Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1997.3.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 lipca 1997 r.
w sprawie trybu udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz właściwości przełożonych w tych sprawach

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Funkcjonariuszom Służby Więziennej, zwanym dalej "funkcjonariuszami", mogą być udzielane wyróżnienia z urzędu lub na pisemny wniosek przełożonych.
2. Wniosek o udzielenie wyróżnienia powinien wskazywać osiągnięcia funkcjonariusza, uzasadniające jego udzielenie, oraz określać rodzaj wyróżnienia.
§  2.
1. Wyróżnień udzielają przełożeni właściwi w sprawach osobowych funkcjonariuszy.
2. Dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej mogą udzielać wyróżnień także funkcjonariuszom podległych im jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi".
3. Dyrektor Generalny Służby Więziennej może udzielać wyróżnień wszystkim funkcjonariuszom.
4. Komendanci ośrodków szkolenia Służby Więziennej mogą udzielać funkcjonariuszom odbywającym szkolenie w tych ośrodkach wyróżnień wymienionych w art. 84 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153), zwanej dalej "ustawą".
5. Funkcjonariuszom delegowanym do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej wyróżnień udziela kierownik jednostki organizacyjnej, do której funkcjonariusz został delegowany, a funkcjonariuszowi pozostającemu bez przydziału służbowego - przełożony, w dyspozycji którego funkcjonariusz pozostaje; przepis ust. 4 w zakresie rodzaju wyróżnień stosuje się odpowiednio.
§  3.
1. Wyróżnienie funkcjonariuszy następuje w sposób uroczysty.
2. Decyzję o wyróżnieniu wydaje się w formie pisemnej i podaje się ją do wiadomości funkcjonariuszy jednostki, w której wyróżniony pełni służbę.
3. Jeden egzemplarz decyzji włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.
§  4.
1. Nie można wyróżniać funkcjonariuszy, przeciwko którym toczy się postępowanie dyscyplinarne oraz wobec których wymierzono karę dyscyplinarną - do czasu jej zatarcia lub darowania.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy kary, o której mowa w art. 126 ust. 2 ustawy.
§  5. Tryb udzielania wyróżnień, o których mowa w art. 84 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6 i 7 ustawy, regulują odrębne przepisy.
§  6. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1985 r. w sprawie zasad i trybu udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz wzoru odznaki "W Służbie Penitencjarnej" (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 1986 r. Nr 2, poz. 7) - w zakresie zasad i trybu udzielania wyróżnień funkcjonariuszom.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.