Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1989.4.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

ZARZĄDZENIE NR 30
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 kwietnia 1989 r.
w sprawie taryfikatorów kwalifikacyjnych dla pracowników ekonomicznych, administracyjnych, inżynieryjno-technicznych oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach, zespołach ekonomiczno-administracyjnych szkół i warsztatach szkolnych szkół zawodowych

Na podstawie § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1988 r. w sprawie zasad wartościowania pracy w sferze budżetowej (Dz. U. Nr 6, poz. 52)
zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się:
1) taryfikator kwalifikacyjny dla pracowników ekonomicznych i administracyjnych szkół, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia;
2) taryfikator kwalifikacyjny dla pracowników ekonomicznych i administracyjnych zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia;
3) taryfikator kwalifikacyjny dla pracowników inżynieryjno-technicznych i ekonomiczno-administracyjnych warsztatów szkolnych szkół zawodowych, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia;
4) taryfikator kwalifikacyjny dla pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach, zespołach ekonomiczno-administracyjnych szkół i warsztatach szkolnych szkół zawodowych, stanowiący załącznik Nr 4 do zarządzenia.
§  2.
1. Ilekroć taryfikator kwalifikacyjny określa wymóg posiadania odpowiedniego wykształcenia do zajmowania danego stanowiska, należy przez to rozumieć posiadanie dyplomu (świadectwa) ukończenia określonego typu szkoły.
2. Przy ocenianiu poziomu wykształcenia wymaganego dla zajmowania określonego stanowiska należy kierować się również wytycznymi Nr 13 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 czerwca 1975 r. w sprawie zaszeregowania osób, które ukończyły niektóre szkoły zawodowe i kursy w okresie międzywojennym, w latach okupacji oraz w okresie powojennym do 1952 r. (Dz. Urz. MPPiSS Nr 7, poz. 18).
§  3. Przez wykształcenie zawodowe wymagane dla zajmowania określonego stanowiska należy rozumieć wykształcenie zawodowe o kierunku odpowiadającym rodzajowi pracy wykonywanej na tym stanowisku.
§  4.
1. Do wymaganych lat praktyki zawodowej na określonym stanowisku zalicza się okres pracy zawodowej, odpowiadające charakterowi pracy na zajmowanym stanowisku.
2. W uzasadnionych wypadkach dyrektor szkoły może skrócić pracownikowi o szczególnie wysokich kwalifikacjach wymagany okres pracy zawodowej, nie więcej jednak niż o 1/4 tego okresu.
§  5. Pracownicy zatrudnieni przed dniem 1 marca 1989 r., nie spełniający wymogów kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia określonych w załącznikach Nr 1-4, mogą być przeszeregowani w ramach zajmowanego stanowiska. Pracownicy ci nie mogą być awansowani na stanowiska wyższe.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1989 r.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY

dla pracowników ekonomicznych i administracyjnych szkół
Lp.StanowiskoWymagane:
wykształcenieliczba lat praktyki zawodowej
1Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnychwyższe7
2- Główny księgowywyższe
- Kierownik organizacyjny głównego komitetu olimpiady7
3- Sekretarz głównego komitetu olimpiadywyższe
- Z-ca kierownika organizacyjnego głównego komitetu olimpiady7
4Kierownik obiektów sportowychwyższe7
5- Sekretarz szkołyśrednie
- Kierownik gospodarczy6
6Sekretarz okręgowego komitetu olimpiadyśrednie5
7Specjalistaśrednie5
8Starszy księgowyśrednie4
9Kierownik stołówkiśrednie4
10Starszy intendent w szkole prowadzącej żywienieśrednie5
11- Samodzielny referent
- Starszy magazynierśrednie4
12- Starszy laborant
- Starszy intendentśrednie4
13- Intendent w szkole prowadzącej żywienieśrednie
- Starszy referent3
14- Księgowyśrednie
- Kasjer1
15- Referentśredniepo wstępnym stażu pracy
- Laborant
- Magazynier
- Intendent
16Starsza maszynistka poza halą maszynumiejętność bezbłędnego pisania na maszynie z szybkością 300 uderzeń na minutę
17Maszynistka poza halą maszynumiejętność bezbłędnego pisania na maszynie z szybkością 250 uderzeń na minutę
18Stażystawyższe-
średnie-

ZAŁĄCZNIK NR 2

TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY

dla pracowników ekonomicznych i administracyjnych zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół
Lp.StanowiskoWymagane:
wykształcenieliczba lat praktyki zawodowej
1Dyrektor zespołuwyższe7
2- Zastępca dyrektora zespołuwyższe7
- Główny księgowy zespołu
3Radca prawnywedług odrębnych przepisów*)
4Zastępca głównego księgowego zespołuwyższe6
5Starszy specjalista kierujący zespołem pracownikówwyższe6
6Specjalistawyższe6
7- Samodzielny referentśrednie6
- Starszy inspektor
8Starszy księgowyśrednie4
9- Inspektorśrednie4
- Starszy referent
- Starszy kasjer
10- Referentśredniepo wstępnym stażu pracy
- Księgowy
- Kasjer
11Starsza maszynistka poza halą maszynumiejętność bezbłędnego pisania na maszynie z szybkością 300 uderzeń na minutę
12Maszynistka poza halą maszynumiejętność bezbłędnego pisania na maszynie z szybkością 250 uderzeń na minutę
13Stażystawyższe-
średnie-

*) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145).

Załącznik nr 3

TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY

dla pracowników inżynieryjno-technicznych i ekonomiczno-administracyjnych warsztatów szkolnych szkół zawodowych
Lp.StanowiskoWymagane:
wykształcenieliczba lat praktyki zawodowej
1234
1- Kierownik biura warsztatowegowyższe7
- Kierownik stacji obsługi samochodów
- Kierownik budowy
2Główny księgowywyższe7
3Główny specjalistawyższe6
4Z-ca głównego księgowegowyższe5
5Starszy specjalistawyższe5
6- Kierownik robótśrednie zawodowe7
- Starszy mistrz
- Kierownik zmiany
7Kierownik sekcjiśrednie7
8Mistrzśrednie zawodowe6
9Kierownik magazynuśrednie4
10Samodzielny referentśrednie6
11- Samodzielny magazynierśrednie4
- Starszy księgowy
12Starszy laborantśrednie zawodowe4
13Starszy referentśrednie4
14- Kontystaśredniepo wstępnym stażu pracy
- Księgowy
15Magazynierśrednie zawodowe3
16Sekretarzśrednie1 rok
17- Laborantśredniepo wstępnym stażu pracy
– Referent
18Starsza maszynistkaumiejętność bezbłędnego pisania na maszynie z szybkością 300 uderzeń na minutę
19Maszynistkaumiejętność bezbłędnego pisania na maszynie z szybkością 250 uderzeń na minutę
20Stażystawyższe-
średnie-
21Praktykantpodstawowe-

Załącznik nr 4

TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY

dla pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach, zespołach ekonomiczno-administracyjnych szkół i warsztatach szkolnych szkół zawodowych
Lp.StanowiskoWymagane:
wykształcenieliczba lat praktyki zawodowej
1234
1- Konserwator maszynśrednie zawodowe4
- Konserwator instrumentów muzycznych
- Konserwator sprzętu i urządzeń sportowych
-Operator sprzętu audiowizualnego
- Mistrz szkutnik
2Starszy ratownik *)wg odrębnych przepisów
3Starszy recepcjonistaśrednie4
4Starszy rzemieślnikśrednie zawodowe4
5Rzemieślnik w zawodzie: ślusarza, mechanika, elektrotechnika, murarza, stolarza, ogrodnika, kucharza itd.zasadnicze zawodowepo wstępnym stażu pracy
6Młodszy ratownik *)według odrębnych przepisów
7Palacz c.o.podstawowe + kurs dla palaczy c.o.-
8Starszy woźny szkolnypodstawowe5
9- Robotnik przy pracy ciężkiejpodstawowe-
- Praczka
10Starszy strażnikpodstawowe-
11- Pomoc nauczyciela przedszkolapodstawowe-
- Woźny oddziałowy przedszkola
- Dozorca przedszkola
12- Recepcjonistapodstawowepo wstępnym stażu pracy
- Starszy portier
13- Woźny szkolnypodstawowe-
- Dozorca
- Robotnik przy pracy lekkiej
- Pomoc kuchenna
- Strażnik
- Opiekun nocny
14- Szatniarzpodstawowe-
- Portier
- Sprzątaczka w systemie czasowym
15Goniecpodstawowe-

*) Kwalifikacje ratowników ocenia się wg przepisów obowiązujących w placówkach kultury fizycznej.