Szkolenie obronne w działach administracji rządowej gospodarka morska, gospodarka wodna, transport oraz żegluga śródlądowa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2021.20

Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, gospodarka wodna, transport oraz żegluga śródlądowa

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) i art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) oraz w związku z § 13 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
organizację szkolenia obronnego w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Infrastruktury, zwanego dalej "Ministrem";
2)
podmioty uczestniczące w szkoleniu obronnym w Ministerstwie Infrastruktury, zwanego dalej "Ministerstwem";
3)
zadania w zakresie planowania, koordynacji i realizacji szkolenia obronnego w Ministerstwie;
4)
organizację szkolenia obronnego realizowanego w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra.
§  2. 
1. 
Szkolenie obronne w Ministerstwie, zwane dalej "szkoleniem", obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym wyższe kursy obronne.
2. 
Zajęcia teoretyczne polegają na zapoznaniu osób szkolonych, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia z:
1)
ogólnymi założeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i obronności państwa;
2)
podstawami prawnymi realizacji zadań obronnych;
3)
organizacją i zasadami funkcjonowania systemu obronnego państwa.
3. 
Zajęcia praktyczne polegają na:
1)
nabywaniu przez osoby szkolone, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, praktycznych umiejętności wykonywania czynności wynikających z ustalonych dla nich lub dla danego stanowiska pracy zadań obronnych;
2)
kształtowaniu umiejętności współdziałania w realizacji zadań obronnych przez komórki organizacyjne Ministerstwa, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra oraz przez przedsiębiorców;
3)
kształtowaniu umiejętności współdziałania przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra oraz przez przedsiębiorców wykonujących zadania obronne oraz zadania na rzecz obronności państwa z dowództwami i jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych.
4. 
Formą zajęć praktycznych są ćwiczenia obronne w szczególności działowe i kompleksowe, a także treningi.
5. 
Wyższe kursy obronne, prowadzone przez uczelnie wojskowe, polegają w szczególności na zapoznaniu osób szkolonych, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, ze strategicznymi zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego, funkcjonowaniem systemu obronnego państwa oraz kształtowaniu postaw patriotyczno-obronnych.
§  3. 
Na potrzeby szkolenia obronnego sporządza się następujące dokumenty:
1)
wytyczne do szkolenia, które w szczególności zawierają:
a)
wnioski z realizacji szkolenia za okres, na który zostały wydane poprzednie wytyczne,
b)
kierunki szkolenia na dany okres planistyczny,
c)
wskazówki dotyczące planowania, organizowania i realizacji szkolenia przez wskazywanych organizatorów szkolenia;
2)
programy szkolenia, które określają:
a)
cele szkolenia,
b)
problematykę szkolenia realizowaną w danym okresie planistycznym, zasadnicze przedsięwzięcia szkoleniowe:
podmiotu sporządzającego program,
innych organizatorów szkolenia, w których planowany jest udział przedstawicieli podmiotu sporządzającego program,
c)
grupy szkoleniowe;
3)
plany szkolenia, które określają:
a)
cele szkolenia wynikające z programu szkolenia,
b)
tematy szkolenia opracowane na podstawie problematyki ujętej w programie szkolenia, dostosowane do roli organizatora szkolenia w systemie obronnym państwa oraz uwarunkowań wynikających z realizowanych zadań obronnych,
c)
formę szkolenia, termin i miejsce szkolenia,
d)
wybrane grupy szkoleniowe,
e)
ustalenia dotyczące organizacji szkolenia;
4)
dokumentację pomocniczą, w tym:
a)
plan zajęć szkolenia,
b)
listę obecności.
§  4. 
Szkolenie koordynują:
1)
Minister w odniesieniu do szkolenia organizowanego w kierowanych działach administracji rządowej, w tym przez podmioty wskazane w § 5 ust. 2,
2)
podmioty wskazane w Schemacie przekazywania dokumentów szkolenia obronnego stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, sporządzające wypisy z własnego planu szkolenia

- zwani dalej "koordynatorami szkolenia".

§  5. 
1. 
Programy szkolenia działów administracji rządowych kierowanych przez Ministra sporządza się na sześcioletni okres planistyczny z jego aktualizacją co dwa lata.
2. 
Na podstawie programu szkolenia opracowanego w Ministerstwie, własne programy szkolenia sporządzają:
1)
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
2)
Główny Inspektor Transportu Drogowego,
3)
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

- na sześcioletni okres planistyczny z ich aktualizacją co dwa lata;

4)
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni,
5)
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie,
6)
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy,
7)
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie,
8)
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,
9)
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
10)
Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego
11)
Prezes Polskich Kolei Państwowych S.A.

- na trzyletni okres planistyczny z jego aktualizacją co dwa lata.

2. 
Roczne plany szkolenia, wykonane na podstawie otrzymanych wypisów, ich uzgadnianie z odpowiednim koordynatorem szkolenia, opracowują podmioty wskazane w załączniku nr 1 do zarządzenia.
3. 
Program szkolenia sporządza się na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. 
Roczne plany szkolenia sporządza się na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia
§  6. 
Do obowiązków organizatora szkolenia należy:
1)
opracowanie planu szkolenia;
2)
kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu;
3)
zapewnienie właściwych warunków do realizacji procesu szkolenia;
4)
organizowanie i prowadzenie szkolenia zgodnie z dokumentacją sporządzaną na potrzeby szkolenia;
5)
planowanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z organizacją i realizacją szkolenia;
6)
opracowanie w danym roku, sprawozdania z realizacji szkolenia obronnego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia i przesłanie do komórki właściwej do spraw obronnych Ministerstwa i właściwego koordynatora szkolenia obronnego.
§  7. 
Koordynatorzy szkolenia w zakresie właściwości wynikających z załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia sporządzają i przekazują wytyczne dla organizatorów szkolenia.
§  8. 
Zadania związane z finansowaniem szkolenia planowane są w ramach programu pozamilitarnych przygotowań obronnych w częściach budżetowych będących we właściwości Ministra.
§  9. 
Dyrektor komórki właściwej w sprawach obronnych w Ministerstwie odpowiada za planowanie, koordynację i realizację szkolenia obronnego w Ministerstwie, w szczególności:
1)
opracowywanie, w cyklu dwuletnim wytycznych do szkolenia, przedstawianie ich do akceptacji przez Ministra a następnie przekazanie ich do koordynatorów szkolenia;
2)
opracowanie programów i planów szkolenia oraz przedstawianie ich do podpisu przez Ministra;
3)
uzgadnianie planów szkolenia obronnego koordynatorów szkolenia.
§  10. 
Traci moc zarządzenie nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wytycznych Ministra Infrastruktury do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej łączność oraz transport na rok 2020 (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 27).
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SCHEMAT PRZEKAZYWANIA, UZGADNIANIA I OPRACOWYWANIA DOKUMENTÓW SZKOLENIA OBRONNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Schemat organizacji szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej transport

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

Sprawozdanie z realizacji szkolenia obronnego w ............... roku

grafika

1 Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej: transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska i gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 ora z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).