Dziennik resortowy

Dz.Urz.MI.2018.25

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie szczegółowego trybu nadzoru nad przedsiębiorstwem państwowym "Porty Lotnicze"

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku art. 21 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze" (Dz. U. poz. 1902) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się do stosowania szczegółowy tryb nadzoru nad przedsiębiorstwem państwowym "Porty Lotnicze", określony w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 22 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu nadzoru nad przedsiębiorstwem państwowym "Porty Lotnicze" (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 36).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY TRYB NADZORU NAD PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWYM "PORTY LOTNICZE"

§  1.  Szczegółowy tryb nadzoru nad przedsiębiorstwem państwowym "Porty Lotnicze" określa czynności składające się na proces nadzoru sprawowanego przez ministra właściwego do spraw transportu nad przedsiębiorstwem państwowym "Porty Lotnicze", zwanym dalej "PPL".
§  2. 
1.  Departament Lotnictwa jest komórką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację działań związanych z nadzorem nad PPL prowadzonych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu, zwanym dalej "ministerstwem".
2.  Komórki organizacyjne ministerstwa, w ramach przypisanych zadań, współdziałają z Departamentem Lotnictwa w sprawowaniu nadzoru nad PPL.
3.  PPL współpracuje z Departamentem Lotnictwa, przekazując dane niezbędne do wykonywania zadań związanych z nadzorem. Komórki organizacyjne PPL w trybie roboczym, obejmującym kontakty telefoniczne oraz mailowe, przekazują stosowne informacje oraz dokumenty.
§  3.  Nadzór nad PPL obejmuje monitorowanie działań PPL w zakresie realizacji zadań wynikających z:
1) ustawy z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze" (Dz. U. poz. 1902);
2) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183) oraz przepisów wydanych na jej podstawie;
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650);
5) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398);
6) ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571);
7) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. poz. 1871, z 2016 r. poz. 1325 oraz z 2017 r. poz. 1075 i 2143);
8) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401);
9) ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, 810 i 1090);
10) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092);
11) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182);
12) ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1411 i 1775 oraz z 2014 r. poz. 1662).
§  4.  Prezes PPL w szczególności:
1) przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu projekt pięcioletniego, corocznie aktualizowanego planu działalności, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, w terminie do dnia 31 października każdego roku;
2) przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu projekt rocznego planu działalności PPL, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, w skład którego wchodzi plan finansowy obejmujący rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, w terminie do dnia 31 października każdego roku;
3) przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą roczne sprawozdanie z działalności PPL za rok ubiegły, w terminie do dnia 31 marca każdego roku;
4) przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, które zawiera opinię biegłego rewidenta za ubiegły rok obrotowy, w terminie do dnia 31 marca każdego roku;
5) przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PPL wraz ze sprawozdaniem z badania, które zawiera opinię biegłego rewidenta za ubiegły rok obrotowy, w terminie wynikającym z przepisów odrębnych;
6) składa ministrowi właściwemu do spraw transportu kwartalne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe (F01), w terminie do końca drugiego miesiąca po zakończeniu danego kwartału;
7) po zakończeniu kwartału roku obrotowego, w terminie do końca drugiego miesiąca po zakończeniu danego kwartału, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie obejmujące:
a) syntetyczną analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek, w których PPL posiada akcje lub udziały, wykazywane w aktywach jako inwestycje długoterminowe oraz uzasadnienie zaangażowania kapitałowego w tych podmiotach,
b) wykaz spółek, w których PPL posiada pośrednio przynajmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, wraz ze zwięzłą analizą celowości takiego zaangażowania kapitałowego;
8) wnioskuje o wyrażenie zgody ministra właściwego do spraw transportu na:
a) utworzenie przez PPL spółki z innymi podmiotami,
b) dokonanie czynności prawnych, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
9) zapewnia realizację zadań PPL w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa i zarządzania kryzysowego;
10) na bieżąco przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu informacje o:
a) zaplanowanych i rozpoczętych audytach/inspekcjach/kontrolach zewnętrznych, w tym informacje dotyczące: obszaru poddanego audytowi/inspekcji/kontroli, tematu audytu/inspekcji/kontroli, daty audytu/inspekcji/kontroli, okresu poddanego audytowi/inspekcji/kontroli,
b) wynikach audytów/inspekcji/kontroli zewnętrznych, sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości/niezgodności lub wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz planowanym terminie usunięcia nieprawidłowości/niezgodności lub realizacji zaleceń pokontrolnych,
c) usunięciu nieprawidłowości/niezgodności/zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ewentualnych opóźnień w realizacji;
11) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu dokumenty i materiały dotyczące przysporzeń ze środków publicznych i ich wykorzystania oraz powiązań organizacyjnych i finansowych z organami publicznymi wraz z informacją zawierającą szczegółowe dane dotyczące przedsiębiorcy, opis tych powiązań, a także zestawienie oraz opis tych przysporzeń i sposobu ich wykorzystania;
12) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu corocznie aktualizowany dokument pn. "Analiza Przepustowości Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie", w terminie do dnia 31 marca każdego roku;
13) udziela ministrowi właściwemu do spraw transportu, w zależności od potrzeb, informacji i danych z zakresu działalności PPL.
§  5.  Rada Nadzorcza składa ministrowi właściwemu do spraw transportu coroczne pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok ubiegły.
§  6.  Sprawowanie nadzoru nad PPL polega w szczególności na:
1) zatwierdzaniu przedstawionego ministrowi właściwemu do spraw transportu pięcioletniego, corocznie aktualizowanego planu działalności PPL, w terminie 45 dni od dnia otrzymania projektu;
2) zatwierdzaniu przedstawionego ministrowi właściwemu do spraw transportu rocznego planu działalności PPL, w skład którego wchodzi plan finansowy obejmujący rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, w terminie 45 dni od dnia otrzymania projektu;
3) zatwierdzaniu przedłożonego ministrowi właściwemu do spraw transportu rocznego sprawozdania z działalności PPL w terminie 45 dni od dnia otrzymania;
4) zatwierdzaniu sprawozdania finansowego, przedłożonego ministrowi właściwemu do spraw transportu wraz ze sprawozdaniem z badania, które zawiera opinię biegłego rewidenta za ubiegły rok obrotowy, w terminie 45 dni od dnia otrzymania;
5) zatwierdzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PPL, przedłożonego ministrowi właściwemu do spraw transportu wraz ze sprawozdaniem z badania, które zawiera opinię biegłego rewidenta za ubiegły rok obrotowy, w terminie wynikającym z przepisów odrębnych;
6) analizowaniu składanego ministrowi właściwemu do spraw transportu kwartalnego sprawozdania o PPL (F01) oraz sprawozdania dotyczącego spółek, w których PPL posiada akcje lub udziały;
7) analizowaniu składanego corocznie ministrowi właściwemu do spraw transportu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
8) rozpatrywaniu wniosków PPL o wyrażenie zgody na:
a) utworzenie przez PPL spółki z innymi podmiotami,
b) dokonanie czynności prawnych, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
9) przeprowadzaniu kontroli w trybie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;
10) monitorowaniu realizacji i wykonania wystosowanych zaleceń lub wniosków dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej wydanych w wyniku przeprowadzonych audytów/inspekcji/kontroli zewnętrznych w PPL;
11) monitorowaniu bieżącej działalności oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej PPL;
12) dokonywaniu udokumentowanej rocznej oceny pracy Prezesa PPL w oparciu o kryteria oceny określone w obowiązujących przepisach prawa dotyczących przyznawania nagrody rocznej lub wynikających z umowy o zarządzanie PPL;
13) możliwości przedstawiania Prezesowi PPL i Radzie Nadzorczej przez ministra właściwego do spraw transportu poleceń, wytycznych i rekomendacji z zakresu działalności PPL;
14) monitorowaniu wykonania przez PPL realizacji zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa;
15) wstrzymaniu wykonania oraz zmianie lub uchyleniu decyzji Prezesa PPL w przypadku stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu sprzeczności decyzji z prawem;
16) występowaniu, w zależności od potrzeb, o informacje i dane z zakresu działalności PPL;
17) powoływaniu i odwoływaniu Prezesa PPL;
18) powoływaniu i odwoływaniu, na wniosek Prezesa PPL, od dwóch do pięciu Wiceprezesów PPL;
19) powoływaniu i odwoływaniu od trzech do pięciu członków Rady Nadzorczej;
20) nadawaniu statutu PPL oraz dokonywaniu jego zmian;
21) analizowaniu przez Departament Kontroli corocznej informacji na temat przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez PPL.
§  7.  Departament Lotnictwa dokonuje weryfikacji otrzymanych dokumentów w zakresie zadań, o których mowa w § 6, w szczególności obejmującej - w zależności

od ich zakresu przedmiotowego - analizę ekonomiczno-finansową oraz ocenę zgodności z polityką transportową kraju w zakresie lotnictwa cywilnego.

§  8. 
1.  Komórki organizacyjne ministerstwa, w ramach przypisanych zadań, mogą w ramach realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad PPL, przedstawiać stanowiska, wydawać opinie, zalecenia, wytyczne, rekomendacje, organizować spotkania, tworzyć grupy i zespoły robocze.
2.  Komórki organizacyjne ministerstwa, w ramach przypisanych zadań, mogą występować w imieniu ministra właściwego do spraw transportu o dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące PPL.
§  9.  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania PPL minister właściwy do spraw transportu może podejmować w szczególności działania, o których mowa w § 6 pkt 9, 10, 13, 15-19.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).