Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1989.2.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1989 r.

ZARZĄDZENIE NR 19
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 22 marca 1989 r.
w sprawie szczegółowych zasad wykonywania działalności kontrolnej w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Na podstawie § 49 uchwały Nr 57 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1983 r. w sprawie wykonywania kontroli przez organy administracji państwowej (M. P. Nr 22, poz. 124 i Dz. U. z 1984 r. Nr 23, poz. 112) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zadania kontrolne wykonują poszczególne komórki organizacyjne Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwanego dalej "Ministerstwem" - stosownie do zakresu ich działania określonego w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa, a właściwe w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego prowadzą wizytacje.
2. Funkcje koordynacyjne w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia kontroli pełni Gabinet Ministra.
3. Organizację i cele wizytacji, jako formy nadzoru pedagogicznego, określają odrębne przepisy.
§  2.
1. Działalność kontrolna Ministerstwa powinna służyć doskonaleniu funkcjonowania systemu edukacji narodowej i obejmować:
1) badanie i ocenę działalności merytorycznej jednostek organizacyjnych i terenowych organów administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw oświaty i wychowania,
2) badanie zgodności działania jednostek organizacyjnych, terenowych organów administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw oświaty i wychowania i organizacji dotowanych z przepisami prawa oraz ocenę działalności gospodarczej i wykorzystywania środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadą racjonalnego gospodarowania.
2. W prowadzonych kontrolach należy ustalać przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne, wskazywać sposoby i środki umożliwiające usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, podawać przykłady szczególnie sumiennej pracy i godnych upowszechnienia osiągnięć.
§  3. Gabinet Ministra (Wydział Skarg, Wniosków i Kontroli):
1) opracowuje w terminie do 30 grudnia każdego roku plan kontroli i wizytacji na następny rok; plan zatwierdza Minister Edukacji Narodowej,
2) opracowuje roczną ocenę wykonania zadań planu kontroli i wizytacji oraz przedkłada ją kierownictwu Ministerstwa,
3) organizuje kontrole doraźne na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej,
4) współdziała z Urzędem Rady Ministrów i Najwyższą Izbą Kontroli w zakresie ustalania planu kontroli,
5) zapewnia uczestnictwo pracowników Ministerstwa w kontrolach organizowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli i Urząd Rady Ministrów,
6) nadzoruje wykonywanie przez komórki organizacyjne Ministerstwa zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Rady Ministrów i innych organów kontroli,
7) prowadzi centralną ewidencję wszystkich kierowanych do Ministra wystąpień pokontrolnych i informacji z kontroli NIK, URM i innych organów kontroli oraz gromadzi dokumentację związaną z wykonaniem zaleceń pokontrolnych,
8) koordynuje przygotowanie przez komórki organizacyjne Ministerstwa odpowiedzi na zalecenia i wnioski pokontrolne oraz czuwa nad terminowym udzielaniem tych odpowiedzi,
9) opracowuje roczne oceny realizacji zaleceń pokontrolnych i przedkłada je Kierownictwu Ministerstwa.
§  4. Komórki organizacyjne Ministerstwa:
1) przekazują Gabinetowi Ministra w terminie do 30 listopada - propozycję zadań dotyczących kontroli i wizytacji na rok następny z wyszczególnieniem celów, tematów i uzasadnienia ich doboru, rodzaju kontroli, zakresu terytorialnego (wojewódzkie jednostki podziału terytorialnego, jednostki organizacyjne), terminów i czasu trwania oraz jednostek (instytucji, organizacji) współdziałających,
2) przeprowadzają kontrole (wizytacje) w zaplanowanym terminie: kontrola tej samej jednostki (organu, organizacji) nie powinna być przeprowadzana częściej niż raz w roku (z wyjątkiem kontroli doraźnych),
3) przekazują Gabinetowi Ministra kopie wystąpień pokontrolnych (lub zaleceń powizytacyjnych) - po zakończeniu czynności kontrolnych (wizytacyjnych),
4) przekazują Gabinetowi Ministra w terminie do 15 stycznia - roczne sprawozdania o wykonaniu zadań wynikających z planu kontroli i wizytacji - zgodnie z wzorem ustalonym przez Gabinet Ministra.
§  5.
1. Kontrole (wizytacje) jednostek organizacyjnych oraz terenowych organów administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw oświaty i wychowania przeprowadzają właściwe rzeczowo komórki organizacyjne Ministerstwa.
2. Kontrole (wizytacje) przeprowadza jedna lub wspólne kilka komórek organizacyjnych; w miarę potrzeby organizuje się kontrole z udziałem innych ministerstw (urzędów centralnych), jednostek specjalistycznej kontroli zewnętrznej oraz zespołów rzeczoznawców.
3. Kontrolę (wizytację) z udziałem kilku komórek organizacyjnych koordynuje komórka rzeczowo właściwa.
4. Przy opracowywaniu tematyki kontroli (wizytacji) wykorzystuje się wyniki badań naukowych analizy, opinie, informacje i inne materiały będące w dyspozycji Ministerstwa.
§  6. Kontrole sprawdzające przeprowadza się w przypadkach, gdy informacja o wykonaniu zaleceń wskazuje na niepełną bądź nieprawidłową ich realizację.
§  7. Kontrole doraźne przeprowadza jedna lub kilka komórek organizacyjnych Ministerstwa. Kontrole doraźne z udziałem pracowników kilku komórek organizacyjnych koordynuje komórka rzeczowo właściwa.
§  8.
1. Kontrolę wewnętrzną funkcjonalną sprawują - w ramach swoich obowiązków określonych regulaminem organizacyjnym Ministerstwa - członkowie Kierownictwa Ministerstwa, dyrektorzy i wicedyrektorzy, główni księgowi oraz inni pracownicy zobowiązani do jej wykonywania zgodnie z powierzonym im zakresem obowiązków służbowych.
2. Kontrolę terminowości realizacji zadań określonych dla komórek organizacyjnych Ministerstwa, wynikających z pozaresortowych aktów normatywnych, decyzji (uchwał, wniosków itp.) naczelnych władz politycznych i państwowych oraz poleceń Ministra, prowadzi Gabinet Ministra.
§  9. Za realizację zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Rady Ministrów i innych organów kontroli odpowiadają dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa.

Dyrektorzy - w uzgodnieniu z ww. organami kontroli i w porozumieniu z Gabinetem Ministra:

– organizują stosowne narady pokontrolne,

– przygotowują odpowiedzi dotyczące realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.

§  10. Traci moc zarządzenie Nr 53 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania działalności kontrolnej.
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.