Dz.Urz.KNF.2018.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 1/2018
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

Na podstawie art. 128 ust. 4 oraz art. 128 ust. 4 w związku z art. 218 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
1) najbliższy egzamin na maklera papierów wartościowych odbędzie się w dniu 21 października 2018 r.;
2) najbliższy egzamin uzupełniający odbędzie się w dniu 21 października 2018 r.