Dz.Urz.NBP.2018.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2013
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Banki działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "bankami", wymieniają zużyte lub uszkodzone znaki pieniężne waluty polskiej, zwane dalej "znakami pieniężnymi", jeżeli nie zostały one sfałszowane lub ich autentyczność nie budzi podejrzeń, a ich cechy umożliwiają rozpoznanie wartości nominalnej.
2.  W przypadku przedstawienia do wymiany znaków pieniężnych sfałszowanych lub budzących wątpliwości co do autentyczności, banki zatrzymują te znaki, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.  Jeżeli zużycie lub uszkodzenie znaków pieniężnych polega na ich zanieczyszczeniu, w szczególności zanieczyszczeniu biologicznym lub chemicznym, osoba przedstawiająca te znaki do wymiany powinna podać informacje o rodzaju zanieczyszczenia, jeżeli takie informacje posiada.
4.  Banknoty lub monety, o których mowa w ust. 3 oraz:
1) banknoty zawilgocone, zbutwiałe, nadpalone lub kruszące się,
2) zużyte lub uszkodzone banknoty kolekcjonerskie lub monety kolekcjonerskie

- są przyjmowane do wymiany zgodnie z § 6.

§  2. 
1.  Wymianie podlegają:
1) banknoty postrzępione, naddarte, podklejone, przerwane, nadmiernie zabrudzone, zaplamione, odbarwione lub uszkodzone w inny sposób, w tym również wskutek umieszczenia na nich trwałego napisu, nadruku, rysunku lub innego znaku;
2) monety oraz ich elementy (rdzeń i pierścień), mające w szczególności uszkodzenia typu mechanicznego, wytarte, o zmienionej barwie, skorodowane, w tym również uszkodzone wskutek umieszczenia na nich trwałego napisu, rysunku lub innego znaku.
2.  Wymianie nie podlegają monety uszkodzone przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych, stosowanych do deformowania monet poprzez ich pofalowanie, pocięcie, zdeformowanie kształtu lub zatarcie wizerunku monety. Przykłady tak uszkodzonych monet są udostępnione na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.
§  3. 
1.  Banki wymieniają, w pełnej wartości nominalnej, z wyłączeniem znaków pieniężnych, o których mowa w § 7 ust. 1 i w § 8 ust. 1, zużyte lub uszkodzone znaki pieniężne, jeżeli odpowiadają następującym warunkom:
1) banknoty:
a) są przerwane na nie więcej niż dziewięć części, sklejone lub niesklejone, jeżeli wszystkie części pochodzą z tego samego banknotu, nie posiadają ubytków powierzchni w miejscu przerwania i łącznie stanowią 100% pierwotnej powierzchni,
b) jeżeli zachowały ponad 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie;
2) monety, a także dwa rozłączone elementy (rdzeń i pierścień) - jeżeli pochodzą z monety o tej samej wartości nominalnej.
2.  Części banknotu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, skleja się w całość, umieszczając podklejenia na odwrotnej stronie, w obecności osoby, która przedstawiła znaki pieniężne do wymiany, w sposób umożliwiający stwierdzenie, że poszczególne części stanowią razem 100% pierwotnej powierzchni. Na przedniej stronie banknotu, sklejonego przez klienta lub kasjera, umieszcza się odręczną adnotację lub odbitkę stempla o treści "100% wartości nominalnej", tak aby ta adnotacja lub odbitka obejmowała, w miarę możliwości, co najmniej dwie części banknotu oraz datę i podpis pracownika banku, dokonującego wymiany.
3.  Na przedniej stronie banknotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, umieszcza się, w obecności osoby, która przedstawiła znaki pieniężne do wymiany, odręczną adnotację lub odbitkę stempla o treści "100% wartości nominalnej" oraz datę i podpis pracownika banku, dokonującego wymiany; pozostały ubytek powierzchni banknotu uzupełnia się papierem do 100% pierwotnej powierzchni.
§  4. 
1.  Banki wymieniają za połowę wartości nominalnej, z wyłączeniem znaków pieniężnych, o których mowa w § 7 ust. 1 i w § 8 ust. 1, przedstawione do wymiany znaki pieniężne, jeżeli odpowiadają następującym warunkom:
1) w przypadku banknotów - jeżeli zachowały od 45% do 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie;
2) w przypadku monet - jeżeli zachował się przynajmniej jeden element (rdzeń lub pierścień).
2.  Na przedniej stronie banknotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, umieszcza się, w obecności osoby, która przedstawiła znaki pieniężne do wymiany, odręczną adnotację lub odbitkę stempla o treści "50% wartości nominalnej" oraz datę i podpis pracownika banku, dokonującego wymiany.
§  4a.  W przypadku wątpliwości, czy przedstawione do wymiany znaki pieniężne podlegają wymianie w pełnej lub w połowie wartości nominalnej, banki są obowiązane do przyjęcia takich znaków zgodnie z § 6.
§  4b. 
1.  W przypadku przedstawienia do wymiany znaków pieniężnych, o których mowa w § 3 i 4, w oddziale okręgowym Narodowego Banku Polskiego, zwanym dalej "oddziałem okręgowym NBP", osoby je przedstawiające podają:
1) dane umożliwiające ich identyfikację: imię, nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku osób niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i nieposiadających numeru PESEL - imię, nazwisko, obywatelstwo oraz numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2) informację, co stało się z pozostałą częścią banknotu, w przypadku przedstawienia do wymiany banknotu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b i § 4 ust. 1 pkt 1.
2.  Osoby przedstawiające znaki pieniężne do wymiany, w celu weryfikacji podanych danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, okazują do wglądu swój dokument tożsamości.
§  5. 
1.  Wymienione banknoty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traktuje się jako banknoty nienadające się do maszynowego sortowania, z których formuje się paczki pełne lub paczki niepełne o tej samej wartości nominalnej.
2.  Wymienione banknoty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, o tej samej wartości nominalnej, sklejane są w pełne banknoty i pakowane są zgodnie z ust. 1. Dopuszcza się łączenie dwóch dowolnych fragmentów pochodzących z banknotów o tej samej wartości nominalnej.
3.  Wymienione monety oraz kompletowane w całość elementy (rdzeń i pierścień) monet, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i w § 4 ust. 1 pkt 2, pakowane są do woreczków z monetami, nienadającymi się do obiegu, o tej samej wartości nominalnej. Dopuszcza się kompletowanie dwóch takich samych elementów monety o tej samej wartości nominalnej.
§  6. 
1.  Banki mają obowiązek przyjmowania banknotów i monet, które nie odpowiadają warunkom określonym w § 3 i 4, z wyłączeniem znaków pieniężnych, o których mowa w § 7 ust. 1 i w § 8 ust. 1, w celu przekazania ich do wymiany do Centrali Narodowego Banku Polskiego, zwanej dalej "Centralą NBP", wraz z "Wnioskiem o wymianę zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych", którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w trzech egzemplarzach; jeden egzemplarz pozostaje w banku przyjmującym znaki pieniężne do wymiany, drugi egzemplarz otrzymuje osoba przedstawiająca znaki pieniężne do wymiany, a trzeci egzemplarz przekazywany jest do Centrali NBP.
3.  Przyjęte do wymiany znaki pieniężne, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, banki przesyłają do Centrali NBP bezpośrednio lub za pośrednictwem oddziałów okręgowych NBP, przy okazji kontaktów związanych z pobieraniem lub odprowadzaniem znaków pieniężnych.
4.  Przyjęcie od banków znaków pieniężnych, o których mowa w ust. 3, oddziały okręgowe NBP potwierdzają na "Pokwitowaniu", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5.  Banknoty i monety, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, przed przekazaniem do Centrali NBP należy zabezpieczyć przed dotykaniem oraz uniemożliwić ich rozpad, umieszczając je w plastikowych torebkach.
§  7. 
1.  Znaki pieniężne, które zostały uszkodzone w wyniku badań wykonanych przez organy ścigania w ramach przeprowadzanych czynności, przyjmowane są do wymiany wyłącznie w oddziałach okręgowych NBP.
2.  Do przedstawionych do wymiany znaków pieniężnych organ ścigania dołącza dokument informujący o wykonanych badaniach i zagrożeniach, jakie substancja użyta w badaniach może powodować dla życia lub zdrowia osób mających z nimi kontakt.
3.  Wymiana takich znaków pieniężnych jest dokonywana bezpłatnie.
4.  Wymienione banknoty, o których mowa w ust. 1, pakowane są zgodnie z § 5 ust. 1.
§  8. 
1.  Znaki pieniężne, które posiadają cechy wskazujące, że uległy uszkodzeniu w wyniku zadziałania zabezpieczeń zainstalowanych w pojemnikach specjalistycznych lub urządzeniach służących do transportu i przechowywania znaków pieniężnych, przyjmowane są do wymiany wyłącznie w oddziałach okręgowych NBP lub w Centrali NBP.
2.  Oddziały okręgowe NBP lub Centrala NBP zawiadamiają niezwłocznie właściwą terytorialnie komendę wojewódzką policji, zwaną dalej "KWP" lub komendę stołeczną policji, zwaną dalej "KSP", o przedstawieniu do wymiany znaków pieniężnych, o których mowa w ust. 1; wzór Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
3.  Znaki pieniężne, o których mowa w ust. 1, oddziały okręgowe NBP lub Centrala NBP przyjmują na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, z tym że wniosek sporządza się w dwóch egzemplarzach; jeden egzemplarz dla przyjmującego oddziału okręgowego NBP lub Centrali NBP, drugi egzemplarz otrzymuje osoba przedstawiająca znaki pieniężne do wymiany.
4.  Wymiana znaków pieniężnych, o których mowa w ust. 1, jest dokonywana, przez oddziały okręgowe NBP lub Centralę NBP, po otrzymaniu postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa albo informacji o prawomocnym zakończeniu postępowania.
5.  Oddziały okręgowe NBP lub Centrala NBP dokonują wymiany znaków pieniężnych, o których mowa w ust. 1, zgodnie z § 3 lub 4.
6.  Znaki pieniężne, o których mowa w ust. 1, nieodpowiadające warunkom określonym w § 3 lub 4, oddziały okręgowe NBP przekazują do wymiany do Centrali NBP na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, sporządzonego w trzech egzemplarzach; Centrala NBP dokonuje wymiany po przekazaniu przez oddziały okręgowe NBP kopii postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa albo informacji o prawomocnym zakończeniu postępowania.
7.  Wymienione przez oddziały okręgowe NBP lub Centralę NBP banknoty, o których mowa w ust. 1, pakowane są zgodnie z § 5 ust. 1.
8.  W przypadku, gdy znaki pieniężne, o których mowa w ust. 1, zostaną przedstawione do wymiany w innym banku lub wpłacone w formie wpłaty zamkniętej, powinny być zatrzymane jako znaki pieniężne budzące wątpliwości co do ich autentyczności, zgodnie z odrębnymi przepisami.
9.  Centrala NBP, po otrzymaniu znaków pieniężnych, o których mowa w ust. 8, postępuje w sposób określony w ust. 2.
§  9. 
1.  Za wymianę znaków pieniężnych, o których mowa w § 8 ust. 1, pobierana jest opłata przez oddziały okręgowe NBP lub Centralę NBP, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych stosowanych przez NBP.
2.  Nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 1, jeżeli znaki pieniężne zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku przestępstwa lub karalnego usiłowania popełnienia przestępstwa na szkodę osoby lub podmiotu przedstawiającego znaki pieniężne do wymiany.
§  10.  Centrala NBP wymienia banknoty oraz monety według następujących zasad:
1) banknoty:
a) w 100% wartości nominalnej - jeżeli zostało zachowane ponad 75% pierwotnej powierzchni banknotu i w przypadku którego stwierdzono, że wszystkie części pochodzą z tego samego banknotu,
b) w 50% wartości nominalnej - jeżeli zostało zachowane od 45% do 75% pierwotnej powierzchni banknotu i w przypadku którego stwierdzono, że wszystkie części pochodzą z tego samego banknotu;
2) monety:
a) w 100% wartości nominalnej monety, również jeżeli są to dwa rozłączone elementy (rdzeń i pierścień) - jeżeli pochodzą z monety o tej samej wartości nominalnej,
b) w 50% wartości nominalnej - jeżeli został zachowany co najmniej jeden element monety (rdzeń lub pierścień).
§  11. 
1.  Centrala NBP przekazuje równowartość wymienionych znaków pieniężnych na wskazany we wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1, numer rachunku:
1) banku przyjmującego znaki pieniężne do wymiany;
2) osoby przedstawiającej znaki pieniężne do wymiany w NBP;
3) oddziału okręgowego NBP, w przypadku gdy osoba przedstawiająca znaki pieniężne do wymiany nie wskazała numeru rachunku.
2.  W przypadku wymiany znaków pieniężnych, o których mowa w § 8 ust. 1, przekazywana kwota jest pomniejszona o opłatę, o której mowa w § 9 ust. 1.
3.  Banki informują osobę, która przedstawiła znaki pieniężne do wymiany o wyniku wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych; wzór informacji stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
4.  Niewymienione przez Centralę NBP banknoty i ich fragmenty oraz monety i ich elementy (rdzeń i pierścień) są zwracane osobie, która przedstawiła znaki pieniężne do wymiany.
§  12.  Traci moc zarządzenie nr 1/2003 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. NBP Nr 1, poz. 1 i z 2004 r. Nr 7, poz. 14).
§  13.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 1

WZÓR

Wniosek o wymianę zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych
.........................................................................................
(nazwa banku przyjmującego)(data)
.................................................................................
(nr r-ku w standardzie NRB banku przyjmującego)
.................................................................................
(nr wniosku)

Wnoszę o przyjęcie do wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych na deklarowaną kwotę: ............................................ zł.

1) ................................................................................................................................................ .

(imię i nazwisko, PESEL, a w przypadku osób niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i nieposiadających numeru PESEL - imię, nazwisko, obywatelstwo oraz numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby przedstawiającej znaki pieniężne do wymiany)

2) ................................................................................................................................................ .

(adres do korespondencji oraz numer telefonu lub adres e-mail osoby przedstawiającej znaki pieniężne do wymiany)*)

3) ................................................................................................................................................ .

(nazwa i adres podmiotu reprezentowanego przez osobę przedstawiającą znaki pieniężne do wymiany)

4) ................................................................................................................................................ .

(nr r-ku w standardzie NRB podmiotu/osoby przedstawiającej znaki pieniężne do wymiany)

5) ..................................................................................................................................................

(okoliczności i przyczyny zużycia lub uszkodzenia, rodzaj zanieczyszczenia lub uszkodzenia znaków pieniężnych, informacja o brakującej części banknotu)

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... .

6) ................................................................................................................................................. .

(rodzaj, numer i cechy urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą w przypadku uszkodzenia znaków pieniężnych w pojemnikach specjalistycznych lub urządzeniach służących do transportu i przechowywania znaków pieniężnych, termin zdarzenia)

.................................................................................................

(podpis osoby przedstawiającej znaki pieniężne do wymiany)

Potwierdza się odbiór zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych na deklarowaną kwotę .............................................................. zł.

................................................................................................................................................

(stempel służbowy i podpis pracownika banku przyjmującego znaki pieniężne do wymiany)

*) W przypadku podania przez osobę dokonującą wymiany znaków pieniężnych numeru telefonu lub adresu e-mail informacja o wyniku wymiany może być przesłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

A. Wypełnia bank przyjmujący inny niż NBP:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej "RODO", uprzejmie informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest .............................................................

......................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba banku przyjmującego)

2) kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest poprzez ........................................

.......................................................................................................................................................

(tryb i forma kontaktu z inspektorem ochrony danych)**)

3) celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dokonanie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych waluty polskiej;

4) podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych waluty polskiej;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ...............................................;

6) przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

.......................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba)

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych waluty polskiej;

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania;

9) w związku z realizacją celu, o którym mowa w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Narodowemu Bankowi Polskiemu.

Z chwilą udostępnienia Narodowemu Bankowi Polskiemu Pani/Pana danych osobowych, administratorem tych danych staje się Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 ("NBP").

NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez NBP jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na NBP jako administratorze danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez NBP przez 5 lat począwszy od roku następującego po roku, w którym je udostępniono.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym organom publicznym, na podstawie przepisów prawa.

W stosunku do NBP, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane przez NBP do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

**) Wypełnić albo usunąć, jeżeli w banku przyjmującym nie ma inspektora ochrony danych.

B. Wypełnia oddział okręgowy NBP albo Centrala NBP:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej "RODO", Narodowy Bank Polski informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21 ("NBP");

2) NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP;

3) celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dokonanie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych waluty polskiej;

4) podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych waluty polskiej;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat począwszy od roku następującego po roku, w którym je zebrano;

6) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym organom publicznym, na podstawie przepisów prawa;

7) przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba)

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych waluty polskiej;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

..................................................................................................

(podpis osoby przedstawiającej znaki pieniężne do wymiany)

Sporządzono w 3 egzemplarzach:

Egz. nr 1 - bank przyjmujący znaki pieniężne do wymiany

Egz. nr 2 - osoba przedstawiająca znaki pieniężne do wymiany

Egz. nr 3 - Centrala NBP

.............

(nr egz.)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

....................................................................................

(pieczątka nagłówkowa oddziału okręgowego NBP)

Pokwitowanie

Potwierdza się odbiór ...................................... sztuk opakowań (kopert), zawierających zużyte lub uszkodzone znaki pieniężne na łączną deklarowaną kwotę zł ........................... (słownie .....................................................................................................................................................),

przyjętych do wymiany zgodnie z § 6 ust. 1 zarządzenia nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. NBP z 2018 r. poz. 11) przez .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa, adres oddziału banku)

............................................................................................................

(stempel służbowy i podpis pracownika oddziału okręgowego NBP)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

...................................................................................

(stempel oddziału okręgowego NBP/Centrala NBP)

Komenda Wojewódzka Policji/

Komenda Stołeczna Policji*)

w ...........................................

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Na podstawie art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 5, 106, 138, 201, 730, 771 i 942) Narodowy Bank Polski informuje o przedstawieniu do wymiany znaków pieniężnych, które posiadają cechy wskazujące na uszkodzenie w wyniku zadziałania zabezpieczeń zainstalowanych w pojemnikach specjalistycznych lub urządzeniach służących do transportu i przechowywania znaków pieniężnych.

1) Sporządzający zawiadomienie: .............................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

2) Data sporządzenia zawiadomienia: .......................................................................................

3) Dane osoby przedstawiającej znaki pieniężne do wymiany:

.......................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, PESEL)

.......................................................................................................................................................

(adres)

4) Dane podmiotu reprezentowanego przez osobę wymienioną w pkt 3**):

................................................................................................................................................

(nazwa)

................................................................................................................................................

(adres)

5) Sposób uszkodzenia znaków pieniężnych: ............................................................................

.......................................................................................................................................................

6) Deklarowana wartość uszkodzonych znaków pieniężnych: ..................................................

7) Informacje o okolicznościach, terminie zdarzenia i przyczynach uszkodzenia, uzyskane od osoby przedstawiającej znaki pieniężne do wymiany***):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.............................................................

(stempel służbowy i podpis dyrektora)

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Wypełnić w przypadku osób prawnych.

***) W przypadku posiadania takiej informacji należy podać rodzaj urządzenia, w którym nastąpiło uszkodzenie znaków pieniężnych.

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 - KWP/KSP

Egz. nr 2 - NBP

.............

(nr egz.)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR
..................................................................
(nazwa banku)(data)
...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby/podmiotu przedstawiającego znaki pieniężne do wymiany)
.....................................................................................................................................
(adres osoby/podmiotu przedstawiającego znaki pieniężne do wymiany)

Nr wniosku .........................................

Informacja o wyniku wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych

Informujemy, że:*)

1) kwotę ............................. zł z tytułu wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych:

a) przekazano w dniu ................................... na wskazany rachunek bankowy,

b) należy odebrać w banku w godzinach otwarcia kas od ............... do ........................**);

2) niewymienione znaki pieniężne lub ich fragmenty:

a) należy odebrać w terminie ................. dni od dnia otrzymania informacji w banku w godzinach otwarcia kas od ...................... do ...................**),

b) przekazujemy w załączeniu;

3) przedstawione do wymiany znaki pieniężne w liczbie ........................ i kwocie ............................... zostały zidentyfikowane jako falsyfikaty, do których stosuje się odrębne przepisy.

.......................................................................................................................

(stempel służbowy i podpis pracownika banku sporządzającego informację)

*) Wypełnić odpowiednio i niepotrzebne wykreślić.

**) Po odbiór należy zgłosić się z ważnym dokumentem tożsamości.

1 W brzmieniu ustalonym przez § 1zarządzenia nr 8/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 maja 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. NBP poz. 8), które weszło wżycie z dniem 25 maja 2018 r.