Dz.Urz.KGP.2019.12 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 6 października 2014 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania w Policji służbowych telefonów komórkowych i służbowych urządzeń komórkowych wykorzystywanych w publicznych sieciach telefonii komórkowej

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa kategorie osób, którym przysługuje służbowy telefon komórkowy i służbowe urządzenie komórkowe oraz szczegółowe zasady:
1) przyznawania służbowych telefonów komórkowych i służbowych urządzeń komórkowych;
2) ustalania limitu ilościowego służbowych telefonów komórkowych;
3) ustalania limitu finansowego na realizację połączeń służbowych przez służbowe telefony komórkowe i służbowe urządzenia komórkowe;
4) użytkowania służbowych telefonów komórkowych i służbowych urządzeń komórkowych.
§  2. 
1.  Służbowy telefon komórkowy, wyposażony w aktywną kartę SIM z usługą podstawową - głos, publicznej sieci komórkowej, zwany dalej "telefonem komórkowym", przysługuje:
1) Komendantowi Głównemu Policji;
2) zastępcom Komendanta Głównego Policji;
3) Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji i jego zastępcom;
4) komendantom wojewódzkim (Stołecznemu) Policji i ich zastępcom;
5) komendantom szkół policyjnych i ich zastępcom;
6) Dyrektorowi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i jego zastępcom;
7) komendantom powiatowym (miejskim, rejonowym) Policji i ich zastępcom;
8) dyrektorom biur (równorzędnych komórek organizacyjnych) Komendy Głównej Policji i ich zastępcom;
9) oficerom łącznikowym Policji;
10) dowódcom kontyngentów policyjnych;
11) Rzecznikowi Prasowemu Komendanta Głównego Policji;
12) Audytorowi Wewnętrznemu - Koordynatorowi Zespołu Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Policji;
13) rzecznikom prasowym Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji;
14) dzielnicowym;
15) Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji i jego zastępcom;
16) funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego Policji.
2.  Telefon komórkowy przysługuje także osobom pełniącym obowiązki na stanowiskach, o których mowa w ust. 1.
§  3. 
1.  Limit ilościowy telefonów komórkowych, zwany dalej "limitem ilościowym", ustalają w drodze decyzji odpowiednio:
1) Komendant Główny Policji - dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji - dla komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i podległych mu jednostek organizacyjnych Policji;
3) komendant szkoły policyjnej - dla komórek organizacyjnych szkoły policyjnej.
2.  W ramach limitu ilościowego telefon komórkowy przyznają:
1) Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji - użytkownikom w komórkach organizacyjnych: Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
2) zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji właściwy w sprawach logistyki - użytkownikom w komórkach organizacyjnych komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i podległych mu jednostkach organizacyjnych Policji;
3) zastępca komendanta szkoły policyjnej właściwy w sprawach logistyki - użytkownikom w komórkach organizacyjnych szkoły policyjnej.
§  4. 
1.  W ramach limitu ilościowego telefon komórkowy może być przyznany policjantom i pracownikom Policji, niewymienionym w § 2 oraz osobom pełniącym obowiązki na stanowiskach określonych limitem ilościowym, jeżeli jest im niezbędny do wykonywania czynności służbowych.
2.  Przyznanie telefonu komórkowego w ramach limitu ilościowego następuje na wniosek:
1) kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji lub Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - skierowany do Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji;
2) kierownika komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji lub kierownika jednostki organizacyjnej Policji podległej komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji - skierowany do zastępcy komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji właściwego w sprawach logistyki za pośrednictwem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach łączności komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji;
3) kierownika komórki organizacyjnej szkoły policyjnej - skierowany do zastępcy komendanta szkoły policyjnej właściwego w sprawach logistyki za pośrednictwem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach łączności szkoły policyjnej.
§  5.  Nie ustala się limitu ilościowego służbowych urządzeń komórkowych, wyposażonych w aktywną kartę SIM z usługą podstawową - dane, publicznej sieci komórkowej, zwanych dalej "urządzeniami komórkowymi", wydanych w użytkowanie policjantowi lub pracownikowi Policji do realizacji zadań służbowych.
§  6. 
1.  W szczególnych przypadkach, uzasadnionych potrzebą służby lub pracy, możliwe jest przyznanie:
1) telefonu komórkowego poza ustalonym limitem ilościowym;
2) urządzenia komórkowego.
2.  Do przyznawania telefonu komórkowego poza ustalonym limitem ilościowym oraz urządzenia komórkowego stosuje się odpowiednio przepis § 4 ust. 2.
§  7. 
1.  Wprowadza się miesięczny limit wydatków opłacanych ze środków budżetowych Policji, zwany dalej "limitem finansowym", jakie może zrealizować policjant lub pracownik Policji, zwany dalej "użytkownikiem", któremu przydzielono telefon komórkowy lub urządzenie komórkowe.
2.  Limit finansowy obejmuje należność za dokonane połączenia, należność za roaming międzynarodowy i wszelkie opłaty za usługi dodatkowe - bez opłaty abonamentowej oraz podatku od towarów i usług.
3.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) Komendanta Głównego Policji;
2) Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji;
3) komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji;
4) komendantów szkół policyjnych;
5) zastępców Komendanta Głównego Policji;
6) zastępców Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji;
7) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji;
8) zastępców Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji.
4.  Wysokość limitu finansowego ustala w drodze decyzji:
1) Komendant Główny Policji - dla użytkowników w komórkach organizacyjnych: Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji - dla użytkowników w komórkach organizacyjnych komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i podległych mu jednostkach organizacyjnych Policji;
3) komendant szkoły policyjnej - dla użytkowników w komórkach organizacyjnych szkoły policyjnej.
§  8. 
1.  W przypadku przekroczenia wysokości limitu finansowego użytkownik jest obowiązany zwrócić koszt połączeń, łącznie z podatkiem od towarów i usług, stanowiący różnicę pomiędzy kwotą netto, na jaką opiewa faktura wystawiona przez operatora publicznej sieci telefonii komórkowej, a sumą kwot limitu finansowego i opłaty abonamentowej.
2.  Procedurę dotyczącą sposobu windykacji należności za przekroczenie wysokości limitu finansowego ustalają w drodze decyzji osoby wymienione w § 7 ust. 4.
3.  W uzasadnionych przypadkach, osoby, o których mowa w § 3 ust. 2, mogą wyrazić zgodę na sfinansowanie przez Policję kwoty przekroczenia wysokości limitu finansowego za połączenia o charakterze służbowym na podstawie przeprowadzonej analizy bilingu wykonanych połączeń. Procedurę sposobu finansowania przez Policję przekroczenia wysokości limitu finansowego ustalają w drodze decyzji osoby wymienione w § 7 ust. 4.
§  9. 
1.  Telefon komórkowy lub urządzenie komórkowe przekazuje się w użytkowanie na czas zajmowania stanowiska lub realizacji zadań służbowych.
2.  Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie zwrócić telefon komórkowy lub urządzenie komórkowe do właściwej miejscowo komórki organizacyjnej łączności:
1) po ustaniu przyczyn, o których mowa w ust. 1;
2) jeśli przebywa na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni kalendarzowych.
3.  W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających dalsze użytkowanie telefonu komórkowego lub urządzenia komórkowego przez użytkownika możliwe jest przedłużenie użytkowania po zrealizowaniu procedury, o której mowa w § 4 ust. 2.
4.  W przypadku zmiany przydziału rejonu służbowego dzielnicowy dotychczas pełniący służbę w tym rejonie dokonuje zwrotu użytkowanego telefonu komórkowego, który następnie przydziela się dzielnicowemu, obejmującemu ten rejon służbowy.
§  10. 
1.  Użytkownikowi przysługuje model telefonu komórkowego lub urządzenia komórkowego, zapewniający realizację podstawowych usług oferowanych w publicznej sieci telefonii komórkowej.
2.  Przyznanie telefonu komórkowego lub urządzenia komórkowego o rozszerzonej funkcjonalności i wyższym koszcie zakupu następuje po zrealizowaniu procedury, o której mowa w § 4 ust. 2.
§  11. 
1.  Użytkownik obowiązany jest korzystać z telefonu komórkowego lub urządzenia komórkowego zgodnie z jego przeznaczeniem i chronić go przed zagubieniem lub zniszczeniem.
2.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia telefonu komórkowego lub urządzenia komórkowego prowadzone jest postępowanie wyjaśniające zgodnie z przepisami dotyczącymi szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji Policji.
§  12. 
1.  Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach łączności jednostki organizacyjnej Policji może, na podstawie wniosku użytkownika, podjąć decyzję o dokonaniu cesji służbowego komórkowego numeru abonenckiego na jego rzecz w przypadku zwolnienia ze służby lub pracy w Policji, bez możliwości odkupienia telefonu komórkowego lub urządzenia komórkowego.
2.  Cesji służbowego komórkowego numeru abonenckiego, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się w odniesieniu do dzielnicowych, z wyłączeniem sytuacji likwidacji określonego rejonu służbowego.
§  13.  Traci moc decyzja nr 470 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyznawania i użytkowania w Policji służbowych telefonów komórkowych i służbowych urządzeń komórkowych wykorzystywanych w publicznych sieciach telefonii komórkowej (Dz. Urz. KGP poz. 110).
§  14.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.