Szkolenie obronne w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - OpenLEX

Szkolenie obronne w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2019.2

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie szkolenia obronnego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
organizację szkolenia obronnego, zwanego dalej "szkoleniem";
2)
podmioty podlegające szkoleniu;
3)
zadania w zakresie organizacji i prowadzenia szkolenia;
4)
właściwość podmiotów w zakresie organizacji i prowadzenia szkolenia.
§  2. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
Generalnej Dyrekcji - należy przez to rozumieć Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad;
2)
Generalnym Dyrektorze - należy przez to rozumieć Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
3)
Dyrektorze DZB - należy przez to rozumieć Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Generalnej Dyrekcji;
4)
kierowniku komórki organizacyjnej Centrali - należy przez to rozumieć dyrektora departamentu lub biura oraz kierującego inną komórką organizacyjną Centrali Generalnej Dyrekcji wskazaną w § 4 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji;
5)
jednostce organizacyjnej drogownictwa - należy przez to rozumieć:
a)
przedsiębiorcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. Nr 122, poz. 1320, z późn. zm.), realizującego zadania związane z budową i utrzymaniem infrastruktury drogowej, wymienionego w IV części załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U. poz. 1871 z późn. zm.), z którym, na podstawie pełnomocnictwa ministra właściwego do spraw transportu, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zawarł umowę na realizację zadań na rzecz obronności państwa,
b)
przedsiębiorcę realizującego zadania związane z budową i utrzymaniem infrastruktury drogowej, ujętego w wykazie jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz 1 obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 210, poz. 1612), na którego decyzję o realizację zadań na rzecz obronności państwa nałożył i zawarł z nim umowę w tym zakresie właściwy terytorialnie wojewoda, i który po zmilitaryzowaniu przez wojewodę przydzielany jest w bezpośrednią podległość Dyrektorowi Oddziału Generalnej Dyrekcji,
c)
zarządcę dróg wojewódzkich,
d)
zarządcę pozostałych dróg o znaczeniu obronnym lub ich odcinków;
6)
innej jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć w szczególności: jednostki organizacyjne administracji publicznej, jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej lub podmiotów gospodarczych, które realizują lub współuczestniczą w realizacji zadań obronnych w obszarze drogownictwa;
7)
kierowniku jednostki zmilitaryzowanej - należy przez to rozumieć organ, któremu będzie podlegała jednostka organizacyjna przewidziana do militaryzacji, po jej zmilitaryzowaniu.
§  3. 
1. 
Szkolenie organizuje się w celu:
1)
przygotowania osób do realizacji powierzonych im zadań obronnych w obszarze drogownictwa, w ramach powszechnego obowiązku obrony, a także osób uczestniczących w wykonywaniu tych zadań;
2)
kształtowania umiejętności współdziałania jednostek organizacyjnych drogownictwa wykonujących zadania obronne z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi resortów: transportu, spraw wewnętrznych i obrony narodowej oraz siłami zbrojnymi RP i wojskami sojuszniczymi, a także innymi jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2 pkt 6;
3)
przygotowania Generalnej Dyrekcji do realizacji zadań w ramach przygotowania elementów systemu obronnego państwa do działania podczas podwyższania gotowości obronnej państwa;
4)
kształtowania świadomości obronnej osób podlegających szkoleniu;
5)
nabycia umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań obronnych oraz podniesienia kwalifikacji w zakresie wykonywania tych zadań, w szczególności do wykonywania zadań obronnych związanych z przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa, a także poznania zasad i procedur wykonywania tych zadań podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny;
6)
przygotowania jednostki organizacyjnej drogownictwa do wykonywania zadań obronnych w obszarze drogownictwa.
§  4. 
1. 
W szkoleniu uczestniczą:
1)
Generalny Dyrektor;
2)
Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji;
3)
zastępcy Generalnego Dyrektora;
4)
kierownicy komórek organizacyjnych Centrali Generalnej Dyrekcji i ich zastępcy;
5)
dyrektorzy oddziałów Generalnej Dyrekcji i ich zastępcy;
6)
kierownicy komórek organizacyjnych oddziałów GDDKiA;
7)
pracownicy komórek ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa Centrali i oddziałów Generalnej Dyrekcji;
8)
pracownicy Generalnej Dyrekcji, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji.
2. 
W szkoleniu mogą uczestniczyć:
1)
pracownicy komórek organizacyjnych Generalnej Dyrekcji wchodzący w skład obsady Stałego Dyżuru i Grupy Monitorowania Zagrożeń;
2)
pracownicy komórek organizacyjnych Generalnej Dyrekcji wykonujący zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w obszarze drogownictwa;
3)
kierownicy oraz pracownicy zajmujący się sprawami obronnymi jednostek organizacyjnych drogownictwa, o których mowa w § 2 pkt 5;
4)
przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 6.
§  5. 
1. 
W planowaniu szkolenia należy dostosować tematykę, terminy i formy szkolenia do celów i zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez Generalną Dyrekcję.
2. 
Należy zapewnić zgodność planu szkolenia z zapisami ujętymi w zarządzeniu Generalnego Dyrektora w sprawie realizacji zadań zarządzania kryzysowego, zadań obronnych 1  oraz zadań realizowanych na rzecz obronności państwa 2  na dany rok, Programem szkolenia obronnego Generalnej Dyrekcji, problematyką określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829) oraz zadaniami obronnymi realizowanymi przez Generalną Dyrekcję w obszarze drogownictwa w powiązaniu z zadaniami zarządzania kryzysowego.
3. 
Szkolenie prowadzi się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym ćwiczeń, treningów i gier przewidzianych do prowadzenia przez pozamilitarne struktury obronne państwa.
§  6. 
1. 
Szkolenie planuje się i organizuje w zakresie zapewniającym przygotowanie grup szkoleniowych do realizacji określonych zadań obronnych w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.
2. 
Planowanie i organizowanie zajęć teoretycznych wymaga, w szczególności:
1)
traktowania zajęć jako formę szkolenia umożliwiającą między innymi nabywanie wiedzy do wykonywania zadań obronnych, zadań na rzecz obronności państwa, poznania zasad funkcjonowania systemu obronnego państwa oraz kształtowania świadomości obronnej osób podlegających szkoleniu;
2)
planowania zajęć w formie wykładów, informacji, seminariów lub konferencji oraz dostosowania tematyki szkoleń do faktycznych potrzeb grup szkoleniowych;
3)
zapewnienia właściwego przygotowania do organizacji lub udziału w zasadniczych zamierzeniach szkoleniowych, w tym ćwiczeń obronnych, treningów i gier.
3. 
Planowanie i organizowanie zajęć praktycznych wymaga, w szczególności:
1)
stosowania ćwiczeń obronnych jako najwyższej formy praktycznego szkolenia, w których ćwiczący nabywają umiejętności praktycznego rozwiązywania zadań z zakresu ich działania;
2)
osiągnięcia celu ćwiczeń obronnych w taki sposób, aby zapewnić nabycie, utrzymanie lub podwyższenie zdolności uczestników szkolenia, o których mowa w § 4, do praktycznej realizacji zadań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
3)
włączania elementów infrastruktury przewidywanej do wykorzystania podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.
§  7. 
1. 
Organizatorami szkolenia w Generalnej Dyrekcji są:
1)
Generalny Dyrektor;
2)
Dyrektor DZB;
3)
Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji.
2. 
Organizatorem szkolenia w jednostce organizacyjnej drogownictwa, o której mowa w § 2 pkt 5 lit. a, jest kierownik jednostki organizacyjnej drogownictwa.
3. 
Generalny Dyrektor jest organizatorem szkolenia w odniesieniu do:
1)
kierownictwa Centrali Generalnej Dyrekcji;
2)
kierowników komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców;
3)
dyrektorów oddziałów Generalnej Dyrekcji i ich zastępców.
4. 
Generalny Dyrektor może zaprosić do udziału w szkoleniu:
1)
kierowników jednostek organizacyjnych drogownictwa, o których mowa w § 2 pkt 5 lit. c;
2)
przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 6.
5. 
Dyrektor DZB jest organizatorem szkolenia w odniesieniu do:
1)
pracowników komórek ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa Centrali i oddziałów Generalnej Dyrekcji;
2)
pracowników Centrali Generalnej Dyrekcji, którym nadano przydziały organizacyjno- mobilizacyjne do jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji.
6. 
Dyrektor DZB może zaprosić do udziału w szkoleniu:
1)
pracowników jednostek organizacyjnych drogownictwa, o których mowa w § 2 pkt 5 lit. a, c i d;
2)
przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 6.
7. 
Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji jest organizatorem szkolenia w odniesieniu do:
1)
kierownictwa Oddziału Generalnej Dyrekcji;
2)
kierownictwa komórek organizacyjnych oddziałów GDDKIA;
3)
pracowników Oddziału Generalnej Dyrekcji, którym nadano przydziały organizacyjno- mobilizacyjne do jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji.
8. 
Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji może zaprosić do udziału w szkoleniu:
1)
kierowników, osoby zajmujące kierownicze stanowiska oraz pracowników zajmujących się sprawami obronnymi w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 5;
2)
przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 6.
§  8. 
1. 
Określa się następujące zadania dla poszczególnych organizatorów szkolenia:
1)
opracowanie Programu szkolenia obronnego Generalnej Dyrekcji:
a)
przez Dyrektora DZB - w przypadku Programu szkoleń, dla których organizatorem jest Generalny Dyrektor i Dyrektor DZB w sześcioletnim okresie planistycznym z jego aktualizacją co dwa lata,
b)
przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji - w przypadku Programu szkoleń, dla których organizatorem jest Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji w sześcioletnim okresie planistycznym z jego aktualizacją co dwa lata;
2)
opracowanie rocznego Planu szkolenia obronnego:
a)
przez Dyrektora DZB - w przypadku Planu szkoleń, dla których organizatorem jest Generalny Dyrektor i Dyrektor DZB,
b)
przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji - w przypadku Planu szkoleń, dla których organizatorem jest Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji;
3)
zatwierdzenie Planu szkolenia obronnego:
a)
opracowanego przez Dyrektora DZB i uzgodnionego przez kierownika komórki organizacyjnej do spraw obronnych ministerstwa właściwego do spraw transportu - w przypadku planu szkoleń, dla których organizatorem jest Generalny Dyrektor,
b)
opracowanego przez komórkę właściwą do spraw obronnych Oddziału Generalnej Dyrekcji i uzgodnionego przez Dyrektora DZB - w przypadku szkoleń, dla których organizatorem jest Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji;
4)
kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu:
a)
przez Dyrektora DZB - w przypadku szkoleń, dla których organizatorem jest Generalny Dyrektor i Dyrektor DZB,
b)
przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji - w przypadku szkoleń, dla których organizatorem jest Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji;
5)
opracowanie przez Oddział Generalnej Dyrekcji:
a)
Planu finansowego wydatków na szkolenie obronne i jego przesłanie do Dyrektora DZB w terminie do 5 dnia miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc, w którym odbywa się szkolenie,
b)
Realizacji planu finansowego wydatków na szkolenie obronne i jego przesłanie do Dyrektora DZB w terminie do 2 tygodni po przeprowadzeniu szkolenia;
6)
opracowanie dokumentów pomocniczych, w szczególności planu zajęć, listy obecności na szkoleniu, konspektów, prezentacji, założeń do ćwiczeń i innych dokumentów opracowanych przez osoby prowadzące zajęcia:
a)
przez Dyrektora DZB - w przypadku szkoleń, dla których organizatorem jest Generalny Dyrektor i Dyrektor DZB;
b)
przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji - w przypadku szkoleń, dla których organizatorem jest Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji;
7)
przygotowanie informacji z przeprowadzonego szkolenia, zawierające jego ocenę i wnioski, lub z udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez organy administracji publicznej ¡jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, które organizator szkolenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 przesyła do Dyrektora DZB;
8)
prowadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji szkoleniowej oraz jej przechowywanie:
a)
przez Dyrektora DZB - w przypadku szkoleń, dla których organizatorem jest Generalny Dyrektor i Dyrektor DZB;
b)
przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji - w przypadku szkoleń, dla których organizatorem jest Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji;
9)
zapewnienie właściwych warunków do realizacji procesu szkolenia:
a)
przez Dyrektora DZB - w przypadku szkoleń, dla których organizatorem jest Generalny Dyrektor i Dyrektor DZB;
b)
przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji - w przypadku szkoleń, dla których organizatorem jest Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji;
10)
opracowanie Sprawozdania z realizacji szkolenia obronnego, zgodnie z terminem ustalonym w zarządzeniu Generalnego Dyrektora w sprawie realizacji zadań zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na dany rok:
a)
przez Dyrektora DZB - w przypadku szkoleń, dla których organizatorem jest Generalny Dyrektor i Dyrektor DZB;
b)
przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji - w przypadku szkoleń, dla których organizatorem jest Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji;
11)
organizowanie i prowadzenie szkolenia zgodnie z dokumentacją sporządzaną na potrzeby szkolenia, o której mowa w ust. 1 pkt 1-10.
2. 
Wprowadza się do stosowania:
1)
wzór Programu szkolenia obronnego stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia;
2)
wzór Planu szkolenia obronnego stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia;
3)
klasyfikację osób funkcyjnych do grup szkoleniowych stanowiącej załącznik Nr 3 do zarządzenia;
4)
wzór Planu finansowego wydatków na szkolenie obronne stanowiący załącznik Nr 4 do zarządzenia;
5)
wzór Realizacji planu finansowego wydatków na szkolenie obronne stanowiący załącznik Nr 5 do zarządzenia;
6)
wzór planu zajęć szkolenia obronnego stanowiący załącznik Nr 6 do zarządzenia;
7)
wzór listy obecności na szkoleniu obronnym stanowiący załącznik Nr 7 do zarządzenia;
8)
wzór Sprawozdania z realizacji szkolenia obronnego stanowiący załącznik Nr 8 do zarządzenia.
§  9. 
W organizowaniu i prowadzeniu szkolenia należy:
1)
uwzględniać potrzeby szkoleniowe wynikające m.in. z wniosków z przeprowadzonych w latach poprzednich szkoleń, stopnia osiągnięcia gotowości struktur i szkolonych do realizacji powierzonych zadań obronnych i zadań na rzecz obronności państwa;
2)
włączać w tematykę szkoleń wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego w celu powiązania wspólnych zadań realizowanych w ramach przygotowań obronnych drogownictwa i procedur zarządzania kryzysowego związanych z zapewnieniem przejezdności na zarządzanej sieci dróg krajowych;
3)
dążyć do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć określonych w planach szkolenia obronnego;
4)
przestrzegać dyscypliny wykonawczej organizowania i prowadzenia szkoleń, a zmianę terminu, w przypadku szkolenia, dla którego organizatorem jest Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji, uzgadniać z Dyrektorem DZB;
5)
integrować wytypowane grupy szkoleniowe, dla których organizowane będą wspólne szkolenia;
6)
włączać w organizację przedsięwzięć szkoleniowych przedstawicieli jednostek organizacyjnych drogownictwa i innych jednostek organizacyjnych, które realizują lub współuczestniczą w realizacji zadań obronnych w obszarze drogownictwa;
7)
dążyć do organizacji łączonych szkoleń dwóch lub większej liczby sąsiadujących oddziałów Generalnej Dyrekcji celem doskonalenia współdziałania oddziałów w zakresie realizacji zadań obronnych;
8)
uatrakcyjniać szkolenia poprzez wykorzystywanie nowoczesnych środków audiowizualnych oraz materiałów i pomocy;
9)
uatrakcyjniać szkolenia poprzez ich organizację w szkołach wyższych, w tym w uczelniach wojskowych oraz ośrodkach doskonalenia zawodowego lub innych placówkach dysponujących infrastrukturą i kadrą dydaktyczną niezbędną do jego przeprowadzenia;
10)
uwzględniać wymiar cywilno-wojskowy, poprzez łączenie, w razie możliwości, przedsięwzięć szkoleniowych organizatorów szkolenia z propozycjami szkoleń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w których przewidywany jest udział struktur pozamilitarnych;
11)
racjonalnie wykorzystywać środki finansowe przyznane na organizację i prowadzenie szkoleń, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami wewnętrznymi.
§  10. 
Traci moc zarządzenie Nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkolenia obronnego realizowanego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz jednostkach organizacyjnych drogownictwa realizujących zadania obronne.
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KLASYFIKACJA OSÓB FUNKCYJNYCH DO GRUP SZKOLENIOWYCH:

Lp.Nazwa stanowiskaKod grupy szkoleniowej
1.Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Dyrektor Generalny UrzęduK-3
2.Dyrektorzy departamentów i biur Centrali oraz ich zastępcy, dyrektorzy oddziałów GDDKiA i ich zastępcy oraz kierownicy rejonów, samodzielne stanowiska Centrali i oddziałów GDDKiAD-2
3.Dyrektorzy zarządów dróg wojewódzkichD-3
4.Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w Centrali i oddziałach GDDKiAP-2
5.Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w zarządach dróg wojewódzkichP-3
6.Kadra kierownicza przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym wykonujących zadania na rzecz obronności państwa oraz przedsiębiorstw, dla których organem administracji rządowej właściwym do organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa jest wojewodaB-1 T/D
7.Pracownicy wytypowani przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym wykonujących zadania na rzecz obronności państwa oraz przedsiębiorców, dla których organem administracji rządowej właściwym do organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa jest wojewodaB-2 T/D
8.Pracownicy, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek zmilitaryzowanych w GDDKiAM-1 T/D
9.Pracownicy wyznaczeni do obsady stałego dyżuru w Centrali i oddziałach GDDKiASD
10.Obsada stanowisk kierowania w Centrali i oddziałach GDDKiASK
11.Zespół Zadaniowy (Grupa Operacyjna)GO
12.Zespoły Zarządzania KryzysowegoZZK
13.Grupa Monitorowania ZagrożeńGMZ
WYKAZ GRUP SZKOLENIOWYCH
Lp.Grupa szkoleniowaSkład grupUwagi
1.K-3

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

- Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

- Dyrektor Generalny Urzędu

- Dyrektorzy oddziałów GDDKiA i ich zastępcy do spraw zarządzania drogami i mostami

- Dyrektorzy departamentów i biur Centrali GDDKiA oraz samodzielne stanowiska Centrali GDDKiA

- Dyrektorzy zarządów dróg wojewódzkich

Organizator szkolenia zgodnie z § .... zarządzenia nr ....... Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia ............

w sprawie szkolenia obronnego w GDDKiA może zaprosić do udziału w szkoleniu inne osoby z jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i administracji publicznej.

Grupy można łączyć lub dzielić na podgrupy w zależności od potrzeb szkoleniowych.

2.P-2

Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

- pracownicy Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa GDDKiA

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w oddziałach GDDKiA

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w zarządach dróg wojewódzkich

- pracownicy prowadzący sprawy obronne w przedsiębiorstwach o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym z obszaru drogownictwa

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w urzędach marszałkowskich i urzędach wojewódzkich

3.D-2

Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

- zastępcy Dyrektora Oddziału GDDKiA

- naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Zespołów

- kierownicy Rejonów

- samodzielne stanowiska pracy

4.SK

Obsada Stanowiska Kierowania

Wytypowani pracownicy z komórek organizacyjnych Centrali i oddziałów GDDKiA.

Skład określony w dokumentacji planowania operacyjnego i planowania cywilnego.

5.SD

Obsada Stałego Dyżuru

6.ZZK

Zespół Zarządzania Kryzysowego

7.GMZ

Grupa Monitorowania Zagrożeń

8.GO

Zespół Zadaniowy (Grupa Operacyjna)

Tworzony z delegowanych pracowników komórek organizacyjnych Centrali i oddziałów GDDKiA w celu zabezpieczenia określonych przedsięwzięć szkoleniowych np.: ćwiczeń, treningów itp.
9.Inne tworzone doraźnie, wg potrzeb szkoleniowych

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Plan finansowy wydatków na szkolenie obronne w dniu......

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

Realizacja planu finansowego wydatków na szkolenie obronne w dniach .......

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

PLAN ZAJĘĆ SZKOLENIA OBRONNEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

LISTA obecności na szkoleniu obronnym w dniach .....

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

Sprawozdanie z realizacji szkolenia obronnego w 20.... roku

grafika

1 Zadania obronne - należy przez to rozumieć zadania wykonywane w ramach powszechnego obowiązku obrony wynikające z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459, z późn. zm.).
2 Zadania na rzecz obronności państwa - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia w zakresie określonym art. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1571).