c) czynności w zakresie pogotowia technicznego,
d) ustalanie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznych zdarzeń, wypadków oraz zgonów naturalnych, zaistniałych w ruchu zakładu górniczego,
e) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem akcji ratowniczej oraz pracami prowadzonymi na zasadach akcji ratowniczej,
f) sprawowanie nadzoru nad merytoryczną działalnością dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego;
2) "pracowniku inspekcyjno-technicznym" - rozumie się przez to pracownika merytorycznego zatrudnionego w WUG, wykonującego czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, niezwiązane z obsługą prawną;
3) "zdarzeniu" - rozumie się przez to niebezpieczne zdarzenie, wypadek lub zgon naturalny, zaistniałe w ruchu zakładu górniczego, o których mowa w art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
§  3. Czynności inspekcyjno-techniczne są wykonywane przez pracowników inspekcyjno-technicznych, a w przypadkach określonych w zarządzeniu - także przez innych pracowników WUG.
§  4.
1. Pracownicy inspekcyjno-techniczni są obowiązani prowadzić "Kartę pracy pracownika inspekcyjno-technicznego".
2. Wzór "Karty pracy pracownika inspekcyjno-technicznego" stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

Rozdział  2

Kontrole

§  5. Kontrole przeprowadza się w trybie:
1) kontroli limitowanej, do której stosuje się ograniczenia czasu jej trwania;
2) kontroli doraźnej;
3) kontroli powtórnej.
§  6.
1. Kontrole limitowane wszczyna się zgodnie z planem pracy WUG lub komórki WUG, wymienionej w § 2 ust. 1 pkt 3-6 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 53 Ministra Środowiska z dnia 13 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 50), zwanej dalej "komórką WUG", a w uzasadnionych przypadkach na polecenie Prezesa WUG lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Kontrolę wyrobów przeprowadza się zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa WUG, według zasad określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367).
3. Kontrole limitowane przeprowadza się w zakresie określonym w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli.
§  7.
1. Kontrole doraźne wszczyna się:
1) w toku postępowania prowadzonego w wyniku złożenia wniosku przez podmiot we własnej sprawie;
2) jeżeli przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
3) jeżeli przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.
2. Polecenie wszczęcia kontroli doraźnej wydaje Prezes WUG lub osoba przez niego upoważniona.
§  8.
1. Kontrole powtórne wszczyna się, jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez kontrolowanego.
2. Polecenie wszczęcia kontroli powtórnej wydaje Prezes WUG lub osoba przez niego upoważniona.
§  9. Kontrole mogą być przeprowadzane w czasie jednego lub większej liczby dni pracy.
§  10.
1. Ze względu na miejsce przeprowadzania kontrole dzieli się na podziemne oraz powierzchniowe.
2. Do kontroli podziemnych zalicza się czynności inspekcyjno-techniczne wykonywane w ramach kontroli w podziemnych wyrobiskach górniczych.
3. Do kontroli powierzchniowych zalicza się czynności inspekcyjno-techniczne wykonywane w ramach kontroli na powierzchni zakładów górniczych lub terenów górniczych, a także u przedsiębiorcy produkującego, importującego lub wprowadzającego do obrotu wyroby przeznaczone do stosowania w ruchu zakładu górniczego.
4. W przypadku wykonywania w ramach kontroli czynności inspekcyjno-technicznych wymienionych w ust. 2 i 3, całość kontroli zalicza się do kontroli podziemnych.
§  11.
1. W zależności od potrzeb kontrole mogą być przeprowadzane jednoosobowo albo grupowo.
2. Skład osobowy oraz liczebność grupy kontrolnej ustala Prezes WUG lub osoba przez niego upoważniona, wyznaczając jednocześnie kierującego grupą. Członkowie grupy kontrolnej przeprowadzają oraz dokumentują kontrolę samodzielnie, każdy w swoim zakresie działania.
3. W Departamencie Warunków Pracy w WUG prowadzi się ewidencję kontroli przeprowadzonych przez pracowników inspekcyjno-technicznych, z wyjątkiem kontroli wymienionych w ust. 5.
4. Wzór ewidencji kontroli przeprowadzonych przez pracowników inspekcyjno-technicznych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. W Departamencie Energomechanicznym w WUG prowadzi się ewidencję kontroli wyrobów, przeprowadzonych przez pracowników inspekcyjno-technicznych u przedsiębiorcy produkującego, importującego lub wprowadzającego do obrotu wyroby przeznaczone do stosowania w ruchu zakładu górniczego.
6. Wzór ewidencji kontroli wyrobów, przeprowadzonych przez pracowników inspekcyjno-technicznych u przedsiębiorcy produkującego, importującego lub wprowadzającego do obrotu wyroby przeznaczone do stosowania w ruchu zakładu górniczego, stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  12.
1. Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli może zostać doręczone przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną albo za pomocą faksu, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez przedsiębiorcę na taką formę doręczania.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, oryginał zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli przekazuje się przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej podczas rozpoczęcia kontroli.
4. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się w przypadku kontroli doraźnej.
5. O terminie planowanej kontroli, przed jej rozpoczęciem, dyrektor lub pracownik komórki WUG przeprowadzającej kontrolę zawiadamia dyrektora właściwego okręgowego urzędu górniczego, zwanego dalej "OUG", lub dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "SUG".
§  13.
1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Podpisanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stanowi polecenie jej wszczęcia.
3. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.
4. W przypadku grupy kontrolnej można w 1 upoważnieniu upoważnić wszystkich pracowników inspekcyjno-technicznych, wchodzących w skład tej grupy, do przeprowadzenia danej kontroli.
5. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli jest przekazywane przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej.
§  14. W trakcie kontroli pracownik inspekcyjno-techniczny, w szczególności:
1) zapoznaje się z odpowiednią dokumentacją dotyczącą zakresu przedmiotowego kontroli;
2) dokonuje lub uczestniczy w dokonywaniu niezbędnych pomiarów lub prób.
§  15. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, które wymagają podjęcia czynności przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności albo ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679), pracownik inspekcyjno-techniczny przeprowadzający kontrolę niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora komórki WUG, w której jest zatrudniony.
§  15a. 1
1. Zabezpieczenie próbek pobieranych do badań w trakcie kontroli, w tym próbek kontrolnych, przechowywanych przez kontrolowanego, jest dokonywane w szczególności przez:
1) zalakowanie opakowań zawierających takie próbki, chyba że rozmiary próbki na to nie pozwalają;
2) opatrzenie opakowań, o których mowa w pkt 1, imiennymi pieczątkami przez pracowników przeprowadzających kontrolę oraz podpisami tych pracowników.
2. W protokole sporządzanym w przypadku pobrania próbek, o którym mowa w art. 40i ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367), zamieszcza się informację, kto jest producentem danej partii wyrobu, z której próbki zostały pobrane do kontroli.
§  16.
1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w co najmniej 3 jednobrzmiących egzemplarzach.
2. W protokole określa się w szczególności:
1) tryb kontroli;
2) zakres przedmiotowy kontroli;
3) dzień albo dni, w których przeprowadzono kontrolę;
4) osoby biorące udział w kontroli ze strony WUG oraz przedsiębiorcy;
5) przebytą trasę;
6) stwierdzone nieprawidłowości, ze wskazaniem naruszonych przepisów i skontrolowanej dokumentacji zakładu górniczego, oraz wyniki dokonanych pomiarów lub prób;
7) 2 (uchylony);
8) pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu.
3. Obowiązek określenia w protokole przebytej trasy nie dotyczy kontroli przeprowadzanych w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny w warunkach określonych w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej "Pgg", oraz kontroli powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych.
4. 3 Wzór protokołu:
1) kontroli przeprowadzonej przez 1 lub 2 pracowników inspekcyjno-technicznych stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia;
2) kontroli przeprowadzonej przez grupę kontrolną stanowi załącznik nr 6a do zarządzenia.
5. 4 Pracownik inspekcyjno-techniczny przeprowadzający kontrolę podpisuje protokół oraz przekazuje go do podpisu przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej. W przypadku kontroli przeprowadzonej przez grupę kontrolną:
1) pracownik inspekcyjno-techniczny kierujący grupą kontrolną podpisuje część ogólną zbiorczego protokołu, zawierającą dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 i 8, oraz przekazuje ją do podpisu przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej;
2) pracownik inspekcyjno-techniczny przeprowadzający kontrolę podpisuje załącznik do protokołu oraz przekazuje go do podpisu osobie biorącej udział w kontroli ze strony przedsiębiorcy.
6. W protokole zamieszcza się informację o wszczęciu albo zaniechaniu wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego lub informację o wydaniu decyzji przez pracownika inspekcyjno-technicznego, działającego z upoważnienia Prezesa WUG.
7. Jeżeli kontrola została przeprowadzona w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, a wyniki kontroli dają podstawę do wydania decyzji, w protokole zamieszcza się informację, że stanowi on jednocześnie zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, ze wskazaniem jego przedmiotu, z jednoczesnym pouczeniem o przysługującym przedsiębiorcy prawie do zapoznania się w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia podpisania protokołu, osobiście lub przez upoważnioną osobę, z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, a także do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.
8. Jeżeli kontrola nie została przeprowadzona w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, a wyniki kontroli dają podstawę do wydania decyzji, w protokole zamieszcza się informację, że zostanie wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne, ze wskazaniem jego przedmiotu. O wszczęciu postępowania odrębnie powiadamia się przedsiębiorcę, z jednoczesnym pouczeniem o przysługującym przedsiębiorcy prawie do zapoznania się w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, osobiście lub przez upoważnioną osobę, z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, a także do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.
9. Przyczyny odstąpienia od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) określa się w protokole oraz w uzasadnieniu decyzji.
10. Protokół doręcza się:
1) za potwierdzeniem odbioru, przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej;
2) dyrektorowi właściwego OUG lub dyrektorowi SUG.
11. Jeżeli kontrolą było objętych kilka zakładów górniczych tego samego przedsiębiorcy, przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej doręcza się, za potwierdzeniem odbioru, część ogólną zbiorczego protokołu zawierającą dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, a do poszczególnych zakładów górniczych przekazuje się, za potwierdzeniem odbioru, protokoły dotyczące tych zakładów.
12. Przepisów ust. 1-11 nie stosuje się do kontroli wyrobów.
§  17.
1. Z przeprowadzonej kontroli wyrobów sporządza się protokół w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
2. W protokole określa się w szczególności:
1) tryb kontroli;
2) kontrolowany wyrób;
3) dzień albo dni, w których przeprowadzono kontrolę wyrobu;
4) osoby biorące udział w kontroli ze strony WUG oraz kontrolowanego;
5) miejsce przeprowadzenia kontroli wyrobu;
6) stwierdzone nieprawidłowości, ze wskazaniem naruszonych przepisów;
7) wyniki wykonanych pomiarów;
8) informacje dotyczące przedstawionych kontrolującemu do wglądu dokumentów i dokumentacji, w tym instrukcji dołączonych do wyrobu, a także treści deklaracji zgodności oraz oznakowania wyrobu.
3. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.
4. Jeżeli kontrola wyrobu była przeprowadzona u przedsiębiorcy produkującego, importującego lub wprowadzającego do obrotu wyroby przeznaczone do stosowania w ruchu zakładu górniczego, pracownik inspekcyjno-techniczny przeprowadzający kontrolę podpisuje protokół oraz przekazuje do podpisu osobie biorącej udział w kontroli wyrobów ze strony kontrolowanego.
5. Jeżeli kontrola wyrobu była przeprowadzona w zakładzie górniczym, protokół załącza się do protokołu kontroli w zakładzie górniczym, w ramach której przeprowadzono kontrolę wyrobów stosowanych w ruchu zakładu górniczego.
6. Protokół doręcza się, za potwierdzeniem odbioru, kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej, a jeżeli kontrola wyrobu była przeprowadzona w zakładzie górniczym - przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej.
7. Jeżeli w trakcie kontroli wyrobów nie stwierdzono niezgodności wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, protokół przekazuje się, po akceptacji przez dyrektora właściwej komórki WUG, do zespołu właściwego do spraw kontroli wyrobów w Departamencie Energomechanicznym w WUG.
8. W przypadku stwierdzenia, że kontrolowany wyrób nie spełnia zasadniczych lub innych wymagań, wszczyna się postępowanie w sprawie wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
§  18. Pracownik inspekcyjno-techniczny, który przeprowadzał kontrolę, lub kierujący grupą kontrolną omawia wyniki kontroli z przedsiębiorcą, osobą przez niego upoważnioną lub osobami kierownictwa zakładu górniczego.
§  19. Pracownik inspekcyjno-techniczny przeprowadzający kontrolę lub kierujący grupą kontrolną są obowiązani dokonać albo zapewnić dokonanie wpisu do książki kontroli, obejmującego informacje wymienione w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).
§  20. Przepisy § 5-19 stosuje się odpowiednio do kontroli przeprowadzanych w: zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg, zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg, podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym oraz jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową.

Rozdział  3

Kompleksowe sprawdzenie i ocena zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych

§  21.
1. Kompleksowe sprawdzenie i ocena stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, zwane dalej "rozpoznaniem", następuje na polecenie Prezesa WUG.
2. Rozpoznania dokonuje się na podstawie programu (planu) rozpoznania zatwierdzonego przez Prezesa WUG lub osobę przez niego upoważnioną.
3. Przyczyny dokonania rozpoznania określa się w programie (planie) rozpoznania.
§  22. Rozpoznanie może być dokonywane w czasie 1 lub większej liczby dni pracy.
§  23.
1. Ze względu na miejsce dokonywania rozpoznanie dzieli się na podziemne oraz powierzchniowe.
2. Do rozpoznania podziemnego zalicza się czynności inspekcyjno-techniczne wykonywane w ramach rozpoznania w podziemnych wyrobiskach górniczych.
3. Do rozpoznania powierzchniowego zalicza się czynności inspekcyjno-techniczne wykonywane w ramach rozpoznania na powierzchni zakładów górniczych lub terenów górniczych.
4. W przypadku wykonywania w ramach rozpoznania czynności inspekcyjno-technicznych wymienionych w ust. 2 i 3, całość rozpoznania zalicza się do rozpoznania podziemnego.
§  24.
1. W zależności od potrzeb rozpoznania mogą być dokonywane jednoosobowo albo grupowo.
2. Skład osobowy oraz liczebność grupy rozpoznawczej ustala Prezes WUG lub osoba przez niego upoważniona, wyznaczając jednocześnie kierującego grupą. Członkowie grupy rozpoznawczej dokonują rozpoznania samodzielnie, każdy w swoim zakresie działania.
3. W Departamencie Warunków Pracy w WUG prowadzi się ewidencję rozpoznań dokonanych przez pracowników inspekcyjno-technicznych.
4. Wzór ewidencji rozpoznań dokonanych przez pracowników inspekcyjno-technicznych stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.
§  25.
1. O zamierzonym rozpoznaniu powiadamia się przedsiębiorcę.
2. Wzór powiadomienia o zamierzonym rozpoznaniu stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia.
3. Powiadomienie może zostać doręczone przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną albo za pomocą faksu, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez przedsiębiorcę na taką formę doręczania.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, oryginał powiadomienia przekazuje się przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej podczas rozpoczęcia rozpoznania.
5. O terminie zamierzonego rozpoznania, przed jego rozpoczęciem, dyrektor lub pracownik komórki WUG dokonującej rozpoznania zawiadamia dyrektora właściwego OUG lub dyrektora SUG.
§  26.
1. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3, pracownik inspekcyjno-techniczny dokonujący rozpoznania powiadamia o tym fakcie dyrektora komórki WUG, w której jest zatrudniony.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, które wymagają podjęcia czynności przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności albo ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej, pracownik inspekcyjno-techniczny dokonujący rozpoznania niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora komórki WUG, w której jest zatrudniony.
§  27.
1. Z dokonanego rozpoznania sporządza się notatkę służbową w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.
2. W notatce służbowej określa się w szczególności:
1) przedmiot rozpoznania;
2) dzień albo dni, w których dokonano rozpoznania;
3) osoby biorące udział w rozpoznaniu ze strony WUG oraz przedsiębiorcy;
4) przebytą trasę;
5) ustalenia;
6) informację o podjętych działaniach.
3. Obowiązek określenia w notatce służbowej przebytej trasy nie dotyczy rozpoznań powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych.
4. Wzór notatki służbowej stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia.
5. Pracownik inspekcyjno-techniczny dokonujący rozpoznania lub kierujący grupą rozpoznawczą podpisuje notatkę służbową.
6. Notatkę służbową doręcza się:
1) za potwierdzeniem odbioru, przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej;
2) dyrektorowi właściwego OUG lub dyrektorowi SUG.
7. Jeżeli rozpoznaniem było objętych kilka zakładów górniczych tego samego przedsiębiorcy, przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej doręcza się, za potwierdzeniem odbioru, część ogólną zbiorczej notatki służbowej, zawierającą informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, a do poszczególnych zakładów górniczych przekazuje się, za potwierdzeniem odbioru, notatki służbowe dotyczące tych zakładów.

Rozdział  4

Pogotowie techniczne

§  28. Pogotowie techniczne WUG stanowią:
1) służba dyspozytorska;
2) wyznaczeni przez właściwego Wiceprezesa WUG dyrektorzy lub naczelnicy właściwych komórek WUG oraz ich zastępcy, zwani dalej "dyżurnymi dyrektorami WUG";
3) wyznaczeni przez właściwego Wiceprezesa WUG niewymienieni w pkt 2 pracownicy inspekcyjno-techniczni, zwani dalej "dyżurnymi pracownikami WUG".
§  29. Nadzór nad pogotowiem technicznym WUG sprawują osoby wyznaczone przez właściwego Wiceprezesa WUG, zwane dalej "osobami sprawującymi nadzór nad pogotowiem technicznym WUG".
§  30.
1. Służba dyspozytorska jest pełniona w WUG przez:
1) dyspozytora - nieprzerwanie całą dobę;
2) kierowcę dyżurnego - nieprzerwanie całą dobę w dni robocze oraz na pierwszej zmianie w soboty, niedziele i święta.
2. Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w WUG zapewnia samochód dyżurny do dyspozycji służby dyspozytorskiej.
3. Polecenie wjazdu samochodu dyżurnego wydaje dyspozytor, po otrzymaniu polecenia, o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt 4.
4. Służba dyspozytorska jest pełniona przez dyspozytora w dyspozytorni wyposażonej w:
1) środki łączności;
2) plan dyżurów pogotowia technicznego w OUG oraz SUG;
3) plan wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG;
4) spis adresów i numerów telefonów wszystkich OUG oraz SUG, adresów domowych i numerów telefonów dyżurujących osób ujętych w planie wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG oraz w planie dyżurów pogotowia technicznego w OUG oraz SUG;
5) spisy numerów telefonów organów i instytucji, według odrębnych ustaleń dyrektora Departamentu Warunków Pracy w WUG;
6) zegar;
7) książkę meldunków, druki informacji oraz książkę wyjazdów samochodu dyżurnego;
8) oświetlenie elektryczne;
9) oświetlenie awaryjne, zapewniające prawidłową pracę w przypadku braku zasilania z sieci elektrycznej;
10) sygnalizację alarmową: pożarową oraz włamaniową.
5. Dyspozytor, rozpoczynając zmianę, przejmuje od dyspozytora kończącego zmianę dyspozytornię łącznie z wyposażeniem oraz informacje o przyjętych meldunkach na zmianie poprzedniej.
6. Dyspozytor wpisuje do książki meldunków datę i godzinę rozpoczęcia zmiany, swoje nazwisko oraz stwierdza obecność kierowcy dyżurnego, który potwierdza sprawność pojazdu.
§  31.
1. Dyżurni dyrektorzy WUG są stale osiągalni telefonicznie, według planu wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG.
2. Dyżurni pracownicy WUG są stale osiągalni telefonicznie, według planu wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG.
3. Osoby sprawujące nadzór nad pogotowiem technicznym WUG są stale osiągalne telefonicznie, według planu wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG.
4. Plan wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG jest opracowywany przez dyrektora Departamentu Warunków Pracy w WUG oraz zatwierdzany przez właściwego Wiceprezesa WUG.
§  32.
1. Dyspozytor przyjmuje meldunek o zdarzeniu z OUG, SUG lub zakładu górniczego.
2. Po przyjęciu meldunku z OUG lub SUG dyspozytor niezwłocznie przekazuje treść tego meldunku dyżurnemu dyrektorowi WUG i dokonuje odpowiedniego wpisu do książki meldunków oraz wypisuje ustaloną liczbę informacji.
3. Po przyjęciu meldunku bezpośrednio z zakładu górniczego dyspozytor niezwłocznie:
1) nawiązuje łączność z dyżurnym dyrektorem OUG lub SUG, w celu ustalenia, czy przyjął on meldunek z zakładu górniczego i jakie podjął czynności;
2) przekazuje dyżurnemu dyrektorowi WUG treść meldunku oraz treść przyjętych informacji z OUG lub SUG.
4. W czasie godzin pracy WUG o zgłoszonych zdarzeniach dyspozytor powiadamia również dyrektora Departamentu Warunków Pracy w WUG. dyrektora właściwej komórki WUG oraz osoby kierownictwa WUG.
§  33.
1. Dyżurny dyrektor WUG po przyjęciu meldunku od dyspozytora:
1) w przypadku niewymienionym w § 32 ust. 4 - przekazuje informację o zdarzeniu osobie sprawującej nadzór nad pogotowiem technicznym WUG;
2) ustala dalszy tok postępowania, w tym podejmuje decyzję o udziale pracownika inspekcyjno-technicznego WUG w oględzinach miejsca zdarzenia;
3) wydaje dyspozytorowi polecenia dotyczące:
a) osób, które zawiadamia się o zdarzeniu,
b) uzyskania w przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień dotyczących rodzaju lub okoliczności zaistniałego zdarzenia,
c) przekazania do właściwych organów i instytucji, według odrębnych ustaleń dyrektora Departamentu Warunków Pracy w WUG, oraz środków masowego przekazu informacji dotyczącej wypadku śmiertelnego, zbiorowego oraz poważnych niebezpiecznych zdarzeń, w uzgodnieniu z osobą sprawującą nadzór nad pogotowiem technicznym WUG; treść informacji redaguje dyżurny dyrektor WUG;
4) przekazuje dyspozytorowi polecenia dotyczące wyjazdu pracownika inspekcyjno-technicznego w celu udziału w oględzinach miejsca zdarzenia.
2. Stosownie do ustaleń i otrzymanych poleceń, dyspozytor przystępuje natychmiast do ich wykonania i dokonuje odpowiedniego wpisu do książki meldunków.
§  34.
1. 5 Dyżurny dyrektor WUG jest obowiązany, po uzgodnieniu z osobą sprawującą nadzór nad pogotowiem technicznym WUG, wyjechać osobiście lub wydać polecenie wyjazdu dyżurnemu pracownikowi WUG do zakładu górniczego w celu udziału w oględzinach miejsca wypadku śmiertelnego zaistniałego w podziemnym zakładzie górniczym.
2. Jeżeli wymaga tego waga lub zawiłość sprawy, dyżurni pracownicy WUG są obowiązani, na polecenie dyżurnego dyrektora WUG, wyjechać do zakładu górniczego w celu udziału w oględzinach miejsca wypadku, niewymienionego w ust. 1, niebezpiecznego zdarzenia lub zgonu naturalnego.
3. Dyspozycje dotyczące wyjazdu w celu udziału w oględzinach miejsca zdarzenia dyżurny pracownik WUG może otrzymać od dyżurnego dyrektora WUG osobiście lub telefonicznie za pośrednictwem dyspozytora.
§  35. Dyrektor Departamentu Warunków Pracy w WUG kontroluje codziennie książkę meldunków i nadzoruje właściwy obieg informacji o zdarzeniach.

Rozdział  5

Ustalanie stanów faktycznych i przyczyn zdarzeń

§  36. Zdarzenia podlegają badaniom przez Prezesa WUG, w całości lub części, w przypadku ustalenia przez ten organ, że badania zostaną przeprowadzone na podstawie art. 174 ust. 2 Pgg. Informacja o tym ustaleniu oraz o zakresie, w jakim badania będą prowadzone przez Prezesa WUG, jest niezwłocznie przekazywana dyrektorowi OUG lub SUG.
§  37. Badania powypadkowe mają na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn wypadku przez wszechstronne wyjaśnienie jego okoliczności w drodze zebrania potrzebnych informacji i dowodów oraz ustalenia naruszonych przepisów, a także sformułowanie wniosków dla zapobieżenia zaistnieniu podobnych wypadków w przyszłości.
§  38.
1. Prezes WUG kieruje badaniami powypadkowymi.
2. Prezes WUG może wyznaczyć Wiceprezesa WUG lub dyrektora komórki WUG do kierowania badaniami powypadkowymi; w takim przypadku Prezes WUG jest osobą nadzorującą prowadzenie badań powypadkowych.
3. Kierujący badaniami powypadkowymi ponosi odpowiedzialność za prawidłowy tok prowadzonych badań.
§  39.
1. Badania powypadkowe są prowadzone przez wyznaczonych przez Prezesa WUG pracowników inspekcyjno-technicznych.
2. Badania powypadkowe mogą zostać przeprowadzone przy współudziale radcy prawnego lub prawnika nieposiadającego uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, zatrudnionych w WUG.
3. Prowadzący badania powypadkowe są odpowiedzialni za realizację poleconych im do wykonania czynności.
§  40. Kierujący badaniami powypadkowymi jest obowiązany niezwłocznie udać się do zakładu górniczego, w którym miał miejsce wypadek, dokonać odpowiedniego rozeznania, w miarę potrzeby wydać niezbędne decyzje, działając z upoważnienia Prezesa WUG, a w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej uczestniczyć w sprawowaniu nadzoru nad jej prowadzeniem.
§  41. W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości stosowanych przez przedsiębiorców rozwiązań technicznych, które mogły przyczynić się do wypadku, Prezes WUG może zarządzić wykonanie specjalistycznych badań w sposób i w zakresie określonym w decyzji wydanej na podstawie art. 172 ust. 2 Pgg.
§  42. W przypadku podejrzenia, że wyrób stosowany w zakładzie górniczym, który mógł przyczynić się do wypadku, inny niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo art. 120 ust. 2 Pgg, nie spełnia wymagań dotyczących oceny zgodności, kierujący badaniami powypadkowymi przekazuje Prezesowi WUG, w celu wszczęcia postępowania w ramach kontroli wyrobów, dane umożliwiające identyfikację wyrobu oraz informacje o zagrożeniach, jakie może spowodować wyrób, z określeniem tych zagrożeń.
§  43. Jeżeli jest to niezbędne do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku, kierujący badaniami powypadkowymi może wystąpić do Prezesa WUG o zlecenie przeprowadzenia specjalistycznych badań albo sporządzenie ekspertyzy.
§  44.
1. W miarę możliwości bezpośrednio po rozpoczęciu badań powypadkowych dokonuje się oględzin miejsca wypadku oraz zabezpiecza się wszelkie ślady i dowody, a w miarę potrzeb i możliwości zaleca się wykonanie dokumentacji wypadku, w szczególności rysunku, zdjęcia sytuacyjnego lub szkicu.
2. Zabezpieczenie śladów i dowodów obejmuje zabezpieczenie wszelkich przedmiotów i dokumentów mających związek przyczynowy z zaistnieniem wypadku, o ile nie uczynił tego wcześniej kierownik ruchu zakładu górniczego. Przedmioty te opisuje się lub fotografuje i w zależności od ich rodzaju dołącza się do akt sprawy albo zaleca się kierownikowi ruchu zakładu górniczego ich zabezpieczenie.
§  45. Przesłuchanie poszkodowanego oraz świadków wypadku następuje bez zbędnej zwłoki. Na przesłuchanie poszkodowanego znajdującego się w szpitalu uzyskuje się uprzednio zgodę lekarza.
§  46.
1. Z przebiegu poszczególnych czynności dokonanych w toku badań powypadkowych: oględzin, przesłuchania poszkodowanego i świadków wypadku, spisuje się odrębne protokoły.
2. Każdy protokół oraz inny dokument sporządzony w toku badań powypadkowych zawiera datę sporządzenia oraz własnoręczne czytelne podpisy osób sporządzających dokumenty.
3. Protokoły oraz inne dokumenty sporządzone w toku badań powypadkowych tak się zabezpiecza, aby dostępu do nich nie miały osoby nieuprawnione.
§  47.
1. Protokół z oględzin miejsca wypadku zawiera w szczególności:
1) dokładne określenie miejsca i czasu wypadku oraz osób poszkodowanych;
2) imiona i nazwiska, funkcje osób biorących udział w oględzinach oraz czas przeprowadzenia oględzin;
3) dokładny opis miejsca wypadku, a także informacje dotyczące dokumentacji wypadku oraz zabezpieczonych dowodów.
2. Wzór protokołu z oględzin miejsca wypadku stanowi załącznik nr 11 do zarządzenia.
3. Do protokołu z oględzin miejsca wypadku dołącza się dokumentację wypadku, w szczególności rysunki, szkice, mapy oraz fotografie.
§  48.
1. Protokół przesłuchania poszkodowanego lub świadka wypadku zawiera w szczególności:
1) adnotację o uprzedzeniu przesłuchiwanego o obowiązku mówienia prawdy oraz odpowiedzialności za złożenie fałszywego zeznania;
2) adnotację o pouczeniu o prawie do odmów zeznań oraz odpowiadania na pytania;
3) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, zawód i stanowisko, stwierdzenie kwalifikacji z datą, stosunek do poszkodowanego oraz staż pracy w górnictwie i w danym zakładzie górniczym;
4) serię i numer dowodu osobistego, przez kogo wydany, datę wydania i datę ważności;
5) dokładną treść zeznań i oświadczeń przesłuchiwanego w zakresie mającym istotne znaczenie dla sprawy.
2. Z przesłuchania każdej osoby sporządza się odrębny protokół.
3. Wzór protokołu przesłuchania poszkodowanego lub świadka wypadku stanowi załącznik nr 12 do zarządzenia.
4. Protokół przesłuchania poszkodowanego lub świadka wypadku, po jego odczytaniu, podpisuje przesłuchujący oraz protokolant. Przesłuchujący przekazuje protokół do podpisu przesłuchiwanemu.
§  49. Jeżeli między zeznaniami osób przesłuchiwanych zachodzą sprzeczności, można zarządzić konfrontacje tych osób. Z konfrontacji sporządza się odrębne protokoły, w których kolejno odnotowuje się zeznania konfrontowanych osób.
§  50.
1. Na podstawie wyników badań powypadkowych przeprowadzający badania opracowują orzeczenie. Orzeczenie opracowuje się przy współudziale radcy prawnego lub prawnika nieposiadającego uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, zatrudnionych w WUG.
2. Orzeczenie zawiera:
1) oznaczenie urzędu górniczego;
2) miejsce i datę sporządzenia orzeczenia;
3) opis stanu faktycznego z ustaleniem danych dotyczących czasu i miejsca wypadku oraz innych istotnych okoliczności mających miejsce przed, w czasie i po wypadku;
4) dane o poszkodowanym;
5) opis przebiegu akcji ratowniczej i jej ocenę;
6) ustalenie przyczyn wypadku;
7) określenie naruszonych w związku z wypadkiem przepisów lub zasad techniki górniczej;
8) wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom w przyszłości.
3. Do orzeczenia dołącza się akta badań powypadkowych, zawierające:
1) pismo przewodnie (kartę tytułową);
2) informację o wypadku, otrzymaną z OUG lub SUG;
3) kopie decyzji wydanych przez organy nadzoru górniczego w związku z zaistniałym wypadkiem;
4) protokół z oględzin miejsca wypadku;
5) protokoły przesłuchań;
6) statystyczną kartę wypadku przy pracy;
7) informację o poszkodowanym w zakresie:
a) stwierdzonej przez lekarza przydatności do pracy,
b) okresowych badań lekarskich, psychologicznych i psychiatrycznych,
c) posiadanych kwalifikacji,
d) szkoleń wstępnych i okresowych,
e) pracy w godzinach nadliczbowych, w okresie 14 dni poprzedzających dzień zaistnienia wypadku,
f) czasu dojazdu do pracy i środków lokomocji;
8) opinie lekarskie;
9) dokumentację wypadku, obejmującą:
a) szkic miejsca wypadku i ewentualnie wycinek mapy,
b) ewentualne ekspertyzy, w tym dotyczące maszyn, urządzeń oraz narzędzi,
c) wyniki ewentualnych badań, pomiarów, eksperymentów oraz symulacji,
d) wyniki monitoringu zagrożeń mających wpływ na wypadek,
e) protokoły z posiedzeń kopalnianych zespołów do spraw zagrożeń,
f) protokoły sekcji zwłok, w przypadku ich otrzymania przez Prezesa WUG,
g) analizy próbek krwi, w przypadku ich otrzymania przez Prezesa WUG,
h) zdjęcia fotograficzne.
4. Wzór karty tytułowej akt badań powypadkowych stanowi załącznik nr 13 do zarządzenia.
5. Orzeczenie jest podpisywane przez Prezesa WUG.
§  51. Jeżeli po opracowaniu orzeczenia zostały ujawnione istotne okoliczności, które mogą mieć wpływ na ustalenia zawarte w orzeczeniu, o których mowa w § 50 ust. 2 pkt 3-8, przeprowadza się ponownie badania powypadkowe, powiadamia organy, które otrzymały orzeczenie, oraz, w zależności od wyników badań, opracowuje się nowe orzeczenie albo potwierdza się aktualność dotychczasowego orzeczenia.
§  52.
1. Niezwłocznie po ukończeniu badań powypadkowych Prezes WUG realizuje wnioski zawarte w orzeczeniu, w tym wszczyna odpowiednie postępowania, chyba że ich wszczęcie nastąpiło w trakcie badań powypadkowych.
2. Do postępowań, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności:
1) postępowania prowadzone na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 1 Pgg;
2) czynności wyjaśniające, o których mowa w przepisach działu VII ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.).
§  53.
1. W przypadku badania stanu faktycznego oraz przyczyn zaistnienia zgonu naturalnego w ruchu zakładu górniczego wyznaczony przez Prezesa WUG pracownik inspekcyjno-techniczny jest obowiązany ustalić okoliczności, które mogły mieć istotne znaczenie dla przyczyn zgonu naturalnego, w szczególności:
1) dokonać oględzin miejsca, w którym nastąpił zgon naturalny;
2) zarządzić natychmiastowe pobranie prób powietrza kopalnianego i dokonanie pomiaru temperatury w miejscu, w którym nastąpił zgon naturalny, oraz zarządzić dokonanie analizy prób pobranego powietrza;
3) ustalić, czy przyczyną zgonu naturalnego mogły być zewnętrzne czynniki, w szczególności porażenie prądem elektrycznym;
4) ustalić:
a) czy zmarły przechodził obowiązkowe badania lekarskie,
b) w miarę możliwości, czy zmarły leczył się z powodu chorób, które były przyczyną zgonu naturalnego,
c) czy zmarły zmienił pracę ze względu na stan zdrowia,
d) staż pracy zmarłego w górnictwie.
2. Po dokonaniu ustaleń okoliczności zgonu naturalnego wyznaczony przez Prezesa WUG pracownik inspekcyjno-techniczny sporządza notatkę służbową uwzględniającą wyniki tych ustaleń i przekazuje ją, za pośrednictwem dyrektora komórki WUG, w której jest zatrudniony, Prezesowi WUG. Do notatki służbowej dołącza się kartę wynikową badania zgonu naturalnego oraz akta badań zgonu naturalnego.
3. Wzór karty wynikowej badania zgonu naturalnego stanowi załącznik nr 14 do zarządzenia.
4. Do ustalania stanu faktycznego i przyczyn zgonu naturalnego zaistniałego w ruchu zakładu górniczego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące badań powypadkowych.
§  54.
1. Ustalanie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia jest prowadzone, jeżeli zdarzenie to pozostaje w związku z:
1) zawałem lub tąpnięciem;
2) wdarciem się wody lub kurzawki;
3) zapaleniem lub wybuchem metanu albo pyłu węglowego;
4) wyrzutem gazów i skał;
5) pożarem pod ziemią oraz na powierzchni, w tym pożarem urządzeń odstawczych w odkrywkowych zakładach górniczych;
6) awarią w zakładach górniczych urządzeń głównego odwadniania łącznie z rozdzielniami zasilającymi;
7) awarią wiertniczą związaną z:
a) pozostawieniem w otworze wiertniczym sondy geofizycznej ze źródłem promieniowania radioaktywnego,
b) złamaniem wież (masztów) wiertniczych i urwaniem lin wielokrążkowych;
8) erupcją wody, gazów i ropy;
9) katastrofą budowlaną, awarią lub uszkodzeniem obiektów budowlanych zakładu górniczego;
10) zagrożeniem obiektów i urządzeń wywołanym wpływami robót górniczych;
11) używaniem środków strzałowych i sprzętu strzałowego;
12) przemieszczeniem się mas skalnych budujących skarpę lub zbocze, stwarzającym niebezpieczeństwo dla pracowników lub ruchu zakładu górniczego.
2. Do ustalania stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznych zdarzeń, określonych w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące badań powypadkowych.
§  55.
1. Badania kierowane lub nadzorowane przez dyrektora OUG lub dyrektora SUG, dotyczące wszystkich wypadków śmiertelnych oraz innych, wskazanych przez właściwego Wiceprezesa WUG, stanów faktycznych zaistniałych w ruchu zakładu górniczego, podlegają konsultacjom w WUG.
2. Termin konsultacji jest wyznaczany przez właściwego Wiceprezesa WUG.
3. Konsultacje prowadzi właściwy Wiceprezes WUG lub wskazany przez niego dyrektor komórki WUG.
§  56. W konsultacji uczestniczą:
1) prowadzący konsultację Wiceprezes WUG lub dyrektor komórki WUG, przedstawiciele Departamentu Warunków Pracy w WUG, Departamentu Prawnego w WUG oraz właściwej komórki w WUG;
2) dyrektor lub zastępca dyrektora OUG lub SUG oraz pracownik inspekcyjno-techniczny tego urzędu.
§  57.
1. Podczas konsultacji osoba wymieniona w § 56 pkt 2 przedstawia:
1) ustną informację o dotychczasowym przebiegu badań;
2) 6 zasadnicze elementy rozszerzonej informacji dotyczącej stanu faktycznego zaistniałego w ruchu zakładu górniczego i jego przyczyn;
3) dokumentację obejmującą w szczególności:
a) mapę rejonu zdarzenia,
b) szkice sytuacyjne oraz zdjęcia miejsca zdarzenia,
c) protokoły z przesłuchań,
d) protokoły i wydane decyzje po kontrolach przeprowadzonych wcześniej w rejonie zdarzenia,
e) decyzje wydane po zaistniałym zdarzeniu oraz środki organizacyjno-techniczne podjęte w celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.
2. 7 Rozszerzona informacja dotycząca stanu faktycznego zaistniałego w ruchu zakładu górniczego i jego przyczyn stanowi przedmiot dyskusji uczestników konsultacji, w wyniku której są podejmowane ustalenia dotyczące ewentualnych dalszych badań.
§  58. Protokół z konsultacji sporządza przedstawiciel właściwej komórki WUG.

Rozdział  6

Nadzór nad merytoryczną działalnością dyrektorów OUG oraz dyrektora SUG

§  59. 8 Komórki WUG, każda w swoim zakresie działania, sprawują, w imieniu Prezesa WUG oraz na polecenie Prezesa WUG lub Wiceprezesa WUG, nadzór nad merytoryczną działalnością dyrektorów OUG oraz dyrektora SUG.
§  60. 9 Nadzór nad merytoryczną działalnością dyrektorów OUG oraz dyrektora SUG jest sprawowany przez sprawdzenie prawidłowości ich działania
§  61. 10 (uchylony).
§  62. 11 Szczegółowy zakres przedmiotowy oraz termin czynności nadzorczych określa program tych czynności, zatwierdzony przez Prezesa WUG.
§  63.
1. Czynności nadzorcze są dokonywane w OUG lub SUG; czynności te mogą być dokonywane również w siedzibie WUG.
2. 12 Jeżeli czynności nadzorcze będą dokonywane w OUG lub SUG, zawiadamia się o nich dyrektora tego urzędu górniczego, podając przewidywany termin tych czynności oraz ich zakres przedmiotowy.
§  64. Czynności nadzorcze są dokonywane w szczególności przez badanie akt oraz dokumentów.
§  65. 13 Pracownik komórki WUG przeprowadzającej czynności nadzorcze, zwanej dalej "nadzorującym", sporządza, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, protokół z czynności nadzorczych, zwany dalej "protokołem", a następnie przedkłada go dyrektorowi OUG lub SUG, w którym dokonywano tych czynności, a w przypadku jego nieobecności osobie upoważnionej.
§  66. Dyrektor OUG lub SUG, w którym dokonywano czynności nadzorczych, a w przypadku jego nieobecności osoba upoważniona, może:
1) podpisać protokół;
2) zgłosić umotywowane zastrzeżenia do treści protokołu przed jego podpisaniem.
§  67. Zastrzeżenia do treści protokołu są wyjaśniane w ramach tych samych czynności nadzorczych, a w przypadku ich uwzględnienia pracownik nadzorującego dokonuje odpowiedniej zmiany treści protokołu.
§  68. Nadzorujący wystawia OUG lub SUG ocenę bardzo dobrą, dobrą, zadowalającą, mierną albo negatywną.
§  69. Po 1 egzemplarzu protokołu otrzymują:
1) dyrektor OUG lub SUG, w którym dokonywano czynności nadzorczych:
2) dyrektor nadzorującego - wraz z projektem oceny OUG lub SUG, sporządzonym przez pracownika nadzorującego.
§  70. Dyrektor nadzorującego przedkłada, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, właściwemu Wiceprezesowi WUG ocenę OUG lub SUG, w którym dokonywano czynności nadzorczych, oraz w uzasadnionych przypadkach projekt wystąpienia nadzorczego, które będą skierowane do dyrektora OUG lub SUG, w którym dokonywano tych czynności.
§  71. Prezes WUG lub właściwy Wiceprezes WUG może polecić dokonanie ponownych czynności nadzorczych, jeżeli wyniki tych czynności lub ocena OUG lub SUG, w którym dokonano tych czynności, nie są zadowalające.

Rozdział  7

Przepis końcowy

§  72. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KARTA PRACY PRACOWNIKA INSPEKCYJNO-TECHNICZNEGO

Nazwisko i imię: ................................................. rok ......... miesiąc ................................
DataMiejsce wykonania pracyRodzaj czynnościNr dokumentuUwagi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Liczba dni kontrolnych/nadzorczych:

w tym: 1) podziemnych ……………………….… ;

2) powierzchniowych ................................;

3) kontrola/nadzór nad OUG / SUG ……..;

Potwierdzenie dyrektora (naczelnika) komórki Podpis pracownika

…………………………………………………… ……………………………………..

ZAŁĄCZNIK Nr  2

EWIDENCJA PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

Przedsiębiorca: ......................................................................................................................

Zakład górniczy: ....................................................................................................................

Nr kontroliZakład górniczy (zakłady górnicze), w którym (w których) przeprowadzono kontrolęNr zawiadomienia oraz data doręczeniaNr upoważnienia oraz liczba osób biorących udział w kontroliLiczba dni roboczych przeznaczonych na kontrolęLiczba dni kontrolnych narastająco od początku rokuData rozpoczęcia oraz zakończenia kontroliDecyzje pokontrolne z określeniem liczby decyzjiUzasadnienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli lub zastosowania wyjątkówUzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli lub przerwy w kontroliUwagi
art. 171 ust. 1 pkt 1 Pggart. 171 ust. 1 pkt 2 Pgg (ruch zakładu górniczego)art. 171 ust. 1 pkt 2 Pgg (ruch urządzeń)pozostałe
1234567891011121314

ZAŁĄCZNIK Nr  3

EWIDENCJA PRZEPROWADZONYCH KONTROLI WYROBÓW

Podmiot: ......................................................................................................................................
Nr kontroliNr zawiadomienia oraz data doręczeniaNr upoważnienia oraz liczba osób biorących udział w kontroliLiczba dni roboczych przeznaczonych na kontrolęLiczba dni kontrolnych narastająco od początku rokuData rozpoczęcia oraz zakończenia kontroliUzasadnienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli lub zastosowania wyjątkówUzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli lub przerwy w kontroliUwagi
123456789

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

(oznaczenie organu nadzoru górniczego) (miejscowość)

znak sprawy

Przedsiębiorca (nazwa i adres)

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) zawiadamiam, że zamierzam wszcząć kontrolę w:

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres przedsiębiorcy oraz - jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w kilku zakładach górniczych lub zakładach lub wyodrębnionych częściach swojego przedsiębiorstwa - wskazanie zakładu górniczego lub zakładu lub wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, w których kontrola będzie przeprowadzona)

w następującym zakresie:

1) element zakresu przedmiotowego kontroli;
2) element zakresu przedmiotowego kontroli;
3) element zakresu przedmiotowego kontroli.

..………..……………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Upoważnienie nr .......

(oznaczenie organu nadzoru górniczego) (miejscowość)

znak sprawy

Na podstawie art. 154 ust. 1 i 168 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)*) oraz art. 79a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.):

upoważniam

Pana/Panią ......................................................................, legitymacja służbowa nr .............

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Pana/Panią ......................................................................, legitymacja służbowa nr .............

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Pana/Panią ......................................................................, legitymacja służbowa nr .............

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

do przeprowadzenia w terminie od dnia ................................... do dnia .....................................

kontroli w ..................................................................................................................................

(nazwa i adres przedsiębiorcy oraz - jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w kilku zakładach górniczych lub zakładach lub wyodrębnionych częściach swojego przedsiębiorstwa - wskazanie zakładu górniczego lub zakładu lub wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, w których kontrola będzie przeprowadzona)

w następującym zakresie:

1) element zakresu przedmiotowego kontroli;
2) element zakresu przedmiotowego kontroli;
3) element zakresu przedmiotowego kontroli.

Kierującym grupą kontrolną jest .................................................................................................

okrągła pieczęć organu

zarządzającego kontrolę

……………………………………………………

(podpis osoby udzielającej upoważnienia

z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji)

*) wstawić odpowiedni inny przepis lub przepisy prawa materialnego

POUCZENIE O PRAWACH I OBOWIĄZKACH KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘBIORCY

Kontrolowany przedsiębiorca jest uprawniony do:

- składania oświadczeń i wniosków w związku z przeprowadzaną kontrolą;
- zgłaszania, na piśmie lub ustnie do protokołu, zastrzeżeń do ustaleń kontroli;
- wniesienia do organu kontroli, z zawiadomieniem osoby kontrolującej, w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów o: zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli, wszczęciu czynności kontrolnych, dokonywaniu czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, zakazie jednoczesnego podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, maksymalnym czasie trwania kontroli w jednym roku kalendarzowym (art. 79-79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1, art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej);
- wniesienia zażalenia na postanowienie organu kontroli wydane w wyniku rozpoznania sprzeciwu, w terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia; rozstrzygnięcie zażalenia następuje w drodze postanowienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia;
- czynnego uczestniczenia w każdym stadium postępowania administracyjnego toczącego się w wyniku kontroli, zaznajamiania się z zebranym materiałem oraz wypowiedzenia się - przed rozstrzygnięciem sprawy - co do zebranych materiałów i zgłoszonych żądań;
- odszkodowania, jeżeli poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Kontrolowany przedsiębiorca jest obowiązany do:

- obecności przy czynnościach kontrolnych osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela;
- pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności;
- prowadzenia i przechowywania książki kontroli oraz upoważnień i protokołów kontroli, a także udostępniania ich na żądanie organu kontroli;
- dokonywania w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu (przez organ kontroli, przez organ wyższego stopnia, przez sąd administracyjny);
- niezwłocznego okazania kontrolującemu książki kontroli albo kopii odpowiednich jej fragmentów lub wydruków z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczonych przez siebie za zgodność z wpisem w książce kontroli;
- przedłożenia książki kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu książki przez tamten organ kontroli w przypadku niemożności jej okazania z powodu udostępnienia innemu organowi;
- składania wyjaśnień lub zeznań w zakresie objętym kontrolą;
- udostępniania niezbędnych informacji, urządzeń i dokumentów;
- umożliwienia wstępu do zakładów górniczych;
- w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w wyniku kontroli - zawiadamiania organu prowadzącego postępowanie o każdej zmianie swojego adresu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania pod rygorem uznania za doręczone pism wysłanych pod dotychczasowy adres.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

  14 PROTOKÓŁ Nr ....................

KONTROLI ..............................................*)

ZAŁĄCZNIK Nr  6a

  15 PROTOKÓŁ Nr ....................

KONTROLI ..............................................*)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PROTOKÓŁ KONTROLI WYROBU Nr ..................................................

(oznaczenie organu nadzoru górniczego) (miejscowość)

……………………………….......... (tryb)

I. Podstawa prawna kontroli:

Na podstawie art. 153 pkt 1 lit. e i art. 166 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz art. 38 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) przeprowadzono kontrolę wyrobu w:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(dane kontrolowanego: firma przedsiębiorcy / nazwa innej jednostki oraz siedziba / adres - nazwa oraz adres zakładu górniczego)*)

II. Kontrolą objęto:

................................................................................................................................................

(nazwa, rodzaj, typ i przeznaczenie wyrobu)

III. Kontrolę przeprowadzono w dniach: ...............................................................................

IV. Kontrolę przeprowadził: ..................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer legitymacji

służbowej, numer upoważnienia)

V. Ze strony kontrolowanego / zakładu górniczego*) w kontroli brali udział:

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………....

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

VI. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

……………………………………………………………………………………………....

.………………………………………………………………………………………….......

VII. Przeprowadzającemu kontrolę przedstawiono do wglądu następujące dokumenty i dokumentacje:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

VIII. Treść deklaracji zgodności:

………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………..

IX. W czasie kontroli stwierdzono następujące oznakowanie wyrobu:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

X. Wyniki wykonanych pomiarów i prób:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

XI. Stwierdzone nieprawidłowości:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(opis stwierdzonych niezgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami oraz wskazanie naruszonych przepisów)

XII. Prawo zgłoszenia zastrzeżeń:

Pouczony o prawie zgłoszenia zastrzeżeń, kontrolowany / przedsiębiorca*) (osoba przez niego upoważniona) oraz osoby biorące udział w kontroli składające wyjaśnienia oświadczają, że nie wnoszą zastrzeżeń do stwierdzeń dokonanych w czasie kontroli / zgłaszają następujące zastrzeżenia*):

XIII. Załączniki do protokołu:

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące dokumenty:

1. ...............................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................

………………………………………………… ...………………………………………

(podpis(-y) osoby(-ób) biorącej(-ych) udział (podpisy przeprowadzających kontrolę)

w kontroli ze strony kontrolowanego / przedsiębiorcy*))

………………………………………………… ………………………………..………

(podpis(-y) kontrolowanego / przedsiębiorcy*) (podpis kierującego grupą kontrolną)

lub osoby przez niego upoważnionej, otrzymujących

protokół)

*) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  8

EWIDENCJA DOKONANYCH KOMPLEKSOWYCH SPRAWDZEŃ I OCEN ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM RUCHU ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH (ROZPOZNAŃ)

Lp.Nazwisko i imięDepartamentPrzedsiębiorcaZakład górniczy (zakłady górnicze)DataLiczba dni roboczychNr notatki służbowejUwagi
powiadomienia przedsiębiorcyrozpoczęciazakończenia
1234567891011

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Powiadomienie o zamierzonym kompleksowym sprawdzeniu i ocenie zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych (rozpoznaniu)

(oznaczenie organu nadzoru górniczego) (miejscowość)

znak sprawy

Przedsiębiorca (nazwa i adres)

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) powiadamiam, że zamierzam dokonać kompleksowego sprawdzenia i oceny zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych (rozpoznania) w:

…………………………………………………………………………………………………...

(nazwa i adres przedsiębiorcy oraz - jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w kilku zakładach górniczych lub zakładach lub wyodrębnionych częściach swojego przedsiębiorstwa - wskazanie zakładu górniczego lub zakładu lub wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, w których kompleksowe sprawdzenie i ocena będą dokonane)

w następującym zakresie:

1) element zakresu przedmiotowego rozpoznania;
2) element zakresu przedmiotowego rozpoznania;
3) element zakresu przedmiotowego rozpoznania.

…………………………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do powiadomienia)

ZAŁĄCZNIK Nr  10

NOTATKA SŁUŻBOWA Nr .......................

(oznaczenie organu nadzoru górniczego) (miejscowość)

Z KOMPLEKSOWEGO SPRAWDZENIA I OCENY ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM RUCHU ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH (ROZPOZNANIA)

Rozpoznania dokonano w: ..............................................................................................

(nazwa przedsiębiorcy oraz zakładu górniczego)

Przedmiot rozpoznania oraz przebyła trasa*): ............................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Rozpoznania dokonano w dniu(-ach): ..................................................................................

Rozpoznania dokonał(-li): ..................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer

legitymacji służbowej)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Ze strony zakładu górniczego w rozpoznaniu brali udział: .........................................................

(imię i nazwisko oraz stanowisko

służbowe)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Działając na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) w czasie rozpoznania ustalono:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

W związku z ustaleniami podjęto następujące działania:

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………. ………….………………………………..

(podpisy osób biorących udział w rozpoznaniu) (podpis dokonującego rozpoznania)

……………………………………….......

(podpis kierującego grupą rozpoznawczą)

*) Obowiązek określenia w notatce służbowej przebytej trasy nie dotyczy rozpoznań powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych (§ 27 ust. 3 zarządzenia nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego).

ZAŁĄCZNIK Nr  11

PROTOKÓŁ

(oznaczenie organu nadzoru górniczego) (miejscowość)

z oględzin miejsca wypadku ............................, któremu ulegli (uległ) w dniu ..........................

ok. godz. ..................... w .........................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa i siedziba zakładu górniczego oraz miejsce wypadku)

Pan(-i): ......................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko oraz stanowisko poszkodowanego)

Prezes WUG / upoważniony przez Prezesa WUG*)

…………………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer legitymacji służbowej)

działając na podstawie art. 174 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) w obecności:

1) ........................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

2) ........................................................................................
3) ........................................................................................

przeprowadził w dniu ................... od godz. ......... do godz. ......... oględziny miejsca wypadku.

W wyniku oględzin stwierdzono, co następuje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dokonano zabezpieczenia następujących dowodów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu oraz pouczeniu o prawie zgłoszenia zastrzeżeń podpisano.

………………………………………………

……………………………………………… ……………………………………......

(podpisy osób biorących udział w oględzinach) (podpis przeprowadzającego oględziny)

*) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  12

  16 PROTOKÓŁ

przesłuchania poszkodowanego / świadka wypadku*)

ZAŁĄCZNIK Nr  13

............................................................... ......................................., dnia ............. 20.….... r.

(oznaczenie organu nadzoru górniczego) (miejscowość)

(znak sprawy) ................................................

Wypadek
Śmiertelny
IndywidualnyCiężki
ZbiorowyPowodujący czasową niezdolność do pracy

Załączone orzeczenie oraz akta badań powypadkowych zostały sporządzone w sprawie wypadku przy pracy zaistniałego w ruchu w zakładu górniczego ................................., któremu uległ ......................................... urodzony .....................................

1.Data wypadku (dzień, godzina2.Data zawiadomienia WUG o wypadku (dzień, godzina)3.Data zawiadomienia prokuratury o rozpoczęciu badań (dzień, godzina)4.Data dokonania oględzin miejsca wypadku (dzień, godzina)
5. Osoby biorące udział w oględzinach miejsca wypadku oraz ich funkcje
6. Osoby przesłuchiwane (nazwiska oraz funkcje)
7. Przepisy, których naruszenie spowodowało wypadek
8. Określenie przyczyn wypadku według Statystycznej Karty Wypadku
9. Działania Prezesa WUG podjęte w związku z zaistniałym wypadkiem, w tym wydane decyzje

Zał. .......................................... ……………………………………

(Prezes WUG)

*) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  14

  17 KARTA WYNIKOWA BADANIA ZGONU NATURALNEGO

1 § 15a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 29 z dnia 12 lipca 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lipca 2012 r.
2 § 16 ust. 2 pkt 7 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 29 z dnia 12 lipca 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lipca 2012 r.
3 § 16 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 33 z dnia 9 października 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.85) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 października 2012 r.
4 § 16 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 33 z dnia 9 października 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.85) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 października 2012 r.
5 § 34 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 42 z dnia 21 grudnia 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.109) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2013 r.
6 § 57 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia nr 33 z dnia 9 października 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.85) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 października 2012 r.
7 § 57 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia nr 33 z dnia 9 października 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.85) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 października 2012 r.
8 § 59 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 27 z dnia 26 listopada 2013 r. (Dz.Urz.WUG.2013.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 listopada 2013 r.
9 § 60 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 27 z dnia 26 listopada 2013 r. (Dz.Urz.WUG.2013.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 listopada 2013 r.
10 § 61 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 27 z dnia 26 listopada 2013 r. (Dz.Urz.WUG.2013.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 listopada 2013 r.
11 § 62 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 27 z dnia 26 listopada 2013 r. (Dz.Urz.WUG.2013.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 listopada 2013 r.
12 § 63 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 27 z dnia 26 listopada 2013 r. (Dz.Urz.WUG.2013.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 listopada 2013 r.
13 § 65 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 27 z dnia 26 listopada 2013 r. (Dz.Urz.WUG.2013.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 listopada 2013 r.
14 Załącznik nr 6:

-zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 29 z dnia 12 lipca 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lipca 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 33 z dnia 9 października 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.85) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 października 2012 r.

15 Załącznik nr 6a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 33 z dnia 9 października 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.85) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 października 2012 r.
16 Załącznik nr 12 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 29 z dnia 12 lipca 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lipca 2012 r.
17 Załącznik nr 14 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 29 z dnia 12 lipca 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lipca 2012 r.