Termin egzaminu na maklera papierów wartościowych oraz terminu sprawdzianu umiejętności.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2022.28

Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2022 r.

KOMUNIKAT Nr 3/2022
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych oraz terminu sprawdzianu umiejętności

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
1. Najbliższy egzamin na maklera papierów wartościowych odbędzie się w dniu 19 marca 2023 r.

2. Najbliższy sprawdzian umiejętności odbędzie się w dniu 19 marca 2023 r.