Dziennik resortowy

Dz.Urz.MC.2013.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie szkolenia obronnego organizowanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) oraz w związku z § 5 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 722) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa organizację przez Ministra Administracji i Cyfryzacji szkolenia obronnego, zwanego dalej "szkoleniem", w działach administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.
§  2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) organie - należy przez to rozumieć organ, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479);
2) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, na którego minister właściwy do spraw łączności w drodze decyzji administracyjnej nałożył obowiązek realizacji zadań obronnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571)
§  3. Organizację szkolenia określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  4. Zadania związane z organizacją szkolenia są finansowane z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Administracji i Cyfryzacji, w ramach zabezpieczonych na ten cel środków.
§  5.
1. Plany szkolenia organów i przedsiębiorców, realizujących szkolenie zgodnie z pkt 4-6 załącznika nr 1 do zarządzenia, są opracowywane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w uzgodnieniu z tymi organami i przedsiębiorcami.
2. Plan szkolenia określa w szczególności:
1) tematy szkolenia;
2) formę szkolenia;
3) termin i miejsce szkolenia;
4) uczestników szkolenia.
3. Wzór planu szkolenia określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  6. Traci moc zarządzenie Nr 16 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 października 2012 r. w sprawie szkolenia obronnego realizowanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 32).
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  1 Organizacja szkolenia w działach administracji rządowej administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej jest organizatorem szkolenia w odniesieniu do oraz realizuje szkolenie dla:

1) Głównego Geodety Kraju;

2) Instytutu Geodezji i Kartografii.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest organizatorem szkolenia w odniesieniu do oraz realizuje szkolenie dla:

1) Centrum Cyfrowej Administracji;

2) Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

3. Minister właściwy do spraw łączności jest organizatorem szkolenia w odniesieniu do oraz realizuje szkolenie dla:

1) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

2) Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego;

3) przedsiębiorców:

a) POLKOMTEL Sp. z o. o. w Warszawie,

b) T-Mobile Polska S.A. w Warszawie,

c) Orange Polska S.A. w Warszawie,

d) NETIA S.A. w Warszawie,

e) Telefonia Dialog Sp. z o. o. we Wrocławiu,

f) EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie,

g) EXATEL S.A. w Warszawie,

h) Multimedia Polska S.A. w Gdyni,

i) TTcomm S.A. w Warszawie,

j) Poczta Polska S.A. w Warszawie.".

4. Główny Geodeta Kraju realizuje szkolenie w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii oraz Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej realizuje szkolenie w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

6. Szkolenie realizują przedsiębiorcy, którym w umowach zawartych na podstawie decyzji, o których mowa w § 2 zarządzenia, zleca się wykonywanie zadań z zakresu realizacji szkolenia obronnego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PLAN

…………………………………………………

/nazwa jednostki organizacyjnej/

___________________________________________________________________________

…………………………………………………

/nazwa komórki organizacyjnej wykonującej plan/

ZATWIERDZAM

…………………………..

/Minister Administracji i Cyfryzacji lub osoba przez niego

upoważniona/

SZKOLENIA OBRONNEGO

................................................................................................NA ..... ROK

/nazwa jednostki organizacyjnej/

W UZGODNIENIU OPRACOWAŁ

………………………….. …………………………..

/kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba /stanowisko/

przez niego upoważniona/ …………………………..

/data, imię i nazwisko/

/miejscowość/

___________________________________________________________________________

/rok/

CZĘŚĆ I - Opisowa

1. Dokumenty odniesienia:

1) wybrane akty prawne regulujące specyfikę problematyki przygotowań obronnych w dziale administracji rządowej,

2) wydane przez ministra lub organ regulacje, decyzje i inne dokumenty, stanowiące o warunkach, trybie i sposobie realizacji przygotowań obronnych w danym dziale administracji rządowej,

3) inne, np. publikacje, artykuły, które mogą być wykorzystywane przez szkolonych na potrzeby samokształcenia - odnoszące się do tematyki szkoleniowej planowanej do realizacji.

2. Cele szkolenia: nie więcej niż 2-3, opracowane w formie opisowej.

CZĘŚĆ II - Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe

Lp.Tematy szkoleniaForma szkoleniaTerminUczestnicy szkoleniaOdpowiedzialny
Miejsce
Zgodnie z katalogiem problematyk, o których mowa w § 7 pkt 1-16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z późn. zm.).(np. wykład)(dokładna data, jeśli jej określenie jest możliwe)np. kierownictwo

kierownicy komórek organizacyjnych

CZĘŚĆ III - Wytyczne organizacyjne w zakresie:

1) odpowiedzialności osób funkcyjnych za realizację przedsięwzięć ujętych w Planie szkolenia;

2) potrzeby włączenia planowanych przedsięwzięć szkoleniowych do planów pracy uczestników szkolenia;

3) dokumentowania szkoleń oraz dokonywania oceny bieżących efektów szkoleniowych;

4) upoważnienia do dokonywania zmian (aktualizacji) Planu szkolenia;

5) innych istotnych ustaleń, zapewniających realizację Planu szkolenia.

1 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 13 z dnia 1 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MAiC.2015.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 kwietnia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 48 z dnia 30 października 2015 r. (Dz.Urz.MAiC.2015.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2015 r.