Szczegółowy sposób pozyskiwania środków finansowych pochodzących z Funduszu Granic Zewnętrznych. - OpenLEX

Szczegółowy sposób pozyskiwania środków finansowych pochodzących z Funduszu Granic Zewnętrznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2009.8.59

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2009 r.

WYTYCZNE Nr 172
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie szczegółowego sposobu pozyskiwania środków finansowych pochodzących z Funduszu Granic Zewnętrznych

W związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 72, poz. 619) ustala się, co następuje:
§  1.
Użyte w wytycznych określenia oznaczają:
1)
Fundusz - Fundusz Granic Zewnętrznych określony w decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007 - 2013 jako część programu ogólnego "Solidarności i zarządzania przepływami migracyjnymi" (Dz. U. L 144 z 6.6.2007, str. 22), zwanej dalej "decyzją nr 574/2007/WE";
2)
program wieloletni - program wieloletni określony w decyzji nr 574/2007/WE;
3)
program roczny - program roczny określony w decyzji nr 574/2007/WE;
4)
DUEiWM MSWiA - Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
5)
KGSG - Komenda Główna Straży Granicznej;
6)
BWM KGSG - Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej;
7)
BF KGSG - Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.
§  2.
W celu pozyskania środków z Funduszu konieczne jest opracowanie:
1)
programu wieloletniego;
2)
programów rocznych;
3)
wniosków (kart projektów).
§  3.
1.
Straż Graniczna uczestniczy w opracowywaniu projektu programu wieloletniego oraz jego zmianach poprzez przygotowanie propozycji wkładu.
2.
Przygotowanie wkładu do programu wieloletniego lub jego zmian koordynuje BWM KGSG poprzez:
1)
inicjowanie prac we właściwych komórkach organizacyjnych KGSG i jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej nad wkładem, z uwzględnieniem bieżących potrzeb Straży Granicznej oraz bieżących inicjatyw Unii Europejskiej, jak również celów Funduszu;
2)
konsolidację propozycji otrzymanych z komórek organizacyjnych KGSG i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;
3)
konsultowanie uwag do wkładu przekazanych przez DUEiWM MSWiA z właściwymi komórkami organizacyjnymi KGSG i jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej.
3.
BWM KGSG przedkłada propozycje wkładu do programu wieloletniego lub jego zmian do akceptacji Komendanta Głównego Straży Granicznej lub osoby przez niego upoważnionej.
4.
BWM przekazuje wkład do DUEiWM MSWiA, a także odpowiada za kontakty z DUEiWM MSWiA w toku dalszych prac mających na celu opracowanie programu wieloletniego lub jego zmian.
5.
BWM KGSG przekazuje do właściwych komórek organizacyjnych KGSG i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, otrzymany z DUEiWM MSWiA, zatwierdzony przez Komisję Europejską program wieloletni.
§  4.
1.
Straż Graniczna uczestniczy w opracowywaniu projektu programu rocznego oraz jego zmianach poprzez przygotowanie wkładu.
2.
BWM KGSG koordynuje przygotowanie wkładu do programu rocznego lub jego zmian poprzez:
1)
inicjowanie prac we właściwych komórkach organizacyjnych KGSG i jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej nad wkładem, z uwzględnieniem zapewnienia ich zgodności z programem wieloletnim;
2)
konsolidację propozycji otrzymanych z komórek organizacyjnych KGSG i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;
3)
konsultowanie uwag do wkładu przekazanych przez DUEiWM MSWiA z właściwymi komórkami organizacyjnymi KGSG i jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej.
3.
BF KGSG, w zakresie swojej właściwości, udziela BWM KGSG niezbędnej pomocy przy przygotowaniu wkładu.
4.
BWM KGSG przedkłada wkład do programu rocznego lub jego zmian do akceptacji Komendanta Głównego Straży Granicznej lub osoby przez niego upoważnionej.
5.
BWM przekazuje wkład do DUEiWM MSWiA, a także odpowiada za kontakty z DUEiWM MSWiA w toku dalszych prac mających na celu opracowanie programu rocznego oraz jego zmian.
6.
BWM KGSG przekazuje do właściwych komórek organizacyjnych KGSG i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, otrzymany z DUEiWM MSWiA, zatwierdzony przez Komisję Europejską program roczny.
§  5.
1.
Zatwierdzony przez Komisję Europejską program roczny realizowany jest w formie wniosków opracowanych dla poszczególnych projektów ujętych w programie rocznym.
2.
Straż Graniczna opracowuje wnioski po otrzymaniu pisma z DUEiWM MSWiA, zawiadamiającego o rozpoczęciu procedury naboru wniosków.
3.
BF KGSG koordynuje przygotowanie wniosków oraz ich aktualizacji poprzez:
1)
inicjowanie prac we właściwych komórkach organizacyjnych KGSG i jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej;
2)
konsolidację materiałów otrzymanych z komórek organizacyjnych KGSG i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;
3)
konsultowanie uwag do wniosków oraz ich aktualizacji przekazanych przez DUEiWM MSWiA z BWM KGSG oraz innymi właściwymi komórkami organizacyjnymi KGSG i jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej.
4.
BF KGSG przedkłada wnioski oraz propozycje ich aktualizacji do akceptacji Komendanta Głównego Straży Granicznej lub osoby przez niego upoważnionej.
5.
BF KGSG przekazuje wnioski lub ich aktualizacje z zachowaniem wymagań w tym zakresie wskazanych w piśmie, o którym mowa w ust. 2, dotyczących w szczególności formy i miejsca ich składania.
6.
BF KGSG odpowiada za kontakty z DUEiWM MSWiA w zakresie konsultacji projektów wniosków oraz ich aktualizacji.
§  6.
Czynności, o których mowa w § 3-5, realizowane są w terminach wyznaczonych przez DUEiWM MSWiA lub wskazanych bezpośrednio przez właściwe organy Unii Europejskiej.
§  7.
Konsultacje oraz wymiana informacji w toku realizacji czynności, o których mowa w § 3-5, powinny odbywać się w formie elektronicznej z wykorzystaniem poczty intranetowej Straży Granicznej lub poczty internetowej, w szczególności w przypadku kontaktów z instytucjami zewnętrznymi. Konsultacje mogą być dokonywane w formie pism, w szczególności w razie przerw w funkcjonowaniu sieci intranetowej Straży Granicznej lub sieci internetowej.
§  8.
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.