Dziennik resortowy

Dz.Urz.KNF.2018.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 3/2018
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych oraz terminu sprawdzianu umiejętności

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286) ogłasza się, co następuje:
1) najbliższy egzamin na maklera papierów wartościowych odbędzie się w dniu 24 marca 2019 r.;
2) najbliższy termin sprawdzianu umiejętności odbędzie się w dniu 24 marca 2019 r.