Szczegółowy sposób postępowania przy przekazywaniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych mienia znajdującego się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2019.12.142

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania przy przekazywaniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych mienia znajdującego się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

ZI.234.19.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 3 3  ustawy o lasach, § 10 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 1994 r. Nr 134 poz. 692), dopuszczającym przekazywanie mienia pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych ze skutkiem polegającym na zmniejszeniu zasobów w jednostce przekazującej i ich zwiększeniu w jednostce przejmującej, zarządzam, co następuje:

§  1. 
1. 
Mienie znajdujące się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, tj. środki trwałe w postaci ruchomości i nieruchomości, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w nieruchomości, aktywa finansowe w postaci udziałów lub akcji, finansowe aktywa obrotowe w postaci środków pieniężnych i inne rzeczowe składniki majątkowe (wyposażenie), mogą podlegać przekazywaniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.
2. 
Mienie przekazuje się pomiędzy jednostkami organizacyjnymi wraz ze wszystkimi prawami majątkowymi, chyba że dokument przekazania mienia stanowi inaczej.
§  2. 
1. 
Przy przekazywaniu mienia wyróżnia się następujące przypadki:
Lp.Jednostka przekazującaJednostka przejmującaWymagana zgoda
1.Dyrekcja Generalna LPregionalna dyrekcja LPnie wymagana
2.Dyrekcja Generalna LPnadleśnictwodyrektora regionalnego
3.Dyrekcja Generalna LPzakład o zasięgu regionalnymdyrektora regionalnego
4. Dyrekcja Generalna LPzakład o zasięgu krajowymnie wymagana
5.Regionalna dyrekcja LPDyrekcja Generalna LPnie wymagana
6.Regionalna dyrekcja LPregionalna dyrekcja LPDyrektora Generalnego
7.Regionalna dyrekcja LPnadleśnictwoDyrektora Generalnego
8.Regionalna dyrekcja LPzakład o zasięgu regionalnymDyrektora Generalnego
9. Regionalna dyrekcja LPzakład o zasięgu krajowymDyrektora Generalnego
10.NadleśnictwoDyrekcja Generalna LPdyrektora regionalnego
11.Nadleśnictworegionalna dyrekcja LPDyrektora Generalnego
12.Nadleśnictwonadleśnictwodyrektora/ów regionalnego/ych
13.Nadleśnictwozakład o zasięgu regionalnymdyrektora/ów regionalnego/ych
14. Nadleśnictwozakład o zasięgu krajowymdyrektora regionalnego i Dyrektora Generalnego
15.Zakład o zasięgu krajowymDyrekcja Generalna LPnie wymagana
16.Zakład o zasięgu krajowymregionalna dyrekcja LPDyrektora Generalnego
17.Zakład o zasięgu krajowymnadleśnictwoDyrektora Generalnego i dyrektora regionalnego
18.Zakład o zasięgu krajowymzakład o zasięgu regionalnymDyrektora Generalnego i dyrektora regionalnego
19. Zakład o zasięgu krajowymzakład o zasięgu krajowymDyrektora Generalnego
20.Zakład o zasięgu regionalnymDyrekcja Generalna LPdyrektora regionalnego
21.Zakład o zasięgu regionalnymregionalna dyrekcja LPDyrektora Generalnego
22.Zakład o zasięgu regionalnymnadleśnictwodyrektora/ów regionalnego/ych
23.Zakład o zasięgu regionalnymzakład o zasięgu regionalnymdyrektora/ów regionalnego/ych
24.Zakład o zasięgu regionalnymzakład o zasięgu krajowymDyrektora Generalnego i dyrektora regionalnego
2. 
Innych przypadków przekazywania mienia pomiędzy jednostkami organizacyjnymi nie przewiduje się, chyba że wystąpią one w wykonaniu odrębnych przepisów ogólnych lub wewnętrznych.
§  3. 
1. 
Przekazywanie mienia pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych może następować, jeśli wspólną wolę ich przekazania-przejęcia wyrażą w formie porozumienia kierownicy zainteresowanych jednostek organizacyjnych. W porozumieniu należy wyszczególnić w sposób należyty przekazywane składniki mienia i przekazywane prawa majątkowe (w tym prawo do sprawowania zarządu). Przekazanie ewidencyjno-księgowe mienia pomiędzy jednostkami organizacyjnymi następuje na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących przy przekazywaniu i przejmowaniu składników majątkowych.
2. 
Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać informację o wszystkich obciążeniach i ograniczeniach w dysponowaniu zarządzanym mieniem lub ich braku.
3. 
Porozumienie, o którym mowa ust. 1, dotyczące przekazania-przejęcia mienia o wartości spełniającej kryteria obowiązkowej amortyzacji w czasie, określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wymaga zgody właściwego dyrektora regionalnego Lasów Państwowych i/lub Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zgodnie z wykazem w § 2 ust. 1, potwierdzonej podpisem na porozumieniu.
4. 
Porozumienie, o którym mowa ust. 1, dotyczące przekazania--przejęcia mienia o wartości niespełniającej kryteriów obowiązkowej amortyzacji w czasie, określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które wymaga zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zgodnie z wykazem w § 2 ust. 1, jest akceptowane na podstawie przekazanej kopii porozumienia, bez potwierdzenia podpisem na porozumieniu, o ile w ciągu 14 dni od otrzymania kopii porozumienia Dyrektor Generalny Lasów Państwowych nie wyrazi sprzeciwu.
§  4. 
1. 
Przekazywanie mienia pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych następuje nieodpłatnie.
2. 
Ewidencja księgowa zdarzeń związanych z przekazywaniem mienia pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych następuje zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w planie kont obowiązującym w Lasach Państwowych.
§  5. 
W przypadkach tworzenia, likwidacji, łączenia i dzielenia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych przekazywanie mienia następuje na podstawie odrębnych zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§  6. 
Uregulowania niniejszego zarządzenia nie dotyczą przekazywania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych aktywów obrotowych w postaci środków pieniężnych z tytułów:
1)
rozrachunków wewnętrznobranżowych i innych tytułów wyszczególnionych w planie finansowo-gospodarczym Lasów Państwowych na dany rok;
2)
uruchamiania środków rezerw celowych i rezerwy ogólnej funduszu leśnego;
3)
centralizacji odpisów amortyzacyjnych, o której mowa w § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;
4)
pośrednictwa w przekazywaniu do budżetu państwa środków ze sprzedaży nieruchomości i innych tytułów;
5)
pośrednictwa w przekazywaniu do Funduszu Dróg Samorządowych środków z tytułu wpłaty ze sprzedaży drewna;
6)
pośrednictwa w przekazywaniu środków pomocowych z różnych źródeł, w tym dotacji budżetowych;
7)
weryfikacji wyniku finansowego nadleśnictw;
8)
udostępnienia środków funduszu leśnego;
9)
uczestniczenia Lasów Państwowych we wspólnych przedsięwzięciach ubezpieczeń majątkowych i innych.
§  7. 
Tracą moc:
-
Zarządzenie nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 października 1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania przy przekazywaniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych mienia i przedmiotów mienia znajdującego się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego (znak: G-2111-05 p.342).
-
Zarządzenie nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 listopada 2000 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 października 1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania przy przekazywaniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych mienia i przedmiotów mienia znajdującego się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego (znak: G-2111-05 p.342), (G-2111-05 p.378).
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.