Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2012.75

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 19 października 2012 r.
w sprawie trybu postępowania przy aktualizacji i realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz budżetu w układzie zadaniowym

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa tryb postępowania w sprawach związanych z opracowywaniem:
1) aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP), w tym planu finansowego oraz projektu budżetu w układzie zadaniowym;
2) katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań oraz celów i mierników służących opracowaniu budżetu w układzie zadaniowym;
3) informacji o realizacji WPFP oraz sprawozdań z wykonania budżetu w układzie zadaniowym;
4) 2 oceny efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów.
§  2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) Ministrze - rozumie się przez to Ministra Spraw Wewnętrznych;
2) Ministerstwie - rozumie się przez to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;
3) członkach Kierownictwa Ministerstwa - rozumie się przez to Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa;
4) dysponentach - rozumie się przez to kierowników państwowych jednostek budżetowych - będących dysponentami środków budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia;
5) dyrektorach komórek organizacyjnych - rozumie się przez to dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa, o których mowa w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, właściwych ze względu na:
a) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad funkcjonowaniem organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,
b) realizację zadań ustawowych, finansowanych z dotacji lub rezerw celowych,
c) koordynację opracowania i realizacji programów wieloletnich;
6) 3 jednostkach sektora finansów publicznych - rozumie się przez to jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 6, 7, 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938);
7) Departamencie - rozumie się przez to Departament Budżetu Ministerstwa;
8) rozporządzeniach - rozumie się przez to rozporządzenia Ministra Finansów wydawane na podstawie:
a) art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
b) art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§  3. Dysponenci, dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz kierownicy jednostek sektora finansów publicznych przy opracowywaniu dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1-2, uwzględniają:
1) 4 cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, o której mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z poźn. zm.);
2) cele i mierniki oraz kierunki interwencji wynikające ze Strategii Sprawne Państwo 2020 oraz z pozostałych zintegrowanych strategii rozwoju;
3) analizy ryzyka planowanych celów i mierników oraz koszty działań;
4) plany oraz dokumenty rządowe i resortowe o charakterze strategicznym z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego, w tym określone priorytety;
5) wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, o których mowa w art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
6) przyjęte przez Radę Ministrów założenia do projektu budżetu państwa na rok następny;
7) przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 8 lit. b.
§  4.
1. Dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 2, dysponenci, dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz kierownicy jednostek sektora finansów publicznych przedstawiają do akceptacji właściwym członkom Kierownictwa Ministerstwa, a następnie przesyłają do Dyrektora Departamentu.
2. Dyrektor Generalny Ministerstwa i Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przesyłają dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 2, do Dyrektora Departamentu.
§  5.
1. Dysponenci, dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, po otrzymaniu informacji o wielkościach limitów wydatków budżetowych, opracowują projekty budżetu w układzie zadaniowym wraz z uzasadnieniem oraz przekazują Dyrektorowi Departamentu.
2. Dyrektor Departamentu sporządza zbiorczy projekt budżetu w układzie zadaniowym i przedstawia do akceptacji Ministrowi.
§  6.
1. Dysponenci, dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, po ogłoszeniu ustawy budżetowej, opracowują projekt aktualizacji WPFP w celu zapewnienia zgodności z ustawą budżetową oraz z kierunkami polityki społeczno-gospodarczej i średniookresową strategią rozwoju kraju, w tym plany finansowe w pełnej szczegółowości układu zadaniowego.
2. Dysponenci, dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz kierownicy jednostek sektora finansów publicznych opracowują propozycje treści celów i mierników oraz prognozowane kwoty wydatków do funkcji i zadań na kolejne lata i przedstawiają do akceptacji właściwym członkom kierownictwa Ministerstwa, a następnie przesyłają do Dyrektora Departamentu.
3. Dyrektor Departamentu sporządza projekt aktualizacji WPFP i przedstawia do akceptacji Ministrowi.
§  7.
1. W trakcie realizacji budżetu dysponenci, dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz kierownicy jednostek sektora finansów publicznych dokonują bieżących korekt wielkości planowanych wydatków (kosztów) w układzie zadaniowym oraz wartości ustalonych mierników.
2. Dysponenci, dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz kierownicy jednostek sektora finansów publicznych przekazują Dyrektorowi Departamentu:
1) roczną informację o realizacji WPFP, w tym o stopniu wykonania celów i mierników;
2) półroczne i roczne sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w § 2 pkt 8 lit. a.
3. 5 Ustala się następujący tryb opracowania ocen efektywności i skuteczności realizacji planów, o których mowa w § 1 pkt 4:
1) dysponenci oraz kierownicy jednostek sektora finansów publicznych przedstawiają oceny dyrektorom komórek organizacyjnych, którzy po uzyskaniu akceptacji członków Kierownictwa Ministerstwa, przekazują je Dyrektorowi Departamentu;
2) dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 5 lit. b, przedstawiają oceny do akceptacji członkom Kierownictwa Ministerstwa, a następnie przekazują je Dyrektorowi Departamentu;
3) dyrektorzy komórek organizacyjnych przedstawiają oceny Ministerstwa do akceptacji właściwym członkom Kierownictwa Ministerstwa, a następnie przekazują je Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa;
4) Dyrektor Generalny Ministerstwa i Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przekazują oceny Dyrektorowi Departamentu.
§  8. Terminy opracowania dokumentów, o których mowa w § 1, określa Dyrektor Departamentu, stosownie do terminów ustalonych przez Ministra Finansów, oraz informuje o nich na piśmie dysponentów, dyrektorów komórek organizacyjnych oraz kierowników jednostek sektora finansów publicznych.
§  9. Traci moc zarządzenie Nr 32 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu postępowania przy opracowywaniu i realizacji budżetu w układzie zadaniowym (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 9 poz. 49).
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
2 § 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 60 z dnia 8 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MSW.2013.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 listopada 2013 r.
3 § 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 60 z dnia 8 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MSW.2013.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 listopada 2013 r.
4 § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 60 z dnia 8 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MSW.2013.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 listopada 2013 r.
5 § 7 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 60 z dnia 8 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MSW.2013.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 listopada 2013 r.