Tryb i sposób powoływania jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wchodzących w... - OpenLEX

Tryb i sposób powoływania jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wchodzących w skład jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania za granicą.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.18.235

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wchodzących w skład jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania za granicą

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Jednostki organizacyjne Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanej dalej "SKW", i Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej "SWW", wydzielane do składu jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania za granicą, określają statuty tych służb.
2.
Jednostką organizacyjną SKW i SWW wydzielaną do składu jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizującej zadania za granicą, może być zespół utworzony na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego.
§  2.
Szefowie SKW i SWW uczestniczą w planowaniu formowania i przygotowania jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania za granicą.
§  3.
1. 1
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdolności bojowej jednostki wojskowej przeznaczonej do realizacji zadań za granicą, określonej w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), składa odpowiednio do Szefa SKW lub Szefa SWW pisemny wniosek o wydzielenie jednostki organizacyjnej SKW lub SWW do składu tej jednostki wojskowej.
2. 2
(uchylony).
§  4.
We wniosku, o którym mowa w § 3, podaje się:
1)
podstawę użycia lub pobytu jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa;
2)
zadania jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa;
3)
miejsce stacjonowania poza granicami państwa;
4)
termin użycia lub okres pobytu jednostki wojskowej poza granicami państwa;
5)
strukturę i stan etatowy;
6)
proponowany rodzaj jednostki organizacyjnej SKW lub SWW, jej liczebność i wymagania operacyjne;
7)
ogólne zasady współdziałania, kierowania i dowodzenia, w tym zasady podporządkowania jednostki organizacyjnej SKW lub SWW.
§  5.
Szef SKW i SWW, każdy w zakresie swojej właściwości, tworzy zespół, o którym mowa w § 1 ust. 2, w drodze decyzji, w której ustala jego skład osobowy oraz szczegółowy zakres i tryb działania.
§  6. 3
W skład jednostki organizacyjnej (zespołu) w pierwszej kolejności wyznacza się żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe SKW lub SWW oraz funkcjonariuszy mianowanych na stanowiska służbowe w SKW lub SWW.
§  7. 4
Decyzję o utworzeniu jednostki organizacyjnej (zespołu) SKW lub SWW wydzielanej do składu jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizującej zadania za granicą, przesyła się do Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
§  8.
1.
Jednostkę organizacyjną SKW lub SWW wydzieloną do składu jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizującej zadania za granicą włącza się do etatu tej jednostki wojskowej.
2.
Osoby wyznaczone do jednostki organizacyjnej SKW lub SWW, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się na ewidencję jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizującej zadania za granicą.
3.
Do jednostki organizacyjnej SKW lub SWW, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy regulujące funkcjonowanie jednostek Sił Zbrojnych.
4. 5
Decyzje o skierowaniu funkcjonariusza, wyznaczonego do składu jednostki organizacyjnej SKW lub SWW, o której mowa w ust. 1, do służby poza granicami państwa wydaje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, na wniosek Szefa SKW albo SWW.
§  9.
Osoby wyznaczone do jednostki organizacyjnej SKW lub SWW, o której mowa w § 7 uczestniczą w szkoleniu przygotowującym jednostkę wojskową do użycia lub pobytu poza granicami państwa oraz są pododawane niezbędnym badaniom lekarskim i szczepieniom.
§  10. 6
Żołnierze i funkcjonariusze, o których mowa w § 6, którzy zostali wyznaczeni do służby w jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 7, otrzymują umundurowanie i wyposażenie specjalistyczne w wyznaczonej jednostce wojskowej oraz karty i tabliczki tożsamości.
§  11. 7
Pracownicy SKW lub SWW wyznaczeni do jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 7, uzyskują status osób cywilnych towarzyszących Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej (personelu cywilnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej). Pracownicy ci otrzymują karty i tabliczki tożsamości oraz uzyskują wpis do paszportu.
§  12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.
1 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 19/MON z dnia 15 lipca 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.211) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 2015 r.
2 § 3 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 19/MON z dnia 15 lipca 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.211) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 2015 r.
3 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 37/MON z dnia 9 października 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.19.210) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 listopada 2009 r.
4 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 19/MON z dnia 15 lipca 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.211) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 2015 r.
5 § 8 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 37/MON z dnia 9 października 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.19.210) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 listopada 2009 r.
6 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 37/MON z dnia 9 października 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.19.210) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 listopada 2009 r.
7 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 37/MON z dnia 9 października 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.19.210) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 listopada 2009 r.