Nowość Tryb postępowania w Policji z dokonanymi przed dniem 7 marca 2023 r. wpisami danych dotyczącymi osób lub przedmiotów w Systemie Informacyjnym Schengen wprowadzonymi na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2023.21

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 14 marca 2023 r.
w sprawie trybu postępowania w Policji z dokonanymi przed dniem 7 marca 2023 r. wpisami danych dotyczącymi osób lub przedmiotów w Systemie Informacyjnym Schengen wprowadzonymi na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289 i 347) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa tryb postępowania w Policji z dokonanymi przed dniem 7 marca 2023 r. wpisami danych dotyczącymi osób, pojazdów silnikowych o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3 i kontenerów, wprowadzonymi w celu:
1)
przeprowadzania niejawnego nadzorowania, którego celem jest ściganie przestępstw oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego,
2)
przeprowadzania kontroli, której celem jest ściganie przestępstw oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego

- zwanymi dalej "wpisami danych SIS".

§  2. 
1. 
W jednostce lub komórce organizacyjnej Policji, na wniosek której Wydział Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji, zwany dalej "WAD SIS i VIS BWiIK KGP", dokonał wpisu danych SIS, dokonuje się oceny potrzeby dalszego przetwarzania w SIS danych zawartych w tym wpisie danych SIS.
2. 
Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonuje się nie później niż na dwa miesiące przed upływem okresu ważności wpisu w SIS.
3. 
Jeżeli wynik oceny, o której mowa w ust. 1, wykaże brak zasadności dalszego przetwarzania w SIS danych zawartych we wpisie danych SIS, osoba uprawniona, o której mowa w § 4, niezwłocznie przekazuje do WAD SIS i VIS BWiIK KGP pismo z informacją o potrzebie usunięcia wpisu danych SIS.
4. 
Jeżeli wynik oceny, o której mowa w ust. 1, wykaże zasadność dalszego przetwarzania w SIS danych zawartych we wpisie danych SIS, osoba uprawniona, o której mowa w § 4:
1)
niezwłocznie przekazuje do WAD SIS i VIS BWiIK KGP pismo z informacją o potrzebie usunięcia wpisu danych SIS oraz informację o potrzebie dalszego przetwarzania w SIS danych zawartych w tym wpisie danych SIS;
2)
po usunięciu wpisu danych SIS przez WAD SIS i VIS BWiIK KGP dokonuje wpisu danych SIS dotyczącego osoby lub przedmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1041 oraz z 2022 r. poz. 2642), zgodnie z procedurą określoną w przepisach Komendanta Głównego Policji w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.
5. 
Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonuje się także na wniosek naczelnika lub zastępcy naczelnika WAD SIS i VIS BWiIK KGP.
§  3. 
Pismo, o którym mowa w § 2 ust. 3 i 4 pkt 1, dotyczące:
1)
osoby zawiera w szczególności:
a)
numer identyfikacyjny Schengen wpisu danych SIS,
b)
nazwisko i imię (imiona) osoby, której dotyczy wpis danych SIS,
c)
datę urodzenia osoby, której dotyczy wpis danych SIS,
d)
powód usunięcia wpisu danych SIS,
e)
podpis osoby uprawnionej, o której mowa w § 4;
2)
pojazdu silnikowego o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3 zawiera w szczególności:
a)
numer identyfikacyjny Schengen wpisu danych SIS,
b)
markę pojazdu, którego dotyczy wpis danych SIS,
c)
numer rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy wpis danych SIS,
d)
numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, którego dotyczy wpis danych SIS,
e)
powód usunięcia wpisu danych SIS,
f)
podpis osoby uprawnionej, o której mowa w § 4;
3)
kontenera zawiera w szczególności:
a)
numer identyfikacyjny Schengen wpisu danych SIS,
b)
numer identyfikacyjny (BI
c)
kontenera, którego dotyczy wpis danych SIS, c) powód usunięcia wpisu danych SIS,
d)
podpis osoby uprawnionej, o której mowa w § 4.
§  4. 
1. 
Osobą uprawnioną do podpisania pisma, o którym mowa w § 2 ust. 3 i 4 pkt 1, jest w:
1)
Komendzie Głównej Policji:
a)
dyrektor biura lub równorzędnej komórki organizacyjnej,
b)
naczelnik wydziału;
2)
Centralnym Biurze Śledczym Policji:
a)
komendant,
b)
naczelnik zarządu,
c)
naczelnik wydziału;
3)
Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości:
a)
komendant,
b)
naczelnik zarządu,
c)
naczelnik wydziału;
4)
Biurze Spraw Wewnętrznych Policji:
a)
komendant,
b)
naczelnik wydziału;
5)
komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji:
a)
komendant,
b)
naczelnik wydziału;
6)
komendzie powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji:
a)
komendant,
b)
naczelnik wydziału;
7)
komisariacie lub komisariacie specjalistycznym Policji:
a)
komendant,
b)
naczelnik wydziału.
2. 
Uprawnienie do podpisania pisma, o którym mowa w § 2 ust. 3 i 4 pkt 1, przysługuje również zastępcom osób, o których mowa w ust. 1 oraz kierownikowi sekcji.
§  5. 
1. 
WAD SIS i VIS BWiIK KGP dokonuje formalnej kontroli pisma, o którym mowa w § 2 ust. 3 i 4 pkt 1, a następnie usuwa z SIS wpis danych SIS.
2. 
O usunięciu wpisu danych SIS naczelnik lub zastępca naczelnika WAD SIS i VIS BWiIK KGP informuje pisemnie osobę uprawnioną, o której mowa w § 4.
3. 
Naczelnik lub zastępca naczelnika WAD SIS i VIS BWiIK KGP odmawia usunięcia wpisu danych SIS, w szczególności w przypadku gdy:
1)
pismo, o którym mowa w § 2 ust. 3 i 4 pkt 1, nie zawiera informacji niezbędnych do usunięcia wpisu danych SIS;
2)
pismo, o którym mowa w § 2 ust. 3 i 4 pkt 1, nie zostało podpisane przez osobę uprawnioną, o której mowa w § 4.
4. 
O odmowie usunięcia wpisu danych SIS naczelnik lub zastępca naczelnika WAD SIS i VIS BWiIK KGP informuje pisemnie osobę uprawnioną, o której mowa w § 4, wskazując przyczynę odmowy.
§  6. 
1. 
W celu zapobieżenia powstania niezgodności wpisów wielokrotnych WAD SIS i VIS BWiIK KGP usuwa wpis danych SIS.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, naczelnik lub zastępca naczelnika WAD SIS i VIS BWiIK KGP niezwłocznie informuje osobę uprawnioną, o której mowa w § 4, na wniosek której WAD SIS i VIS BWiIK KGP dokonał wpisu danych SIS, o przyczynie usunięcia wpisu danych SIS.
§  7. 
Czynności dotyczące wpisów danych SIS, w zakresie określonym w niniejszym zarządzeniu, dokonane przed dniem jego wejścia w życie zachowują moc.
§  8. 
Zarządzenie obowiązuje do dnia 6 marca 2024 r.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 7 marca 2023 r.