Tryb przy ustalaniu terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2012.215

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.

DECYZJA 181/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 czerwca 2012 r.
w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2

Na podstawie art. 4 ust. 2, 2a-d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) w związku z § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

§  1.
Decyzja określa:
1)
tryb postępowania związanego z ustalaniem i znoszeniem terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej;
2)
zasady opracowywania decyzji w sprawie ustalania terenów zamkniętych;
3)
zasady opracowywania wykazu klauzul tajności, informacji o obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych.
§  2.
Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2)
tereny zamknięte - tereny, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy;
3)
decyzja - decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy;
4)
nieruchomość wojskowa - nieruchomość przeznaczona na zakwaterowanie komórek i jednostek organizacyjnych;
5)
kompleks nieruchomości wojskowych - teren oznaczony numerem ewidencyjnym, obejmujący nieruchomości wojskowe wraz ze wszystkimi znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi oraz infrastrukturą podziemną i naziemną;
6)
zarządca nieruchomości wojskowej - właściwa terytorialnie jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd lub władająca nieruchomością wojskową na podstawie innego tytułu prawnego.
§  3.
Ewidencję terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej prowadzi komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa w zakresie zarządzania i gospodarowania nieruchomościami wojskowymi.
§  4.
Status terenów zamkniętych mogą otrzymać, na podstawie decyzji:
1)
kompleksy nieruchomości wojskowych uznane za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, będące w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej lub jego władaniu na podstawie innego tytułu prawnego;
2)
nieruchomości pozostające we władaniu jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
§  5.
1.
Z wnioskiem o nadanie lub zniesienie statusu terenu zamkniętego występują właściwi terytorialnie zarządcy nieruchomości wojskowych:
1)
w odniesieniu do kompleksów nieruchomości wojskowych, o których mowa w § 4 pkt 1, a przeznaczonych na zakwaterowanie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, poprzez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie zarządzania i gospodarowania nieruchomościami wojskowymi;
2)
w odniesieniu do kompleksów nieruchomości wojskowych, o których mowa w § 4 pkt 1, a przeznaczonych na zakwaterowanie jednostek organizacyjnych i jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez szefa jednostki (komórki) organizacyjnej, której podporządkowany jest zarządca nieruchomości wojskowych, do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie zarządzania i gospodarowania nieruchomościami wojskowymi.
2.
Komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa w zakresie zarządzania i gospodarowania nieruchomościami wojskowymi zobligowana jest do podjęcia z urzędu działań, zmierzających do zniesienia statusu terenu zamkniętego wszystkich nieruchomości wojskowych przekazanych poza resort obrony narodowej, w tym przekazanych protokołem zdawczo-odbiorczym do Agencji Mienia Wojskowego lub Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz przekazanych na podstawie innych decyzji.
3.
Jednostka (komórka) organizacyjna, której podlegają zarządcy nieruchomości wojskowych przesyła do 20 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału wykaz przekazanych nieruchomości.
§  6. 1
Nadanie oraz zniesienie statusu terenu zamkniętego wymaga każdorazowego uzgodnienia z komórką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w zakresie określania wymagań obronnych w procesie zagospodarowania przestrzennego kraju oraz odpowiednio z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, innym dowódcą (dyrektorem, szefem), któremu podporządkowany jest główny użytkownik kompleksu nieruchomości wojskowej.
§  7.
Informacja wymagana do wydania decyzji obejmuje numer ewidencyjny kompleksu wojskowego, nazwę województwa i powiatu na terenie którego jest położony, oznaczenie jednostki ewidencyjnej i obrębów wraz z numerami działek ewidencyjnych oraz sumaryczną ich powierzchnię. Opis przebiegu granic jest obwiednią działek ewidencyjnych lub działki ewidencyjnej kompleksu.
§  8.
1.
Wniosek o potrzebie nadania lub zniesienia statusu terenu zamkniętego, o którym mowa w § 4 pkt 2, przedstawia władający nieruchomością, poprzez i za zgodą osoby, której jest bezpośrednio podporządkowany, do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie zarządzania i gospodarowania nieruchomościami wojskowymi.
2.
W zakresie nieruchomości uczelni wojskowych wnioski, o których mowa w pkt 1 składają rektorzy uczelni za pośrednictwem dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do wykonania nadzoru nad nimi do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie zarządzania i gospodarowania nieruchomościami wojskowymi.
§  9.
We wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 1, oprócz informacji zawartych w § 7 (bez numeru ewidencyjnego kompleksu wojskowego) wskazuje się podmiot (instytucję), prowadzącą dokumentację geodezyjną i kartograficzną nieruchomości, posiadający zdolność do jej prowadzenia zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
§  10.
Nadanie oraz zniesienie statusu terenu zamkniętego, o którym mowa w § 4 pkt 2 wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Obrony Narodowej, Gabinetem Politycznym Ministra Obrony Narodowej oraz komórką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w zakresie określania wymagań obronnych w procesie zagospodarowania przestrzennego kraju.
§  11.
Decyzje w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej zawierają wykaz kompleksów nieruchomości wojskowych lub nieruchomości, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1.
§  12.
Decyzje wydawane są stosownie do potrzeb, co najmniej raz na kwartał.
§  13.
Komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa w zakresie zarządzania i gospodarowania nieruchomościami wojskowymi każdorazowo zawiadamia Głównego Geodetę Kraju o ustaleniu terenu zamkniętego, o którym mowa w art. 4 ust. 2b ustawy.
§  14.
Zarządca nieruchomości wojskowej lub podmiot (instytucja) prowadzący dokumentację geodezyjną i kartograficzną przekażą właściwym terytorialnie starostom dokumentację:
1)
geodezyjną określającą przebieg i powierzchnię terenów zamkniętych, stosownie do zapisu art. 4 pkt 2a ustawy.
2)
geodezyjną i kartograficzną kompleksów, które utraciły charakter terenów zamkniętych, stosownie do zapisu art. 4 pkt 2c ustawy.
§  15.
Jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej właściwa w sprawach geodezji i kartografii, zawiadamia Głównego Geodetę Kraju o klauzulach tajności informacji o obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych resortu obrony narodowej, o którym mowa w art. 4 ust. 2b ustawy.
§  16. 2
Zawiadomienie, o którym mowa w § 15, przygotowuje się na podstawie informacji przekazywanych przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, innego dowódcę (dyrektora, szefa), któremu podporządkowany jest główny użytkownik terenu zamkniętego, do jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej właściwej w sprawach geodezji i kartografii, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.
§  17.
Nadzór nad ochroną informacji niejawnych na materiałach geodezyjnych i kartograficznych sprawuje jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej właściwa w sprawach geodezji i kartografii.
§  18.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór wykazu terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej

Lp.Numer kompleksuWojewództwoPowiatMiejscowośćObręby i numery działek ewidencyjnychNazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej dokumentację geodezyjno-kartograficzą
1234567

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wzór wykazu klauzul tajności, informacji o obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych

Lp.Numer kompleksuNazwa obiektu*Godło mapy**Współrzędne geograficzne

(°,',")***

Klauzula tajności informacji o obiekcie
123456
* w kolumnie "nazwa obiektu" powinna znaleźć się oprócz nazwy informacja (jeżeli nie jest nazwą), która podlega ochronie zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 299, poz. 1772).

** godło wojskowej mapy topograficznej w skali 1:50 000;

*** współrzędne geograficzne z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikacje obiektu (w kolejności długość geograficzna, szerokość geograficzna w układzie stopnie, minuty, sekundy).

1 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 359/MON z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.324) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2014 r.
2 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 359/MON z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.324) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2014 r.