Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 112/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie przygotowania materiałów i wniosków o dokonanie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa

Departament Strategii i Planowania Obronnego

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189) oraz § 1 pkt 8 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

§  1. Decyzja określa:
1) szczegółowy tryb postępowania w zakresie przygotowania materiałów i wniosków o dokonanie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa przez Ministra Obrony Narodowej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 233) - zwanym dalej "rozporządzeniem";
2) zadania oraz organizację Zespołu do spraw wypracowania rekomendacji występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.
§  2. Ilekroć w decyzji mowa jest o:
1) Dyrektorze Departamentu Strategii i Planowania Obronnego - należy przez to rozumieć dyrektora komórki organizacyjnej ministerstwa, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia;
2) materiałach niezbędnych do dokonywania oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa - należy przez to rozumieć wszelkie dokumenty, w tym dokumenty strategiczne oraz programy, odpowiednio przyjęte bądź ustalone przez Radę Ministrów, potrzebne do dokonania oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.
§  3.
1. Powołuje się Zespół do spraw wypracowania rekomendacji występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, zwany dalej "Zespołem".
2. Do kompetencji Zespołu należy:
1) selektywny podział zadań ujętych w centralnych planach rzeczowych lub ich projektach wraz z merytoryczną rekomendacją dla zadań wskazujących na możliwość występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa;
2) ocena zadań na etapie opracowania studium wykonalności na zasadach określonych w decyzji Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 78) w zakresie możliwości występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa;
3) gromadzenie materiałów niezbędnych do dokonywania oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa oraz przygotowanie projektów wniosków kierowanych do Ministra Obrony Narodowej;
4) przygotowanie, na podstawie zgromadzonych materiałów, argumentów wskazujących na okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, mając w szczególności na uwadze:
a) Notę Wyjaśniającą Komisji Europejskiej dotyczącą wyłączeń szczególnych,
b) Notę Wyjaśniającą Komisji Europejskiej dotyczącą bezpieczeństwa dostaw,
c) Notę Wyjaśniającą Komisji Europejskiej dotyczącą offsetu,
d) Notę Wyjaśniającą Komisji Europejskiej dotyczącą badań i rozwoju,
e) Komunikat wyjaśniający w sprawie zastosowania art. 296 Traktatu w zakresie zamówień publicznych w dziedzinie obronności (COM(2006) 779).
3. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego;
2) przedstawiciele:
a) Zarządu Planowania Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
b) Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
c) Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
d) Departamentu Polityki Zbrojeniowej,
e) Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,
f) Biura do spraw Procedur Antykorupcyjnych,
g) Służby Wywiadu Wojskowego,
h) Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
4. Dokonując selektywnego podziału zadań Zespół bierze pod uwagę w szczególności:
1) uwarunkowania geopolityczne i operacyjne, w tym operacyjne wykorzystanie sprzętu wojskowego;
2) bezpieczeństwo informacji związane z przedmiotem zamówienia;
3) ocenę bezpieczeństwa dostaw sprzętu wojskowego, w tym zakres i konieczność uniezależnienia się od zagranicznego dostawcy;
4) potrzebę i zakres ustanowienia lub utrzymania krajowego potencjału przemysłowego w kontekście znaczenia pozyskiwanego sprzętu wojskowego lub usługi;
5) strategiczne znaczenie sprzętu, w tym kryptograficznego, chemicznego, biologicznego, radiologicznego i jądrowego;
6) konieczność i sposób uniezależnienia się od zagranicznego wykonawcy w zakresie serwisu i konserwacji w sytuacji kryzysowej;
7) zasadę proporcjonalności podejmowanych środków, w tym zakres i czas trwania zamówień.
5. Współuczestnicząc w opracowywaniu materiałów argumentujących okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, członkowie Zespołu podejmują następujące czynności:
1) Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego - zajmuje stanowisko w szczególności w zakresie wskazania zagrożenia podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa i jego związku z przedmiotem zamówienia;
2) przedstawiciel Biura do spraw Procedur Antykorupcyjnych - zajmuje stanowisko w obszarach istniejących zagrożeń i mechanizmów korupcyjnych;
3) przedstawiciel Służby Kontrwywiadu Wojskowego - zajmuje stanowisko w obszarach wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa;
4) przedstawiciel Służby Wywiadu Wojskowego - zajmuje stanowisko w obszarach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa;
5) przedstawiciel Zarządu Planowania Logistyki - P4, zajmuje stanowisko w zakresie konieczności lokowania poszczególnych zamówień w polskim potencjale przemysłowym, wskazując na potrzebę ustanowienia lub utrzymania ściśle określonego potencjału produkcyjnego lub remontowego (serwisowego), mając na uwadze potrzeby wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ujęte w programie mobilizacji gospodarki;
6) przedstawiciel Zarządu Planowania Strategicznego - P5, zajmuje stanowisko w zakresie relacji i związku proponowanych zadań z osiąganiem określonych zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wykazując w szczególności, jaki potencjał zostanie utrzymany lub osiągnięty w ramach określonej zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ze wskazaniem nazwy Programu Operacyjnego lub innych planów i programów rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach których zadanie jest realizowane, a także związku proponowanych zadań ze zobowiązaniami sojuszniczymi oraz uwarunkowań geograficznych, politycznych i historycznych. Wskazuje także na przesłankę przyczynowo skutkową wiążącą przedmiot zamówienia z podstawowym interesem bezpieczeństwa państwa;
7) przedstawiciel Zarządu Planowania Rzeczowego - P8, zajmuje stanowisko pod względem zgodności propozycji zadań z właściwym Centralnym Planem Rzeczowym;
8) przedstawiciel Departamentu Polityki Zbrojeniowej określa sposób ustanowienia lub utrzymania polskiego potencjału przemysłowego, poprzez wskazanie krajowych wykonawców do ustanowienia lub utrzymania tego potencjału. Ocenia, po uzyskaniu opinii, o których mowa w ust. 7, czy podjęte kroki nie wpłyną negatywnie na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych;
9) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego zajmuje stanowisko w zakresie analizy wpływu pozyskiwanych technologii na ochronę podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, związanego z rozwojem i utrzymaniem polskiego potencjału naukowo-badawczego działającego na rzecz obronności państwa oraz priorytetów badawczych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Członkowie Zespołu podejmują wiążące decyzje w imieniu reprezentowanych jednostek i komórek organizacyjnych, w zakresie powierzonych im zadań. Stanowiska przedstawicieli stanowią element uzasadnienia wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.
7. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, lub zasięgać opinii przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w tym w szczególności:
1) zamawiających - mając w szczególności na uwadze ich wiedzę z zakresu pozyskiwania sprzętu wojskowego;
2) gestorów sprzętu wojskowego - mając w szczególności na uwadze ich wiedzę z zakresu funkcji spełnianych przez sprzęt wojskowy, ilości użytkowanego sprzętu wojskowego, w tym niezbędnych potrzeb, możliwości i konieczności ujednolicenia sprzętu, także w ramach wznowienia dostaw oraz jego operacyjnego wykorzystania;
3) centralnych organów logistycznych - mając w szczególności na uwadze ich wiedzę z zakresu wpływu potrzeby zabezpieczenia procesów eksploatacji w obszarze wykonania usług remontu, naprawy, serwisowania, przeglądów, modyfikacji oraz dostaw technicznych środków materiałowych do posiadanego sprzętu wojskowego na ochronę podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa;
4) koordynatorów badań naukowych - mając w szczególności na uwadze ich wiedzę z zakresu wpływu pozyskiwanych technologii na ochronę podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, z uwzględnieniem jego potencjalnego wykorzystania operacyjnego oraz resortowych planów badań naukowych.
8. Szczegółowy tryb pracy Zespołu, w tym terminy realizacji kompetencji, o których mowa w ust. 2, określa regulamin ustalany przez Zespół na pierwszym posiedzeniu, w oparciu o projekt przedstawiony przez Przewodniczącego Zespołu.
§  4. Przygotowane materiały wraz z argumentacją wskazującą na okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, Zespół przekazuje do Departamentu Strategii i Planowania Obronnego.
§  5. Departament Strategii i Planowania Obronnego jest komórką organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej, właściwą do przygotowania materiałów niezbędnych do dokonywania oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, do zadań której w tym zakresie w szczególności należy:
1) ostateczne przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa oraz wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia;
2) zapewnienie obsługi Zespołu.
§  6. Przygotowany wniosek i materiały, o których mowa w § 5, wraz z rekomendacją oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego, przedkłada Ministrowi Obrony Narodowej.
§  7. Oceny zadań, w zakresie możliwości występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, ujętych w Centralnych Planach Rzeczowych na lata 2013 - 2014, na które nie zostały wszczęte postępowania o udzielenie zamówienia oraz przygotowanie materiałów wraz z argumentacją wskazującą na okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, Zespół dokona w terminie do 60 dni od daty wejścia w życie niniejszej decyzji.
§  8. W decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 1, poz. 6, z późn. zm.1)) w § 4: uchyla się w ust. 2 pkt 16, w ust. 9 pkt 6 i w ust. 17 w pkt 7 lit. f.
§  9. Tracą moc:
1) decyzja Nr 466/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa (niepublikowana);
2) decyzja Nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 7 i 194).
§  10. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2011 r. Nr 1 poz. 14, Nr 7, poz. 89 i Nr 14, poz. 204 oraz z 2012 r. poz. 37 i 361.