Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2018.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 223/2018
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH
z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1480, z późn. zm.) oraz pkt 13 lit. b i e części II regulaminu przeprowadzania egzaminu na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. poz. 707), ogłasza się, co następuje:
§  1.  Trzeci etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego, którego drugi etap odbył się w dniu 13 maja 2018 r., zwanego dalej "trzecim etapem egzaminu", odbędzie się dnia 5 sierpnia 2018 r.
§  2.  Trzeci etap egzaminu ma formę testu pisemnego obejmującego:
1) zadanie dotyczące zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym;
2) zadanie dotyczące rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów finansowych notowanych na rynku kapitałowym.
§  3. 
1.  Zadania trzeciego etapu egzaminu Komisja Egzaminacyjna dla Doradców Inwestycyjnych, zwana dalej "Komisją Egzaminacyjną", ocenia w następujący sposób:
1) za każde zadanie można uzyskać maksymalnie 100 punktów;
2) liczba punktów za poszczególne pytania w zadaniu wskazana jest w treści zadania;
3) za udzielenie odpowiedzi błędnej nie odejmuje się punktów (nie przewiduje się punktów ujemnych);
4) zadanie zostaje zaliczone, jeżeli zdający uzyska za nie co najmniej 51 punktów.
2.  Warunkiem zaliczenia trzeciego etapu egzaminu jest zaliczenie obydwu zadań.
§  4.  Kandydat rozwiązuje zadania na piśmie w formie jednolitej pracy egzaminacyjnej wpisując odpowiedzi na arkuszach odpowiedzi, a po zakończeniu egzaminu zwraca Komisji Egzaminacyjnej wszystkie materiały, w tym arkusze odpowiedzi z danymi identyfikacyjnymi.