Tryb postępowania w zakresie uzyskiwania zezwolenia na usuwanie przeszkód lotniczych w postaci drzew lub krzewów,... - OpenLEX

Tryb postępowania w zakresie uzyskiwania zezwolenia na usuwanie przeszkód lotniczych w postaci drzew lub krzewów, zlokalizowanych w rejonie podejść do lądowania czynnych lotnisk oraz lądowisk wojskowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.24.297

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 grudnia 2008 r.
w sprawie trybu postępowania w zakresie uzyskiwania zezwolenia na usuwanie przeszkód lotniczych w postaci drzew lub krzewów, zlokalizowanych w rejonie podejść do lądowania czynnych lotnisk oraz lądowisk wojskowych

Departament Infrastruktury

W związku z art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) oraz art. 83 ust. 6 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.2)) ustala się, co następuje:

§  1.
Zarządzenie określa tryb postępowania w zakresie uzyskiwania zezwolenia na usuwanie przeszkód lotniczych w postaci drzew lub krzewów, zlokalizowanych w rejonie podejść do lądowania czynnych lotnisk lub lądowisk wojskowych.
§  2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
wojskowym użytkowniku lotniska lub lądowiska - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej wpisaną do rejestru lotnisk wojskowych jako jego główny użytkownik;
2)
zarządcy nieruchomości - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną infrastruktury wojskowej podległą Ministrowi Obrony Narodowej wykonującą zadania z zakresu zarządzania powierzonym zasobem nieruchomości.
§  3.
1.
Zarządzenia nie stosuje się w przypadku wykonywania na lotnisku lub lądowisku wojskowym robót budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.3)), w wyniku realizacji których naturalnie rosnące drzewa lub krzewy będą powodować utrudnienia w jego dalszej eksploatacji.
2.
W przypadku, o którym mowa w pkt 1, zastosowanie mają przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
§  4.
1.
Usunięcie drzew lub krzewów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego w rejonie czynnego lotniska lub lądowiska wojskowego może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Obrony Narodowej, wydanego na wniosek wojskowego użytkownika lotniska lub lądowiska.
2.
Wojskowy użytkownik lotniska lub lądowiska występuje do zarządcy nieruchomości (powiadamiając Dowódcę Sił Powietrznych lub właściwego Dowódcę rodzaju Sił Zbrojnych) o uzyskanie decyzji w sprawie usunięcia przeszkody zlokalizowanej na lotnisku lub lądowisku wojskowym.
3.
Zarządca nieruchomości występuje, poprzez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, do działającego w imieniu Ministra Obrony Narodowej - Dyrektora Departamentu Infrastruktury, z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie usunięcia przeszkody zlokalizowanej na lotnisku lub lądowisku wojskowym, którego wzór określa załącznik Nr 1.
4.
Dyrektor Departamentu Infrastruktury wydaje decyzję, której wzór określa załącznik Nr 2, o zezwoleniu bądź nie zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów stanowiących przeszkodę lotniczą, z zamieszczeniem klauzuli: "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej".
§  5.
1.
Do wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, wojskowy użytkownik lotniska lub lądowiska załącza szkic lub mapę sytuacyjną z naniesionym obszarem, na którym planuje się wycięcie drzew lub krzewów.
2.
Decyzja w sprawie usunięcia przeszkody zlokalizowanej na lotnisku lub lądowisku wojskowym poprzedzona zostaje wizją lokalną obszaru planowanej wycinki dokonaną przez przedstawicieli użytkownika i zarządcy nieruchomości właściwych w sprawach ochrony środowiska oraz przedstawiciela Dowództwa Sił Powietrznych właściwego w sprawach związanych z bezpieczeństwem lotów.
3.
Z przeprowadzonej czynności, o której mowa w ust 2, sporządza się protokół, którego wzór określa załącznik Nr 3, w którym umieszcza się przebieg czynności, stwierdzony stan faktyczny, wnioski odnośnie zasadności planowanego wycięcia drzew lub krzewów oraz propozycje ewentualnych działań dla ograniczenia strat w środowisku.
§  6.
1.
Wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może zostać uzależnione od zobowiązania użytkownika, do realizacji przedsięwzięcia mającego na celu zrekompensowanie środowisku strat wynikających z konieczności usunięcia drzew lub krzewów stanowiących przeszkody poprzez ich przesadzenie lub zastąpienie.
2.
Miejsce przesadzenia drzew lub krzewów albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów, wskazują wspólnie użytkownik i szef właściwego rejonowego zarządu infrastruktury we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3.
O otrzymaniu zezwolenia użytkownik informuje właściwą dla miejsca położenia terenu, na którym przeprowadzane będzie usunięcie przeszkody, jednostkę samorządu terytorialnego.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901 i Nr 177, poz. 1095.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały zamieszczone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Dz. U. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Dz. U. Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 914)

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

.........., dn. .......

..........................

Pieczęć nagłówkowa

DYREKTOR

DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY

poprzez SZEFA INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ

ZBROJNYCH

WNIOSEK

O WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE USUNIĘCIA PRZESZKODY ZLOKALIZOWANEJ NA LOTNISKU/LĄDOWISKU WOJSKOWYM

1.Wojskowy użytkownik lotniska lub lądowiska:

...........................................................

...........................................................

2.Dane ewidencyjne nieruchomości, na której znajduje się

przeszkoda:

Kompleks: ................ Miejscowość: ..................

Działka geodezyjna: .......................................

3.Dane właściciela lub innego podmiotu władającego

nieruchomością, na której znajduje się przeszkoda:

...........................................................

...........................................................

4.Gatunki drzew/krzewów i obwody pni drzew mierzone na

wysokości 130 cm od podłoża

1) .... szt. drzew gatunku ........ o obwodzie ..... cm

2) .... szt. drzew gatunku ........ o obwodzie ..... cm

3) .... m2 krzewów gatunku ............................

5.Termin zamierzonego usunięcia przeszkód: ..................

6.Osoba sporządzająca wniosek:

stanowisko, imię i nazwisko: ..............................

telefon, fax., e-mail: ....................................

....................................

Pieczątka i podpis Szefa Instytucji

zarządzającej nieruchomością

Załączniki:

1. Wystąpienie wojskowego użytkownika lotniska lub lądowiska;

2. Szkic lub mapa sytuacyjna z naniesionym terenem wycinki

drzew;

3. Protokół z wizji lokalnej.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

DECYZJA Nr .........

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

ZATWIERDZAM

Szef instytucji zarządzającej nieruchomością

PROTOKÓŁ

Z WIZJI LOKALNEJ OBSZARU PLANOWANEJ WYCINKI DRZEW

Z wizji przeprowadzonej na terenie lotniska/lądowiska

wojskowego ........................... w m. ..................

w związku z planowanym przeprowadzeniem wycinki drzew/krzewów

stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Data przeprowadzonej wizji lokalnej: .........................

W wizji uczestniczyli:

1. Przedstawiciel zarządcy nieruchomości - Przewodniczący

Komisji:

.............. stanowisko/instytucja ...................

2. Przedstawiciel wojskowego użytkownika lotniska/lądowiska:

.............. stanowisko/instytucja ...................

3. Przedstawiciel Dowództwa Sił Powietrznych:

.............. stanowisko/instytucja ...................

4. Inni uczestnicy:

.............. stanowisko/instytucja ...................

.............. stanowisko/instytucja ...................

1. Stwierdzony stan faktyczny:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

I. Wnioski odnośnie zasadności planowanej wycinki:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

II. Propozycje ewentualnych działań dla ograniczenia strat

w środowisku:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

III. Uwagi dodatkowe:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. .............

2. .............

3. .............

4. .............

5. .............