Szczegółowe zasady finansowego wyodrębniania kas mieszkaniowych w bankach oraz rozliczenia między bankiem, który zaprzestał prowadzenia kasy mieszkaniowej a bankiem przejmującym tę działalność.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1996.11.29

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 1996 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/96
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 5 lipca 1996 r.
w sprawie szczegółowych zasad finansowego wyodrębniania kas mieszkaniowych w bankach oraz rozliczeń między bankiem, który zaprzestał prowadzenia kasy mieszkaniowej a bankiem przejmującym tę działalność.

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654), zarządza się, co następuje:
§  1.
1.  
Finansowe wyodrębnienie kasy mieszkaniowej w banku następuje poprzez:
1)
prowadzenie, w ramach ksiąg rachunkowych banku prowadzącego kasę mieszkaniową, ewidencji zapewniającej rejestrowanie wszystkich operacji związanych z działalnością kasy mieszkaniowej,
2)
prowadzenie wydzielonego rachunku kasy mieszkaniowej w ramach rachunku prowadzącego kasę mieszkaniową,
3)
stosowanie przez kasę mieszkaniową ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących czynności bankowych, w tym m.in. przeprowadzania rozliczeń pieniężnych klientów i realizowania ich w ramach rozrachunków międzybankowych banku prowadzącego kasę mieszkaniową,
4)
prowadzenie gospodarki finansowej z czynnościami wykonywanymi w imieniu i na rzecz kasy mieszkaniowej na podstawie sporządzanego planu finansowego kasy mieszkaniowej,
5)
pokrywanie kosztów działalności kasy mieszkaniowej z uzyskanych przychodów,
6)
podejmowanie przez bank na rachunek kasy mieszkaniowej decyzji w przedmiocie:
a)
wysokości oprocentowania kredytów na cele mieszkaniowe i oszczędności gromadzonych w kasie oraz wysokości prowizji i opłat manipulacyjnych,
b)
sposobów i miejsc lokowania nadwyżek środków finansowych kasy.
§  2.
1.  
Bank, który zaprzestaje prowadzenia kasy mieszkaniowej, przekazuje bankowi przejmującemu kasę dokumentację zdawczo-odbiorczą obejmującą:
1)
bilans kasy na dzień przekazania,
2)
rachunek zysków i strat za okres od początku roku do dnia przekazania,
3)
dokumentacje i ewidencje księgową oraz pozaksięgową, dotyczącą:
a)
imiennych rachunków oszczędnościowo-kredytowych,
b)
umów o kredyty kontraktowe,
c)
umów o kredyty na cele mieszkaniowe,
d)
zabezpieczeń spłaty kredytów wykorzystanych,
e)
należności klientów lub kasy z tytułu odsetek, prowizji i opłat manipulacyjnych,
f)
wykazów należności kasy od kredytobiorców z tytułu wykorzystanego kredytu na cele mieszkaniowe z terminami dalszych jego spłat,
g)
innych aktywów i pasywów kasy mieszkaniowej z podaniem ich tytułów; zobowiązania wobec Krajowego Funduszu Mieszkaniowego powinny być udokumentowane aktualnymi umowami, a należności kasy dowodami posiadania papierów wartościowych lub lokat terminowych w bankach, wraz z oświadczeniem o tytule przekazania.
2.
Bank przekazujący kasę mieszkaniową przekazuje bankowi przejmującemu - w uzgodnionym terminie - środki finansowe kasy mieszkaniowej znajdujące się na rachunku w banku prowadzącym kasę.
§  3.
1.  
Przejęcie kasy z banku likwidowanego lub banku pozbawionego możliwości prowadzenia kasy następuje poprzez włączenie działalności przejmowanej kasy mieszkaniowej do kasy już prowadzonej lub kasy utworzonej w banku przejmującym.
2.
Przekazanie kasy mieszkaniowej przez bank przekazujący i przejęcie jej przez bank przejmujący nie powinno wstrzymywać realizacji operacji kasy mieszkaniowej, dotyczących:
1)
zawierania umów o kredyt kontraktowy,
2)
przyjmowania wpłat osób fizycznych na ich imienne rachunki oszczędnościowo-kredytowe,
3)
dokonywania wypłat gotówkowych lub przyjmowania bezgotówkowych dyspozycji rozliczeniowych przeprowadzanych przy wykorzystaniu kredytu na cele mieszkaniowe,
4)
przekazywania urzędom skarbowym zaliczek, o których mowa w art. 41 ust. 3a, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416, Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 113, poz. 547, Nr 126, poz. 626, Nr 90, poz. 419 i Nr 123, poz. 602, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 133, poz. 654, Nr 135, poz. 665, oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113).
3.
Banki - przekazujący i przejmujący kasę mieszkaniowa - obowiązane są do powiadomienia klientów kasy o zmianie banku prowadzącego kasę mieszkaniową oraz do przekazania informacji niezbędnych do niezakłóconego wywiązywania się z umów zawartych z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.