Szczegółowy zakres zadań i organizacji Zakładu Wydawnictw Statystycznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2010.8.51

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Zakładu Wydawnictw Statystycznych

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Zakładowi Wydawnictw Statystycznych, zwanemu dalej "Zakładem", nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2. 
Statut określa szczegółowy zakres zadań i organizację Zakładu.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 67 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Zakładu Wydawnictw Statystycznych (Dz. Urz. GUS Nr 18, poz. 130 oraz z 2006 r. Nr 1, poz. 1).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

ZAŁĄCZNIK 

Statut Zakładu Wydawnictw Statystycznych

§  1. 
Zakład działa na podstawie:
1)
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
2)
niniejszego statutu.
§  2. 
Siedzibą Zakładu jest Warszawa.
§  3. 
1. 
Zadaniem Zakładu jest prowadzenie prac wydawniczych i poligraficznych dla potrzeb służb statystyki publicznej, rozpowszechnianie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego oraz zaopatrywanie w druki ankiet i kwestionariuszy statystycznych oraz formularzy sprawozdawczych.
2. 
W szczególności do zadań Zakładu należy:
1)
opracowywanie graficzne oraz redakcyjno-techniczne publikacji i informacji Głównego Urzędu Statystycznego i jednostek statystyki podporządkowanych Prezesowi GUS;
2)
wykonywanie druku publikacji i informacji, ankiet i kwestionariuszy statystycznych oraz formularzy sprawozdawczych i innych materiałów służbowych Głównego Urzędu Statystycznego, jednostek podporządkowanych GUS i urzędów statystycznych ustalonych odrębnie;
3)
wykonywanie publikacji GUS w wersjach elektronicznych (CD);
4)
logistyka dystrybucji publikacji i informacji, formularzy sprawozdawczych, ankiet i kwestionariuszy oraz innych materiałów służbowych GUS;
5)
sprzedaż detaliczna i wysyłkowa wydawnictw GUS;
6)
przygotowywanie projektu planu inwestycyjnego wyposażenia poligraficznego służb statystyki publicznej i jego realizacja.
3. 
Zakład może przyjmować zamówienia i zlecenia na wykonanie usług wydawniczo-poligraficznych, które są wykonywane poza statutowymi obowiązkami Zakładu.
§  4. 
Nadzór nad Zakładem sprawuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
§  5.  1
1. 
Zakładem kieruje dyrektor.
2. 
Stosunek pracy z dyrektorem Zakładu nawiązuje i rozwiązuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
3. 
Dyrektor Zakładu przy wykonywaniu zadań kieruje się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
§  6.  2
1. 
W skład Zakładu wchodzą:
1)
Wydział Informatyki;
2)
Wydział Redakcji Technicznej i Korekty;
3)
Wydział Finansowo-Kadrowy;
4)
Wydział Administracyjno-Gospodarczy;
5)
Wydział Logistyki Dystrybucji;
6)
Zakład Poligraficzny Nr 1 Warszawa;
7)
Zakład Poligraficzny Nr 2 Radom.
2. 
Dyrektor Zakładu określa, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze zarządzenia wewnętrznego, regulamin organizacyjny Zakładu obejmujący szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb ich pracy.
3. 
Dyrektor Zakładu może tworzyć samodzielne stanowiska pracy, a w zakładach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, działy, których nazwę i zakres zadań określa regulamin organizacyjny Zakładu, o którym mowa w ust. 2.
4. 
Dyrektor Zakładu wydaje zarządzenia wewnętrzne i polecenia służbowe dotyczące funkcjonowania Zakładu.
5. 
Dyrektor Zakładu może powoływać stałe komisje lub zespoły robocze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania.
§  7. 
1. 
Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
2. 
Działalność Zakładu jest finansowana z budżetu państwa odpowiednio z działów "Przetwórstwo przemysłowe" (drukarnie) i "Administracja publiczna" (spis powszechny i inne).
3.  3
 Zakład może przyjmować zamówienia i zlecenia na odpłatne wykonywanie usług wydawniczo-poligraficznych, realizowanych poza statutowymi obowiązkami Zakładu.
1 Załącznik § 5:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 4 z dnia 12 kwietnia 2017 r. (Dz.Urz.GUS.2017.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 kwietnia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 7 z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz.Urz.GUS.2022.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 listopada 2022 r.

2 Załącznik § 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 7 z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz.Urz.GUS.2022.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 listopada 2022 r.
3 Załącznik § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 2 z dnia 27 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.GUS.13.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2013 r.