Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2018.95

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1430
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 31 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania, rozliczania i użytkowania stacjonarnych telefonów służbowych

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określenia i skróty użyte w zarządzeniu oznaczają:
1) stacjonarny telefon służbowy:
a) telefon przyłączony do telekomunikacyjnej sieci publicznej, zwany dalej "telefonem miejskim",
b) telefon przyłączony do telekomunikacyjnej sieci zintegrowanej resortu spraw wewnętrznych i administracji, zwany dalej "telefonem policyjnym";
2) KGP - Komenda Główna Policji;
2a) CBŚP - Centralne Biuro Śledcze Policji;
2b) CLKP - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;
2c) BSWP - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji;
3) KWP - komenda wojewódzka Policji;
4) KSP - Komenda Stołeczna Policji;
5) KMP - komenda miejska Policji;
6) KRP - komenda rejonowa Policji;
7) KPP - komenda powiatowa Policji;
8) komórka organizacyjna łączności:
a) właściwy merytorycznie wydział Biura Łączności i Informatyki KGP,
b) właściwy merytorycznie wydział CBŚP, CLKP, BSWP, KWP, KSP, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkoły policyjnej;
9) użytkownik (abonent) - osoba fizyczna zatrudniona (pełniąca służbę) w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona i działająca zgodnie z przepisami prawa, korzystająca ze stacjonarnego telefonu służbowego;
10) służby utrzymaniowe - służby techniczne łączności, informatyki i logistyki odpowiedzialne za stałe utrzymanie sprawności technicznej systemów, sprzętu i urządzeń.
§  2. 
1.  Telefon miejski może być zainstalowany w miejscu pełnienia służby (pracy):
1) Komendantowi Głównemu Policji i jego zastępcom;
1a) Komendantowi CBŚP i jego zastępcom;
1b) Komendantowi BSWP i jego zastępcom;
2) komendantom wojewódzkim (Stołecznemu) Policji i ich zastępcom;
3) Komendantowi- rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Zastępcy komendanta- prorektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Prorektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Kanclerzowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
4) komendantom miejskim (powiatowym, rejonowym) Policji i ich zastępcom;
5) komendantom szkół policyjnych i ich zastępcom;
6) komendantom komisariatów Policji;
7) dyrektorom komórek organizacyjnych KGP i ich zastępcom;
7a) Dyrektorowi CLKP i jego zastępcom;
8) rzecznikom prasowym: KGP, CBŚP, BSWP, KWP, KSP oraz oficerom prasowym KPP, KMP, KRP;
9) stanowiskom dowodzenia (kierowania) KGP, CBŚP, BSWP, KWP, KSP, KPP, KMP, KRP;
10) stanowiskom służb dyżurnych i utrzymaniowych;
11) innym funkcjonariuszom i pracownikom Policji.
2.  Zainstalowanie telefonu miejskiego wymaga pisemnego wniosku użytkownika (abonenta), skierowanego do kierownika komórki organizacyjnej łączności.
3.  W przypadkach, o których nowa w ust. 1 pkt 8-11, wniosek zaakceptowany przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji składa kierownik komórki organizacyjnej, której podlega użytkownik (abonent).
4.  Telefon miejski może zostać zainstalowany na czas określony lub na czas nieokreślony.
5.  Wszelkich zmian w zakresie miejsca instalacji, konfiguracji urządzeń końcowych, funkcji użytkowych (uprawnień i usług) telefonu miejskiego dokonuje się na wniosek użytkownika, złożony do kierownika komórki organizacyjnej łączności przy uwzględnieniu możliwości technicznych.
6.  Telefon miejski podlega deinstalacji w następujących przypadkach:
1) po upływie terminu instalacji na czas określony;
2) na skutek ustania formalnych podstaw jego przyznania (instalacji);
3) na wniosek użytkownika.
7.  Numer telefonu miejskiego w przypadku zaistnienia podstaw do jego deinstalacji może być przedmiotem cesji na rzecz osoby fizycznej pod warunkiem, że osoba ta zwróci wszelkie udokumentowane koszty związane z jego instalacją, przeniesieniem i cesją. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik komórki łączności na wniosek użytkownika.
§  3. 
1.  Telefon policyjny zainstalowany w miejscu pełnienia służby (pracy) przyznaje się wszystkim osobom zatrudnionym lub pełniącym służbę na stanowiskach kierowniczych w Policji.
2.  Telefon policyjny można przyznać:
1) osobom zatrudnionym i pełniącym służbę w Policji, innym niż wymienione w ust. 1;
2) osobom zatrudnionym i pełniącym służbę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
3) osobom zatrudnionym i pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
4) osobom prawnym i fizycznym na zasadach współdziałania zgodnie z odrębnymi porozumieniami (umowami).
3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 2, telefon policyjny przyznaje kierownik komórki organizacyjnej łączności na podstawie wniosku kierownika komórki organizacyjnej Policji (innych jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych), któremu podlega lub z którą współpracuje użytkownik.
4.  W przypadku instalacji telefonu policyjnego u użytkowników wymienionych w ust. 2 pkt 3 i 4, z zastosowaniem ust. 3, użytkowanie telefonu następuje na podstawie zawartych porozumień lub umów.
5.  Telefon policyjny może zostać zainstalowany na czas określony lub na czas nieokreślony.
6.  Wszelkich zmian w zakresie miejsca instalacji, konfiguracji urządzeń końcowych, funkcji użytkowych (uprawnień i usług) telefonu policyjnego dokonuje się na wniosek użytkownika złożony do kierownika komórki organizacyjnej łączności przy uwzględnieniu możliwości technicznych.
7.  Telefon policyjny podlega deinstalacji w następujących przypadkach:
1) po upływie terminu instalacji na czas określony;
2) na skutek ustania formalnych podstaw jego przyznania (instalacji);
3) na wniosek użytkownika z wyjątkiem przypadków określonych w § 3 ust. 1.
§  4. 
1.  Stacjonarny telefon służbowy wykorzystuje się do realizacji zadań służbowych.
2.  Bieżący nadzór nad wykorzystaniem stacjonarnych telefonów służbowych prowadzą bezpośredni przełożeni użytkownika.
3.  Kierownik komórki organizacyjnej łączności (za pośrednictwem przełożonego użytkownika) może dokonywać w jednostkach organizacyjnych Policji okresowych kontroli wykorzystania stacjonarnego telefonu służbowego, w zakresie jak w ust. 1, na podstawie wykonanego bilingu połączeń. W przypadku stwierdzenia połączeń o charakterze pozasłużbowym koszty takich połączeń zwraca użytkownik.
§  5.  Użytkownicy telefonów policyjnych (z wyjątkiem użytkowników z jednostek organizacyjnych Policji) obciążani są kosztami połączeń realizowanych do sieci publicznych na podstawie naliczeń przygotowanych z systemów billingowych przez komórki organizacyjne łączności Policji zgodnie z odrębnymi porozumieniami (umowami).
§  6.  Wewnętrzne połączenia telefoniczne realizowane w ramach telekomunikacyjnej sieci resortowej nie są objęte opłatami.
§  7. 
1.  Rozliczanie kosztów połączeń telefonicznych do sieci publicznych dokonuje się na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów, na podstawie danych bilingowych oraz cenników usług telekomunikacyjnych operatorów publicznych.
2.  Użytkownik stacjonarnego telefonu służbowego refinansuje także inne udokumentowane koszty ponoszone przez komórki organizacyjne łączności związane z instalacją, przeniesieniem, użytkowaniem oraz deinstalacją telefonu służbowego (z wyjątkiem przypadków gdy telefon jest zainstalowany w jednostkach organizacyjnych Policji).
§  8.  (pominięty)
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.