Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1989.1.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 marca 1989 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatku służbowego

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych (Dz. U. Nr 8, poz. 50) zarządza się, co następuje:
§  1. Pracownikom administracyjnym zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości może być przyznany dodatek służbowy w wysokości do 40% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
§  2. Przy ustalaniu wysokości dodatku służbowego należy brać pod uwagę charakter, złożoność i efekty pracy, a w szczególności:

– zróżnicowany zakres czynności pracownika,

– samodzielność i wydajność pracy,

– operatywność, inicjatywę i dyspozycyjność pracownika w godzinach przekraczających obowiązujący czas pracy,

– podnoszenie kwalifikacji służbowych,

– posługiwanie się nowoczesnymi metodami, narzędziami i technikami pracy.

§  3. Dodatek służbowy przyznawany jest na okres do roku, w kwocie zależnej od zakresu obowiązków, aktualnego i przewidywanego obciążenia pracą na danym stanowisku, jakości i terminowości wykonywanych zadań.
§  4. Dodatek służbowy wypłacany jest wraz z wynagrodzeniem miesięcznym.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 1989 r.