Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2018.96

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 715
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 22 grudnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1.  Zarządzenie określa:
1) szczegółowe zasady organizacji i zakres działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji;
2) zakres działań jednostek organizacyjnych Policji związanych z organizowaniem nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji oraz ich przygotowaniem do wykonywania zadań.
2.  Przepisy zarządzenia odnoszące się do komendanta wojewódzkiego Policji, komendy wojewódzkiej Policji i jej komórek organizacyjnych stosuje się odpowiednio do Komendanta Stołecznego Policji, Komendy Stołecznej Policji i jej komórek organizacyjnych.
3.  Przepisy zarządzenia odnoszące się do komendanta powiatowego Policji i komendy powiatowej Policji stosuje się odpowiednio do komendanta miejskiego Policji i komendy miejskiej Policji oraz komendanta rejonowego Policji i komendy rejonowej Policji.
§  2. 
1.  Nieetatowe pododdziały i oddziały prewencji Policji są organizowane do wykonywania zadań oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.
2.  Do składu nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji wyznacza się policjantów, którzy pełnią służbę w komórkach organizacyjnych Policji:
1) noszących nazwę: prewencji, patrolowa, interwencyjna, patrolowo-interwencyjna, konwojowa, ochronna, dzielnicowych, policji sądowej;
2) noszących inną nazwę, niż wymienione w pkt 1, które wykonują zadania odpowiadające zadaniom komórek, o których mowa w pkt 1.

Rozdział  2

Zasady organizacji, tworzenia, koncentracji oraz rozformowywania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji

§  3. 
1.  Podstawową komórką nieetatowych pododdziałów prewencji Policji, zwanych dalej "NPP", jest kompania NPP, której strukturę określa załącznik do zarządzenia.
2.  NPP organizuje się także jako pluton NPP lub drużynę NPP.
§  4. 
1.  Kompanie NPP w województwie łączy się, organizując nieetatowy oddział prewencji Policji, zwany dalej "NOP".
2.  Dowództwo NOP składa się z:
1) dowódcy NOP;
2) zastępcy dowódcy NOP do spraw prewencji;
3) pomocnika dowódcy do spraw logistyki;
4) pomocnika dowódcy NOP do spraw łączności;
5) policjanta (kierowcy).
3.  Do pełnienia funkcji, o których mowa w ust. 2:
1) pkt 1 - wyznacza się oficerów Policji zajmujących stanowiska: zastępcy naczelnika, kierownika sekcji, eksperta lub specjalisty w komórce organizacyjnej wykonującej zadania sztabu Policji lub wydziale prewencji komendy wojewódzkiej Policji;
2) pkt 2 - wyznacza się oficerów lub aspirantów Policji zajmujących stanowiska kierownika sekcji, eksperta lub specjalisty w wydziale komendy wojewódzkiej Policji właściwym w sprawach obejmujących zakresem działania zadania zastępcy dowódcy oddziału;
3) pkt 3 i 4 - wyznacza się policjantów komórek i jednostek organizacyjnych komendy wojewódzkiej Policji posiadających odpowiednie kwalifikacje.
§  5. 
1.  Komendant wojewódzki Policji organizuje NPP i NOP określając w drodze decyzji:
1) liczbę kompanii NPP w województwie;
2) liczbę i strukturę organizowanych NOP;
3) miejsca koncentracji i siedziby NOP oraz kompanii, plutonów i drużyn NPP;
4) imiennie policjantów pełniących funkcje, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-4;
5) NPP, które utworzą komendanci powiatowi Policji, komendanci komisariatów specjalistycznych Policji lub kierownicy komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej Policji, noszących nazwę: prewencji, patrolowa, interwencyjna, patrolowo-interwencyjna, konwojowa, ochronna, dzielnicowych, policji sądowej lub noszących inną nazwę, jeżeli wykonują zadania odpowiadające zadaniom tych komórek.
2.  Minimalną liczbę organizowanych kompanii NPP oblicza się, dzieląc przez dwa liczbę stanowisk policyjnych w oddziale prewencji Policji albo samodzielnym pododdziale prewencji Policji funkcjonującym na obszarze terytorialnego zasięgu działania danego komendanta wojewódzkiego Policji, określoną w przepisach w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji i zaokrąglając otrzymany wynik w górę, tak aby zachować liczbę stanowisk policyjnych wymaganą do uzyskania pełnej struktury kompanii NPP.
2a.  W przypadku, gdy na obszarze terytorialnego zasięgu działania danego komendanta wojewódzkiego Policji jest utworzony więcej niż jeden samodzielny pododdział prewencji Policji albo oddział prewencji Policji i co najmniej jeden samodzielny pododdział prewencji Policji minimalną liczbę organizowanych kompanii NPP oblicza się, dzieląc przez dwa sumę liczb wszystkich stanowisk policyjnych w każdym z funkcjonujących na tym obszarze samodzielnym pododdziale prewencji Policji i oddziale prewencji Policji, określonych dla tych jednostek organizacyjnych Policji w przepisach w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji i zaokrąglając otrzymany wynik w górę, tak aby zachować liczbę stanowisk policyjnych wymaganą do uzyskania pełnej struktury kompanii NPP.
3.  Organizując NPP, zapewnia się dodatkowo rezerwę osobową obejmującą nie mniej, niż 20% stanu osobowego NPP, przeznaczoną do utrzymania pełnej obsady stanowisk, w szczególności w przypadku absencji chorobowej i urlopów.
4.  (uchylony)
§  6. 
1.  Komendanci powiatowi Policji, komendanci komisariatów specjalistycznych Policji oraz kierownicy komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej Policji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5, tworząc NPP wyznaczają imiennie policjantów do jego składu.
1a.  Do pełnienia funkcji dowódcy i zastępcy dowódcy kompanii NPP wyznacza się oficerów lub aspirantów Policji.
2.  Policjanci wyznaczeni do pełnienia funkcji dowódczych w NPP powinni posiadać przeszkolenie, predyspozycje i doświadczenie w dowodzeniu pododdziałami Policji.
§  7. 
1.  Zgrupowanie w jednym miejscu policjantów wchodzących w skład NPP, zwane dalej "koncentracją NPP", można zarządzić w przypadkach:
1) wystąpienia na terenie województwa zbiorowych naruszeń prawa;
2) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych, a także w związku z przejazdami osób w nich uczestniczących;
3) konieczności zapewnienia ochrony porządku publicznego i mienia obywateli w czasie akcji ratowniczych podczas katastrof naturalnych, awarii technicznych i zagrożeń epidemiologicznych lub ekologicznych;
4) organizowania działań w ramach pościgów za niebezpiecznymi przestępcami;
5) innych wydarzeń nadzwyczajnych wymagających natychmiastowego użycia zwiększonych sił policyjnych.
2.  Koncentrację NPP zarządza się również na czas doskonalenia zawodowego.
§  8. 
1.  Decyzję o koncentracji NOP lub wybranych NPP w województwie podejmuje komendant wojewódzki Policji, uwzględniając wyniki analizy i ocenę stanu porządku publicznego na terenie województwa.
2.  Komendant powiatowy Policji w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1, może podjąć decyzję o koncentracji NPP utworzonych z podległych mu policjantów i skierować je do działań na obszarze powiatu.
3.  Komendanci powiatowi Policji, komendanci komisariatów specjalistycznych Policji oraz kierownicy komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej Policji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5, w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2, mogą podjąć decyzję o koncentracji NPP utworzonych z podległych policjantów.
4.  O zarządzonej koncentracji komendant powiatowy Policji niezwłocznie informuje komendanta wojewódzkiego Policji za pośrednictwem komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji wykonującej zadania sztabu Policji, podając dane na temat czasu i przyczyny koncentracji oraz liczby uczestniczących policjantów.
§  9. 
1.  Komendant Główny Policji, lub z jego upoważnienia Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, może zarządzić koncentrację NPP albo NOP przeznaczonych do działań na terenie innego województwa lub do działań o szerszym zasięgu.
2.  Koncentracja, o której mowa w ust. 1, może nastąpić także na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji właściwego dla miejsca działań.
§  10.  Decyzję o rozformowaniu NPP albo NOP komendanci, o których mowa w § 8 i § 9, podejmują niezwłocznie po ustaniu okoliczności, które uzasadniały koncentrację.

Rozdział  3

Zakres działania NPP i NOP

§  11.  Do zakresu działania NPP i NOP należy wykonywanie zadań w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1.
§  12. 
1.  NPP mogą być wykorzystywane do uzupełnienia stanów osobowych oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, zwanych dalej "OPP", na czas ich działań.
2.  Komendant wojewódzki Policji wyznacza NPP przewidywane do uzupełniania stanów osobowych OPP.
§  13. 
1.  Przygotowywanie policjantów do wykonywania zadań w NPP odbywa się w ramach doskonalenia zawodowego organizowanego regionalnie i w miejscu pełnienia służby.
2.  Doskonaleniem zawodowym NPP objęci są wszyscy policjanci wyznaczeni do składu NPP, w tym wyznaczeni jako rezerwa osobowa, o której mowa w § 5 ust. 3.
3.  Doskonalenie zawodowe NPP jest organizowane na podstawie rocznych planów opracowywanych przez komórkę komendy wojewódzkiej Policji realizującą zadania sztabu Policji, zatwierdzanych przez komendanta wojewódzkiego Policji, i jest prowadzone na podstawie programów tych przedsięwzięć.
4.  Organizując doskonalenie zawodowe NPP, należy:
1) planować zajęcia plutonów i drużyn NPP w jednostkach je tworzących;
2) doskonalić umiejętności nabyte w trakcie zajęć, o których mowa w pkt 1, podczas ćwiczeń zgrywających organizowanych dla NPP o strukturze co najmniej kompanii.
§  14. 
1.  NPP, o których mowa w § 12 ust. 2 oraz policjanci wyznaczeni na stanowiska dowódcy i zastępców dowódcy kompanii NPP uczestniczą w zajęciach doskonalenia zawodowego organizowanych i prowadzonych przez OPP.
2.  Tematyka wspólnych zajęć powinna odpowiadać zawartości merytorycznej programów doskonalenia zawodowego OPP oraz NPP w komendzie wojewódzkiej Policji.
3.  Przy organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego, o którym mowa w ust. 1, należy zachować następujące zasady:
1) dla NPP, o których mowa w § 12 ust. 2 oraz kadry dowódczej NPP, zajęcia powinny być organizowane nie rzadziej, niż dwa razy w okresie półrocza;
2) nie rzadziej niż raz w okresie półrocza we wspólnych zajęciach:
a) z oddziałem prewencji Policji uczestniczy kompania NPP,
b) z samodzielnym pododdziałem prewencji Policji uczestniczy pluton NPP;
3) wymiana NPP uczestniczących we wspólnych zajęciach może być przeprowadzona po upływie 12 miesięcy.
4.  Liczbę kompanii NPP wyznaczonych do udziału w doskonaleniu zawodowym z oddziałami prewencji Policji w Katowicach i Warszawie określą, z zachowaniem ust. 3, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach i Komendant Stołeczny Policji.

Rozdział  4

Organizacja dowodzenia oraz zadania dowództwa NOP i NPP

§  15. 
1.  Dowódca NOP jest w czasie koncentracji przełożonym wszystkich policjantów oddziału. Podlega on komendantowi wojewódzkiemu Policji.
2.  Do obowiązków dowódcy NOP w szczególności należy:
1) utrzymanie oddziału w stanie gotowości do realizacji zadań oraz dowodzenie nim w czasie działań;
2) wdrożenie i stały nadzór nad utrzymaniem regulaminowego porządku zgrupowania w przypadku koncentracji podległych NPP, a także zapewnienie policjantom odpowiednich warunków socjalno-bytowych;
3) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przebiegiem doskonalenia zawodowego oraz osobiste prowadzenie zajęć;
4) nadzór i organizowanie pracy podległej kadry dowódczej;
5) utrzymanie właściwej dyscypliny i stosunków międzyludzkich;
6) składanie meldunków, sprawozdań i informacji przełożonym o wykonaniu zadań lub przebiegu doskonalenia zawodowego.
§  16. 
1.  Zastępca dowódcy NOP do spraw prewencji podlega bezpośrednio dowódcy oddziału.
2.  Do obowiązków zastępcy dowódcy NOP do spraw prewencji w szczególności należy:
1) prowadzenie ewidencji osobowej, sporządzanie raportów stanu sił i środków oraz projektów rozkazów dziennych oddziału;
2) opracowanie, doskonalenie i aktualizacja systemu alarmowania oddziału;
3) przygotowanie założeń do ćwiczeń sztabowych z kadrą dowódczą;
4) organizowanie i sprawowanie kontroli nad przebiegiem doskonalenia zawodowego oraz osobiste prowadzenie zajęć;
5) przygotowanie ćwiczeń taktycznych i zgrywających podległych NPP z OPP;
6) przygotowanie pomocy oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia doskonalenia zawodowego;
7) kontrola pełnienia służby prewencyjnej i wewnętrznej oddziału;
8) przygotowanie koncepcji i planów działania oddziału w określonych sytuacjach i warunkach;
9) składanie meldunków i informacji dowódcy NOP o realizacji nałożonych obowiązków.
§  17. 
1.  Pomocnik dowódcy NOP do spraw logistyki podlega bezpośrednio dowódcy oddziału.
2.  Do obowiązków pomocnika dowódcy NOP do spraw logistyki w szczególności należy:
1) sprawowanie nadzoru nad sprawnością i gotowością do użycia środków i sprzętu techniczno- bojowego przyjętego z jednostek Policji na czas koncentracji podległych NPP;
2) prowadzenie ewidencji materiałowej i technicznej w oddziale;
3) nadzór nad utrzymaniem w pomieszczeniach i rejonie zakwaterowania oddziału porządku, czystości i higieny;
4) zapewnienie wyżywienia, pomocy lekarskiej i należytych warunków socjalno-bytowych policjantom oddziału przy udziale właściwych komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej Policji.
3.  Pomocnik dowódcy NOP do spraw logistyki po zakończeniu działań przez NOP sporządza notatkę zawierającą informacje dotyczące:
1) sprawności technicznej środków transportu oraz sprzętu techniczno-bojowego przyjętego z jednostek Policji na czas koncentracji NPP;
2) stanu technicznego pomieszczeń wykorzystywanych do kwaterowania oraz warunków socjalno- bytowych, jakie zapewniono policjantom;
3) sprawności przyjętego systemu organizacji zaopatrzenia, wyżywienia oraz pomocy medycznej;
4) działalności asystentów (szefów kompanii NPP);
5) współpracy z komórkami organizacyjnymi komend wojewódzkich Policji właściwymi w sprawach łączności, transportu i zaopatrzenia oraz pracownikami służb wspomagających w innych jednostkach organizacyjnych Policji;
6) wniosków do wykorzystania w następnych operacjach.
4.  Notatkę, o której mowa w ust. 3, przekazuje się do komórek organizacyjnych właściwych w sprawach transportu i zaopatrzenia komendy wojewódzkiej Policji za pośrednictwem komórki organizacyjnej wykonującej zadania sztabu Policji.
§  18. 
1.  Pomocnik dowódcy NOP do spraw łączności podlega bezpośrednio dowódcy NOP.
2.  Do obowiązków pomocnika dowódcy NOP do spraw łączności w szczególności należy:
1) organizowanie łączności w oddziale w porozumieniu z naczelnikami właściwych wydziałów komend wojewódzkich Policji, na podstawie instrukcji i wytycznych Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji;
2) opracowanie niezbędnych dokumentów organizacji łączności takich, jak: zarządzenia łączności, schematy organizacji łączności, dane radiowe oraz wyciągi z tych danych;
3) kontrolowanie stanu łączności, kontrolowanie i przestrzeganie zasad eksploatacji urządzeń łączności radiotelefonicznej i prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) rozliczanie sił i środków łączności oraz podawanie aktualnego stanu środków łączności na żądanie przełożonych;
5) odtwarzanie sprawności technicznej sprzętu łączności przez jego przeglądy, naprawy we własnym zakresie oraz organizowanie przekazywania uszkodzonego sprzętu do naprawy komendzie wojewódzkiej Policji właściwej dla miejsca działań;
6) nadzór nad wykonywaniem przez asystentów (szefów kompanii NPP) zadań związanych z utrzymaniem w gotowości i sprawności technicznej sprzętu łączności eksploatowanego w kompanii oraz całym systemem łączności NPP wchodzących w skład oddziału;
7) prowadzenie zajęć dla kadry dowódczej w zakresie organizacji i utrzymania łączności oraz eksploatacji urządzeń łączności zgodnie z instrukcjami i wytycznymi Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.
3.  Pomocnik dowódcy NOP do spraw łączności po zakończeniu działań przez NOP sporządza notatkę zawierającą informacje dotyczące:
1) oceny przyjętej w trakcie działań organizacji łączności i jej zabezpieczenia technicznego;
2) sprawności systemów łączności radiotelefonicznej komendy wojewódzkiej Policji właściwej dla miejsca działań;
3) stanu technicznego sprzętu łączności i typowych jego uszkodzeń;
4) (uchylony)
5) współpracy z komórkami organizacyjnymi komend wojewódzkich Policji właściwymi w sprawach łączności i policjantami innych jednostek organizacyjnych Policji;
6) wniosków do wykorzystania w kolejnych działaniach.
4.  Notatkę, o której mowa w ust. 3, przekazuje się kierownikowi komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji właściwej w sprawach łączności za pośrednictwem komórki organizacyjnej wykonującej zadania sztabu Policji.
§  19. 
1.  Dowódca kompanii NPP jest przełożonym wszystkich policjantów kompanii na czas koncentracji. Podlega on komendantowi Policji, który zarządził koncentrację albo dowódcy NOP.
2.  Do obowiązków dowódcy kompanii NPP w szczególności należy:
1) utrzymanie kompanii w stanie gotowości do realizacji zadań oraz osobiste dowodzenie w czasie działań;
2) realizowanie programu doskonalenia zawodowego;
3) doskonalenie umiejętności kadry dowódczej kompanii;
4) prowadzenie ćwiczeń sztabowych z kadrą dowódczą kompanii;
5) umacnianie dyscypliny służbowej i kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w kompanii;
6) nadzór nad przestrzeganiem regulaminowego porządku dnia w rejonie zakwaterowania kompanii;
7) zapewnienie policjantom należytych warunków socjalno-bytowych.
§  20. 
1.  Zastępca dowódcy kompanii NPP podlega bezpośrednio dowódcy kompanii NPP oraz zastępuje go w przypadku jego nieobecności.
2.  Do obowiązków zastępcy dowódcy kompanii w szczególności należy:
1) planowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego kadry dowódczej kompanii;
2) przygotowanie założeń do ćwiczeń sztabowych z kadrą dowódczą kompanii;
3) przygotowanie ćwiczeń taktycznych i zgrywających z OPP;
4) kontrolowanie pełnienia służby prewencyjnej i wewnętrznej w kompanii;
5) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem regulaminowego porządku dnia w rejonie zakwaterowania kompanii.
§  21. 
1.  Asystent (szef kompanii NPP) podlega bezpośrednio dowódcy kompanii NPP.
2.  Do obowiązków asystenta (szefa kompanii NPP) w szczególności należy:
1) prowadzenie ewidencji stanów osobowych, wyposażenia indywidualnego i zbiorowego kompanii;
2) sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym, właściwym użytkowaniem i przechowywaniem mienia powierzonego policjantom oraz materiałów i sprzętu stanowiącego wyposażenie kompanii;
3) dbanie o konserwację sprzętu i środków technicznych będących na wyposażeniu kompanii;
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w rejonie zakwaterowania kompanii;
5) zapewnienie wyżywienia, wypoczynku, pomocy lekarskiej oraz należytych warunków socjalno- bytowych policjantom podczas koncentracji kompanii;
6) dbanie o przestrzeganie porządku, czystości i higieny, a także sprawność urządzeń sanitarnych i grzewczych podczas koncentracji kompanii;
7) utrzymanie w gotowości i pełnej sprawności sprzętu łączności eksploatowanego w kompanii;
8) rozliczanie środków łączności oraz podawanie aktualnego stanu środków łączności;
9) kontrola i ładowanie źródeł zasilania sprzętu łączności.
3.  Przepisy § 17 ust. 3 i 4 oraz § 18 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do asystenta (szefa kompanii NPP) w przypadku, gdy koncentracji podlegała wyłącznie kompania NPP.
§  22.  (uchylony)
§  23. 
1.  Dowódca plutonu NPP jest przełożonym wszystkich policjantów w plutonie podczas koncentracji. Podlega on bezpośrednio komendantowi Policji, który zarządził koncentrację albo dowódcy kompanii NPP.
2.  Do obowiązków dowódcy plutonu NPP w szczególności należy:
1) dowodzenie plutonem podczas realizacji zadań;
2) prowadzenie doskonalenia zawodowego z policjantami zgodnie z programem i instruktażem przełożonych;
3) przygotowanie plutonu do pełnienia służby, rozmieszczenie patroli, określenie zadań oraz sprawowanie nadzoru nad pełnieniem służby;
4) kształtowanie dyscypliny służbowej oraz dbanie o regulaminowy wygląd policjantów i porządek w rejonie zakwaterowania plutonu.
3.  W przypadku, gdy w jednostce Policji został utworzony pluton NPP, jego dowódca prowadzi ewidencję stanu osobowego, wyposażenia indywidualnego i zbiorowego przeznaczonego dla plutonu.
§  24. 
1.  Dowódca drużyny NPP jest przełożonym policjantów w drużynie na czas koncentracji. Podlega on bezpośrednio dowódcy plutonu NPP.
2.  Do obowiązków dowódcy drużyny NPP w szczególności należy:
1) dowodzenie drużyną podczas realizacji zadań;
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad indywidualnym wyposażeniem policjantów oraz sprzętem stanowiącym wyposażenie drużyny;
3) bezpośrednie reagowanie na przypadki naruszania dyscypliny służbowej przez policjantów.
3.  W przypadku, gdy w jednostce Policji została utworzona drużyna NPP, jej dowódca prowadzi ewidencję stanu osobowego, wyposażenia indywidualnego i zbiorowego przeznaczonego dla drużyny.

Rozdział  5

Zakres działań jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz ich kierowników związanych z organizowaniem, przygotowaniem do działania oraz prowadzeniem działań przez NPP i NOP

§  25.  Komendant wojewódzki Policji:
1) sprawuje nadzór nad NPP i NOP za pośrednictwem komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji wykonującej zadania sztabu Policji;
2) zapewnia środki techniczne i kwatermistrzowskie niezbędne do wyposażenia NPP i NOP;
3) zapewnia zabezpieczenie medyczne;
4) wyznacza policjantów przeszkolonych w obsłudze sprzętu wideo do rejestracji i przebiegu działań;
5) organizuje okresowe treningi i ćwiczenia sztabowe dla kadry dowódczej NPP i NOP oraz innych policjantów przewidywanych do wykonywania funkcji dowódczych i logistycznych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na obszarze województwa;
6) zarządza, co najmniej raz w roku, sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania i powiadamiania NPP i NOP.
§  26.  Komendant powiatowy Policji, komendant komisariatu specjalistycznego Policji oraz kierownik komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5, w przypadku podjęcia decyzji o koncentracji NPP albo NOP utworzonego z podległych mu policjantów:
1) zapewnia zabezpieczenie medyczne działań;
2) wyznacza policjantów przeszkolonych w obsłudze sprzętu wideo do rejestracji działań zespołowych NPP.
§  27.  Komendanci jednostek organizacyjnych Policji, tworząc NPP, udostępniają podległym policjantom uzbrojenie, środki transportu i wyposażenie techniczne.
§  28.  Komórka organizacyjna komendy wojewódzkiej Policji właściwa w sprawach łączności zapewnia środki techniczne umożliwiające prawidłową łączność dowodzenia, współdziałania i alarmowania.
§  29.  W komendzie wojewódzkiej Policji prowadzi się dokumentację związaną z funkcjonowaniem NPP i NOP zawierającą:
1) decyzję komendanta wojewódzkiego Policji, o której mowa w § 5 ust. 1;
2) wyciąg z planu organizacji łączności komendy wojewódzkiej Policji do działań w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1, a także do działań w sytuacji określonej w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zawierający:
a) tabelę sygnałów dowodzenia,
b) rozliczenie sił i środków łączności;
3) wykazy stanu i rodzaju wyposażenia przeznaczonego dla NPP i NOP oraz miejsce jego składowania i tryb pobierania;
4) planowaną organizację systemu kwaterowania i żywienia NPP i NOP;
5) system powiadamiania i alarmowania kadry dowódczej i policjantów wchodzących w skład NPP i NOP;
6) plan i programy doskonalenia zawodowego NPP i NOP.
§  30.  W komendzie powiatowej Policji, komisariacie specjalistycznym Policji oraz komórce organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5, prowadzi się dokumentację związaną z funkcjonowaniem NPP albo NOP zawierającą:
1) imienny wykaz policjantów wyznaczonych do składu ze wskazaniem pełnionych przez nich funkcji;
2) organizację alarmowania kadry dowódczej i policjantów;
3) książkę służby policjantów NPP;
4) plany zajęć, programy zajęć, listy obecności;
5) ewidencję wyposażenia indywidualnego i zbiorowego NPP;
6) wyciąg z dokumentacji, o której mowa w § 29, dotyczący utworzonego w danej jednostce lub komórce organizacyjnej Policji, NPP albo NOP.
§  31. 
1.  Dokumenty, o których mowa w § 29 i 30, przechowują, z zastrzeżeniem ust. 2, komórki organizacyjne właściwych jednostek Policji wykonujące zadania sztabów Policji.
2.  Dokumenty określające organizację alarmowania NPP oraz wyciąg z planu organizacji łączności NPP przechowują dyżurni jednostek Policji, w których utworzono NPP.
§  32. 
1.  Dowódca OPP przekazuje, raz na pół roku, komendantowi wojewódzkiemu Policji za pośrednictwem komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji wykonującej zadania sztabu Policji informację o przebiegu zajęć, o których mowa w § 14 ust. 1, poziomie opanowania umiejętności oraz stwierdzonej absencji w NPP podczas tych zajęć.
2.  Po akceptacji przez komendanta wojewódzkiego Policji informacja, o której mowa w ust. 1, przekazywana jest także Dyrektorowi Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.
§  33.  Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji:
1) sprawuje nadzór nad organizowaniem i doskonaleniem zawodowym NPP i NOP;
2) koordynuje koncentrację i przemieszczenie NPP albo NOP w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 1.
§  34.  Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji nadzoruje i koordynuje zabezpieczenie potrzeb w środki łączności, zgodnie z obowiązującymi normami należności oraz określa zasady organizacji łączności radiotelefonicznej w NPP i NOP.

Rozdział  6

Przepisy końcowe

§  35.  (pominięty)
§  36.  (pominięty)
§  37.  Traci moc zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie organizowania i koncentracji nieetatowych pododdziałów Policji.
§  38.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Struktura kompanii NPP

Lp.Nazwa komórki/stanowiskaLiczba stanowisk
Ogółemw tym:
kadra dowódczapolicjanci
12345
1.Dowództwo kompanii:
- dowódca kompanii11-
- zastępca dowódcy kompanii11-
- asystent (szef kompanii)11-
- policjant (kierowca, strażak, ratownik)3-3
633
2.Pluton (4):
- dowódca plutonu44-
- dowódca drużyny1212-
- policjant (w tym kierowcy)72-72
881672
OGÓŁEM941975