Dziennik resortowy

Dz.Urz.MC.2012.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)
z dnia 3 października 2012 r.
w sprawie szkolenia obronnego organizowanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188 poz. 1571) oraz w związku z § 5 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz.150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 722) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa organizację przez Ministra Administracji i Cyfryzacji szkolenia obronnego w działach administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, zwanego dalej "szkoleniem".
§  2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) organie - należy przez to rozumieć organ, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479);
2) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, na którego minister właściwy do spraw łączności w drodze decyzji administracyjnej nałożył obowiązek realizacji zadań obronnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.
§  3.
1. Organizację szkolenia określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. W uzasadnionych przypadkach Minister Administracji i Cyfryzacji może, w drodze decyzji, dopuścić organizację szkolenia inną niż określona w załączniku nr 1 do zarządzenia.
3. W planowaniu szkolenia uwzględnia się środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z organizacją i realizacją szkolenia.
§  4. W planowaniu szkolenia uwzględnia się środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z organizacją i realizacją szkolenia.
§  5.
1. Plany szkolenia organów i przedsiębiorców, realizujących szkolenie zgodnie z pkt 4-6 załącznika nr 1 do zarządzenia, są opracowywane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w uzgodnieniu z tymi organami i przedsiębiorcami.
2. Plan szkolenia określa w szczególności:
1) tematy szkolenia;
2) formę szkolenia;
3) termin i miejsce szkolenia;
4) uczestników szkolenia.
3. Wzór planu szkolenia określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne - na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Organizacja szkolenia obronnego w działach administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej jest organizatorem szkolenia w odniesieniu do oraz realizuje szkolenie dla:

1) Głównego Geodety Kraju;

2) Instytutu Geodezji i Kartografii.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest organizatorem szkolenia w odniesieniu do oraz realizuje szkolenie dla:

1) Centrum Projektów Informatycznych;

2) Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

3. Minister właściwy do spraw łączności jest organizatorem szkolenia w odniesieniu do oraz realizuje szkolenie dla:

1) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

2) Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego;

3) przedsiębiorców:

a) EXATEL S.A. w Warszawie,

b) Multimedia Polska S.A. w Gdyni,

c) NETIA S.A. w Warszawie,

d) Poczta Polska S.A. w Warszawie,

e) POLKOMTEL Sp. z o.o. w Warszawie,

f) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. w Warszawie,

g) Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. w Warszawie,

h) Telefonia Dialog S.A. we Wrocławiu,

i) Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie,

j) EmiTel Sp. z o.o. w Krakowie,

k) TTcomm S.A. w Mińsku Mazowieckim.

4. Główny Geodeta Kraju realizuje szkolenie w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii oraz Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej realizuje szkolenie w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

6. Szkolenie realizują przedsiębiorcy, którym w umowach zawartych na podstawie decyzji, o których mowa w § 2 zarządzenia, zleca się wykonywanie zadań z zakresu realizacji szkolenia obronnego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PLAN

…………………………………….………………………

/nazwa jednostki organizacyjnej/

___________________________________________________________________________

…………………………………………………………….

/nazwa komórki organizacyjnej wykonującej plan/

ZATWIERDZAM

………………………….

/Minister Administracji i Cyfryzacji lub osoba przez niego

upoważniona/

SZKOLENIA OBRONNEGO

...............................................................................................NA ...... ROK

/nazwa jednostki organizacyjnej/

W UZGODNIENIU OPRACOWAŁ

…………………………. ……………………………

/kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba /stanowisko/

przez niego upoważniona/ …………………………….

/data, imię i nazwisko/

/miejscowość/

___________________________________________________________________________

/rok/