Szczegółowy zakres zadań i organizacji Centrum Informatyki Statystycznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2018.27

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centrum Informatyki Statystycznej

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 i 1000) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Szczegółowy zakres zadań i organizację Centrum Informatyki Statystycznej określa statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centrum Informatyki Statystycznej (Dz. Urz. GUS poz. 11 oraz z 2015 r. poz. 26).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ

§  1. 
Centrum Informatyki Statystycznej, zwane dalej "CIS", działa na podstawie:
1) 1
 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730);
2)
niniejszego statutu.
§  2. 
Siedzibą Centrum Informatyki Statystycznej jest Warszawa.
§  3. 
1. 
Zadaniem CIS jest dostarczanie i rozwój usług informatycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez służby statystyki publicznej.
2. 
W szczególności do zadań CIS należy:
1)
współpraca z Departamentem Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów w Głównym Urzędzie Statystycznym, zwanym dalej "GUS", przy określaniu kierunków i opracowywaniu planów rozwoju systemów informatycznych statystyki publicznej;
2)
zarządzanie ustanowioną architekturą informacyjną statystyki publicznej;
3)
realizacja prac w zakresie budowy, wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych statystyki publicznej oraz prowadzenie prac nad standaryzacją rozwiązań w tym zakresie;
4)
udzielanie wsparcia użytkownikom w czasie eksploatacji systemów, o których mowa w pkt 3;
5)
koordynowanie i realizowanie prac w zakresie utrzymywania i przechowywania danych statystycznych;
6)
realizowanie określonej przez Prezesa GUS polityki bezpieczeństwa w systemach informatycznych statystyki publicznej;
7)
prowadzenie serwisu technicznego zasobów informatycznych jednostek statystyki publicznej w gmachu GUS;
8)
współudział w planowaniu i realizowaniu szkoleń informatycznych dla jednostek statystyki publicznej;
9)
udział w opracowywaniu kierunków i planów rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
10)
obsługa informatyczna spisów powszechnych.
3. 
Podczas realizacji zadań CIS współpracuje z jednostkami statystyki publicznej.
§  4. 
1.  2
 W skład CIS wchodzą:
1)
Wydział Strategii Rozwoju i Architektury;
2)
Wydział Rejestrów;
3)
Wydział Baz Danych, Metadanych i Analiz;
4)
Wydział Systemów Udostępniania Danych;
5)
Wydział Wsparcia Użytkowników;
6)
Wydział Zarządzania Infrastrukturą;
7)
Wydział Organizacji i Nadzoru;
8)
Wydział Ekonomiczny;
9)
Wydział Spraw Pracowniczych i Szkoleń;
10)
Wydział Administracji i Zamówień Publicznych;
11)
Zakład w Radomiu:
a)
Referat Technologii i Systemów Pozyskiwania Danych,
b)
Referat Infrastruktury Techniczno-Systemowej,
c)
Referat Utrzymania i Obsługi;
12)
Zakład w Łodzi.
2. 
W CIS tworzy się samodzielne stanowiska pracy:
1)
do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;
2)
do spraw ochrony przeciwpożarowej;
3)
do spraw obronnych;
4)
radca prawny;
5)
inspektor ochrony danych.
§  5. 
1. 
CIS kieruje dyrektor przy pomocy zastępców.
2. 
Stosunek pracy z dyrektorem CIS nawiązuje i rozwiązuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
3. 
Dyrektor CIS nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z zastępcą dyrektora po uzyskaniu akceptacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. 
Dyrektor CIS przy wykonywaniu zadań kieruje się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
§  6. 
1. 
Dyrektor CIS określa, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze zarządzenia wewnętrznego, regulamin organizacyjny obejmujący szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb ich pracy.
2. 
Do realizacji zadań o charakterze doraźnym powoływane są komisje, zespoły zadaniowe 1 grupy robocze.
§  7. 
1. 
Gospodarka finansowa CIS jest prowadzona w formie jednostki budżetowej.
2. 
Działalność CIS jest finansowana z budżetu państwa w części 58 - Główny Urząd Statystyczny w dziale 720.
3. 
CIS może przyjmować zamówienia i zlecenia na odpłatne wykonywanie usług informacyjnych, informatycznych i szkoleniowych, realizowanych poza statutowymi obowiązkami Centrum.
1 Załącznik § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 12 z dnia 9 września 2019 r. (Dz.Urz.GUS.2019.43) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2019 r.
2 Załącznik § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 12 z dnia 9 września 2019 r. (Dz.Urz.GUS.2019.43) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2019 r.