Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1988.7.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1988 r.

INSTRUKCJA Nr 3/PO
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 czerwca 1988 r.
w sprawie trybu rozliczania ze spółdzielnią rzemieślniczą obrotów dokumentowanych książką zamówień i książką sprzedaży detalicznej oraz w sprawie zasad prowadzenia przez rzemieślników tych książek.

Na podstawie § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych (Dz. U. Nr 43, poz. 197, z 1985 r. Nr 25, poz. 110 i z 1988 r. Nr 11, poz. 91) ustala się, co następuje:
§  1.
1. Rzemieślnicy opłacający podatki na zasadach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych (Dz. U. Nr 43, poz. 197, z 1985 r. Nr 25, poz. 110 i z 1988 r. Nr 11, poz. 91) prowadzą:
1) książkę zamówień, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do instrukcji oraz zgodnie z objaśnieniami zamieszczonymi we wzorze książki, w wypadku wykonywania świadczeń bezpośrednio na zamówienia określanych odbiorców i na ich potrzeby, z tym że w rzemiosłach budowlanych wartość zamówienia nie może przekroczyć 300 tys. zł,
2) książkę sprzedaży detalicznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do instrukcji oraz zgodnie z objaśnieniami zamieszczonymi we wzorze książki, w wypadku wykonywania świadczeń polegających na detalicznej sprzedaży własnych wyrobów bezpośrednio konsumentom.
2. Przedmiotem świadczeń, o których mowa w ust. 1, nie mogą być usługi kooperacyjne oraz sprzedaż wyrobów do dalszej odprzedaży lub przerobu albo zużycia produkcyjnego.
§  2.
1. Rzemieślnicy wykonujący świadczenia określone § 1 wystawiają kolejno numerowane rachunki stwierdzające wykonanie świadczenia:
1) na żądanie odbiorcy usługi lub kupującego,
2) w wypadku wykonywania robót budowlanych z materiałów powierzonych przez jednostki gospodarki uspołecznionej,
3) w wypadku zgłoszenia wniosku o wyłączenie obrotu dodanych przy wykonywaniu usług:
a) przy wykonywaniu rzemiosł budowlanych - wartości materiałów,
b) przy wykonywaniu pozostałych rzemiosł - wartości części zamiennych, podzespołów oraz nie przetworzonych materiałów.
2. Rachunki stwierdzające wykonanie świadczenia powinny odpowiadać wymogom określonym w odrębnych przepisach.
3. Wyłączenie z obrotu wartości materiałów, części zamiennych i podzespołów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się:
1) w rzemiosłach budowlanych, jeżeli przy wykonywaniu robót budowlanych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej, rzemieślnik w odrębnej pozycji wystawionego rachunku wykaże wartość powierzonych przez zleceniodawcę materiałów i rozliczy się z tych materiałów,
2) we wszystkich rodzajach rzemiosł, bez względu na zleceniodawcę, jeżeli rzemieślnik:
a) posiada dowody zakupu dodanych materiałów części zamiennych i podzespołów, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach,
b) w wystawianym rachunku wykaże w odrębnej pozycji rodzaj, ilość, cenę jednostkową nie wyższą od ceny zakupu ustaloną z uwzględnieniem wyników przeszacowania zapasów dokonanego zgodnie z odrębnymi przepisami oraz ogólną wartość dodanych materiałów, części zamiennych, podzespołów, bez doliczania do niej narzutów,
c) na kopii wystawionego rachunku zamieści adnotację, że posiada dowody zakupu materiałów, części zamiennych i podzespołów oraz wniosek o niewliczanie ich wartości do obrotu.
4. W wypadku pobierania zaliczek na poczet należności za świadczenia rzemieślnicy wydają pokwitowania pobrania zaliczek, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do instrukcji.
§  3.
1. Zapłatę za świadczenia, o których mowa w § 1, pobiera rzemieślnik.
2. W razie wystawienia rachunku (§ 2 ust. 1) rzemieślnik potwierdza na nim fakt pobrania zapłaty za świadczenie.
§  4. Książka zamówień, książka sprzedaży detalicznej, bloki rachunkowe i bloki pokwitowań pobrania zaliczek są drukami ścisłego zarachowania.
§  5.
1. Rzemieślnicy prowadzący książkę zamówień, po upływie każdego miesiąca, w terminie do dnia 8 następnego miesiąca, składają w spółdzielni rzemieślniczej oryginały kart książki zamówień wraz z kopiami wystawionych rachunków i kopiami pokwitowań pobrania zaliczek oraz oryginały rachunków i pokwitowań anulowanych lub w tym terminie składają w spółdzielni oświadczenie, że w danym miesiącu nie wykonywali świadczeń na książkę zamówień.
2. Rzemieślnicy prowadzący książkę sprzedaży detalicznej, po upływie każdego miesiąca, w terminie do dnia 8 następnego miesiąca, składają w spółdzielni rzemieślniczej oryginały kart książki sprzedaży detalicznej wraz z kopiami wystawionych rachunków za sprzedane wyroby lub w tym terminie składają w spółdzielni oświadczenie, że w danym miesiącu nie dokonywali detalicznej sprzedaży wyrobów.
§  6.
1. Rzemieślnicy prowadzący książkę zamówień i książkę sprzedaży detalicznej, w terminie określonym w § 5, wpłacają do kasy spółdzielni rzemieślniczej:
1) kwotę narzutu na rzecz spółdzielni,
2) kwotę przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy w wysokości wyliczonej przez spółdzielnię,
3) kwotę (ratę) zajętych przez organ administracji państwowej lub komornika wierzytelności.
2. Wpłatę uważa się za dokonaną, jeżeli za zgodą spółdzielni rzemieślniczej następuje zmniejszenie o kwoty określone w ust. 1 należności rzemieślnika z tytułu świadczeń wykonanych na zlecenie spółdzielni.
§  7. Obroty ze świadczeń dokumentowanych książką zamówień i książką sprzedaży detalicznej zalicza się do obrotów miesiąca, w którym rzemieślnik wykonał świadczenie.
§  8. Spółdzielnia rzemieślnicza:
1) sporządza książki zamówień i książki sprzedaży detalicznej według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i 2 do instrukcji, numeruje karty tych książek (oryginału i kopię karty oznacza tym samym numerem) ; stempluje wszystkie karty pieczątką spółdzielni i oznacza książki numerami ewidencyjnymi,
2) sporządza bloki rachunkowe, zawierające oryginały oraz dwie kopie każdego rachunku, stempluje wszystkie karty bloku rachunkowego pieczątką spółdzielni i nadaje im kolejną numerację; dla odróżnienia tych rachunków od rachunków wystawianych bezpośrednio przez spółdzielnią, oznacza je literą "B" oraz dodatkowo - przy wydawaniu książki - numerem z rejestru członków spółdzielni opodatkowanych na zasadach rozporządzenia wymienionego w § 1 ust. 1,
3) sporządza bloki pokwitowań pobrania zaliczek według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do instrukcji, zawierające oryginały oraz dwie kopie każdego pokwitowania, stempluje wszystkie karty bloku pieczątką spółdzielni i nadaje im kolejną numerację,
4) udziela wyczerpujących informacji rzemieślnikom w sprawie zasad prowadzenia książek zamówień i książek sprzedaży detalicznej,
5) wydaje, na wnioski rzemieślników, książki zamówień, książki sprzedaży detalicznej, bloki rachunkowe oraz bloki pokwitowań pobrania zaliczek,
6) prowadzi ewidencję wydanych książek zamówień, książek sprzedaży detalicznej, bloków rachunkowych i bloków pokwitowań pobrania zaliczek, zawierającą następujące rubryki:
a) liczbę porządkową,
b) imię i nazwisko rzemieślnika - członka spółdzielni,
c) numer z rejestru członków spółdzielni opodatkowanych na zasadach rozporządzenia wymienionego w § 1 ust. 1,
d) datę wydania danego dokumentu, z oznaczeniem jego rodzaju,
e) numerację kart (od - do) wydanego dokumentu,
f) pokwitowanie przez rzemieślnika odbioru dokumentu,
7) oznacza na kartach książek daty ich przyjęcia do rozliczenia,
8) sprawdza złożone przez rzemieślników karty książek zamówień i książek sprzedaży detalicznej w zakresie zgodności wykonanych świadczeń z posiadanymi uprawnieniami.
§  9. Spółdzielnia sporządza wyciąg z niniejszej instrukcji obejmujący postanowienia § 1 - 7 i doręcza go za potwierdzeniem odbioru rzemieślnikom wykonującym świadczenia na książkę zamówień i książkę sprzedaży detalicznej.
§  10. Instrukcję stosuje się od dnia 1 lipca 1988 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

(Strona 1 karty tytułowej)

........................................

(pieczątka spółdzielni)

Druk ścisłego zarachowania

KSIĄŻKA ZAMÓWIEŃ

....................................................

numer ewidencyjny

Imię i nazwisko rzemieślnika .......................................................................................................

Adres zakładu ...............................................................................................................................

Rodzaj wykonywanego rzemiosła ...............................................................................................

Symbol z wykazu rzemiosł ..........................................................................................................

(strona 2 karty tytułowej)

OBJAŚNIENIA DO KSIĄŻKI ZAMÓWIEŃ

1. Wpisów do książki zamówień rzemieślnik dokonuje na bieżąco (bezpośrednio po dokonaniu czynności), przebitkowo w dwóch egzemplarzach (przez kalkę).

2. Przy przyjmowaniu zamówienia rzemieślnik, stosownie do objaśnień podanych w pkt 3-8, wypełnia rubryki 1-4 oraz ewentualnie rubryki 7, 8 i 9.

3. Rubryka 1 jest przeznaczona na oznaczanie liczbą porządkową wpisów do książki.

4. W rubryce 2 wpisuje się imię i nazwisko oraz adres zlecającego wykonanie świadczenia.

5. W rubryce 3 określa się rodzaj lub przedmiot świadczenia.

6. W rubryce 4 wpisuje się datę przyjęcia zamówienia.

7. W wypadku pobrania zaliczki na poczet należności za świadczenie, w rubryce 7 rzemieślnik wpisuje kwotę tej zaliczki wynikającą z wystawionego pokwitowania pobrania zaliczki, a w rubryce 8 numer pokwitowania.

8. Rubrykę 9 wypełnia się w wypadku wykonywania świadczenia w zakresie robót budowlanych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej, z materiałów powierzonych przez zlecającego, podlegających wyłączeniu z obrotu.

9. W rubryce 5 rzemieślnik wpisuje datę rozpoczęcia wykonywania świadczenia.

10. Z chwilą wykonania świadczenia rzemieślnik wypełnia rubryki 10-13 i 16 książki zamówień, stosownie do objaśnień podanych w pkt 11-15.

11. W rubryce 10 rzemieślnik wpisuje wartość materiałów własnych, jeżeli stosownie do § 2 ust. 1 pkt 3 instrukcji, wartość tych materiałów podlega wyłączeniu z obrotu.

12. W rubryce 11 wpisuje się kwotę należności za wykonane świadczenie, bezpośrednio po jej otrzymaniu. Jeżeli świadczenie zostało wykonane nieodpłatnie, w rubryce 18 wpisuje się "wykonano nieodpłatnie".

13. W rubrykach 12 i 13 rzemieślnik wpisuje wartość materiałów własnych dodanych przy wykonywaniu świadczenia, nie podlegających wyłączeniu z obrotu, oraz udział tych materiałów w ogólnej wartości świadczenia (kwocie należności za wykonane świadczenie).

Uwaga: Jeżeli świadczenie polegało na wytworzeniu wyrobu całkowicie z materiałów własnych rzemieślnika a wykazany w rubryce 13 udział tych materiałów w ogólnej wartości świadczenia będzie niższy od 15%, w rubryce 18 rzemieślnik wpisuje "wykonano w całości z materiałów własnych". W tym wypadku obrót z tego świadczenia spółdzielnia zaliczy do skali podatku dochodowego określonej jako "produkcja", chyba że dla danego rodzaju rzemiosła przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, o którym mowa w § 1 instrukcji, nie przewidują takiej skali.

14. W razie wystawienia rachunku w rubryce 16 wpisuje się numer ewidencyjny rachunku.

15. Przy wydawaniu świadczenia rzemieślnik uzyskuje w rubryce 17 podpis odbiorcy (zlecającego) świadczenie. Podpis odbiorcy świadczenia należy uzyskać także wtedy, gdy świadczenie wykonano nieodpłatnie.

16. Zamówienia przyjęte lecz nie zrealizowane w danym miesiącu rzemieślnik przepisuje do karty książki jedynie w miesiącu, w którym pobrano zaliczkę na poczet wykonania tego świadczenia oraz w miesiącu, w którym świadczenie to zostało wykonane. W tych wypadkach, w rubryce 18 rzemieślnik wpisuje liczbę porządkową zamówienia, nadaną przy jego przyjmowaniu.

17. W ostatnim dniu każdego miesiąca, z zastrzeżeniem pkt 18, rzemieślnik podkreśla wszystkie rubryki i sumuje zapisy z rubryki 11 oraz zaopatruje tę stronę książki w datę i czytelny podpis.

18. W karcie książki za grudzień rzemieślnik przepisuje wszystkie przyjęte lecz nie zrealizowane zamówienia, których wykonanie rozpoczęto w danym roku podatkowym i na które pobrano zaliczki. Kwoty pobranych zaliczek wpisuje do rubryki 11.

O kwoty te zmniejsza w następnym roku podatkowym wartość danego świadczenia (rubryka 11), wpisując jednocześnie do rubryki 18 "zaliczkę w kwocie.. zł wliczono do obrotu w roku ubiegłym".

19. Rubryki 14 i 15 wypełnia spółdzielnia.

20. Rozliczenia ze spółdzielnią obrotów z tytułu świadczeń dokumentowanych książką zamówień rzemieślnik dokonuje na zasadach i w trybie określonym w § 5 ust. 1 i § 6 instrukcji.

(na ostatniej stronie książki zamówień)

Niniejsza książka zawiera ..... kart (od nr ...... do nr .......) ponumerowanych kolejno i ostemplowanych.

..................................................

(podpis i pieczątka spółdzielni)

(Strona wewnętrzna) Nr ................../...................

EWIDENCJA ZAMÓWIEŃ PRZYJĘTYCH OD OKREŚLONYCH ODBIORCÓW I NA ICH POTRZEBY

Miesiąc ............... 198... r.

Lp.Imię i nazwisko oraz adres zlecającego wykonanie świadczeniaRodzaj (przedmiot) świadczeniaDataKwota pobranej zaliczki (zł)Numer pokwitowania pobrania zaliczkiWartość materiałów, części i podzespołówOgólna wartość świadczenia z uwzględnieniem wyłączenia materiałów z obrotu (zł)Wartość materiałów własnych w ogólnej wartości świadczenia nie wyłączonych z obrotuStawka podatku obrotowego (%)Symbol skali podatku dochodowegoNumer ewidencyjny rachunkuPodpis odbiorcy (zlecającego) świadczeniaUwagi
przyjęcia zamówieniarozpoczęcia wykonywania świadczeniawykonania świadczeniapowierzonych przez jednostki gospodarki uspołecznionej przy robotach budowlanych (zł)własnych (zł)(zł)(%)
123456789101112131415161718
Razem

Sprawdzono i pobrano przedpłaty

......................................................................

(data, podpis i pieczątka spółdzielni)

................................................................

(data, podpis i pieczątka rzemieślnika)

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

(Strona 1 karty tytułowej)

...........................................

(pieczątka spółdzielni)

Druk ścisłego zarachowania

......................................................

numer ewidencyjny

KSIĄŻKA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Imię i nazwisko rzemieślnika

...............................................................................................................................

Adres zakładu

...............................................................................................................................

Rodzaj wykonywanego rzemiosła

.......................................................................................................

Symbol z wykazu rodzajów rzemiosł

..............................................................................................

(strona 2 karty tytułowej)

OBJAŚNIENIA DO KSIĄŻKI SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

1. Wpisów do książki sprzedaży detalicznej rzemieślnik dokonuje na bieżąco(bezpośrednio po sprzedaży), przebitkowo w dwóch egzemplarzach (przez kalkę).

2. Bezpośrednio po wydaniu wyrobu kupującemu rzemieślnik wypełnia rubryki 1-7 karty ewidencji sprzedaży detalicznej.

3. Rubryki 8 i 9 wypełnia spółdzielnia, przy czym w rubryce 8 wpisuje właściwą dla danego rodzaju wyrobu stawkę podatku obrotowego, określoną w przepisach o podatku obrotowym, a w rubryce 9 - właściwy symbol skali podatku dochodowego.

4. W ostatnim dniu każdego miesiąca rzemieślnik podkreśla wszystkie rubryki i sumuje zapisy z rubryki 7, a następnie stronę tę zaopatruje w datę i czytelny podpis.

5. Rozliczenia ze spółdzielnią obrotów z tytułu sprzedaży wyrobów dokumentowanych książką sprzedaży detalicznej rzemieślnik dokonuje na zasadach i w trybie określonym w § 5 ust. 2 i § 6 instrukcji.

(Strona wewnętrzna) Nr ...........

EWIDENCJA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Miesiąc........... 19.. r.

Lp.Data sprzedażyRodzaj wyrobuJednostka miaryIlośćCena jednostkowa (zł)Wartość (zł)Stawka podatku obrotowego (%)Symbol skali podatku dochodowegoUwagi
12345678910
Razem

Sprawdzono i pobrano przedpłaty

(data, pieczątka spółdzielni i podpis)

...........................................................

(data, podpis i pieczątka rzemieślnika)

(na ostatniej stronie książki sprzedaży detalicznej)

Niniejsza książka zawiera ........... kart (od ............ do .................)

kolejno ponumerowanych i ostemplowanych.

.................................................

(pieczątka spółdzielni i podpis)

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

................................................

(pieczątka Spółdzielni)

Druk ścisłego zarachowania

POKWITOWANIE

pobrania zaliczki Nr ........

Wystawione przez ........................................................................................................................

(imię i nazwisko rzemieślnika, adres zakładu)

.......................................................................................................................................................

dla................................................................

(imię i nazwisko zlecającego wykonanie świadczenia)

na poczet należności za:

Lp.Rodzaj (przedmiot) świadczeniaJednostki miaryIlośćCena jednostkowaOgólna wartość świadczeniaUwagi

Zaliczka w kwocie .......................... zł, słownie ..........................................................................

................................ Kwotę powyższą otrzymałem ............................................................

(miejscowość, data) (data, podpis i pieczątka rzemieślnika)