Termin oraz zasady punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2020.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2020 r.

KOMUNIKAT Nr 251
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 oraz z 2019 r. poz. 730, 875, 1655, 1798 i 2217) oraz pkt 13 lit. b i e części II regulaminu przeprowadzania egzaminu na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. z 2016 r. poz. 707), ogłasza się, co następuje:
1.
Trzeci etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego, którego drugi etap odbył się w dniu 8 grudnia 2019 r., zwany dalej "trzecim etapem egzaminu", odbędzie się w dniu 16 lutego 2020 r.
2.
Trzeci etap egzaminu składa się z dwóch zadań:
1)
zadania dotyczącego zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym;
2)
zadania dotyczącego rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów finansowych notowanych na rynku kapitałowym.
3.
Zadania trzeciego etapu egzaminu Komisja Egzaminacyjna dla Doradców Inwestycyjnych, zwana dalej "Komisją Egzaminacyjną", ocenia w następujący sposób:
1)
za każde zadanie można uzyskać maksymalnie 100 punktów;
2)
liczba punktów za poszczególne pytania w zadaniu wskazana jest w treści zadania;
3)
za udzielenie odpowiedzi błędnej nie odejmuje się punktów (nie przewiduje się punktów ujemnych);
4)
zadanie zostaje zaliczone, jeżeli zdający uzyska za nie co najmniej 51 punktów.
4.
Warunkiem zaliczenia trzeciego etapu egzaminu jest zaliczenie obydwu zadań.
5.
Kandydat rozwiązuje zadania na piśmie w formie jednolitej pracy egzaminacyjnej wpisując odpowiedzi na arkuszach odpowiedzi, a po zakończeniu egzaminu zwraca Komisji Egzaminacyjnej wszystkie materiały, w tym arkusze odpowiedzi z danymi identyfikacyjnymi.