Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2018.80

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA FINANSÓW 1 ( 2
z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe

Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) ustala się co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1.  Określa się szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe.
2.  Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie regulują odrębne regulacje wewnętrzne.
§  2.  Ilekroć w komunikacie jest mowa o:
1) Dyrektorze Generalnym - należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów;
2) działach - należy przez to rozumieć działy administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, 810 i 1090);
3) jednostce KAS - należy przez to rozumieć Krajową Informację Skarbową, Krajową Szkołę Skarbowości oraz izby administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno- skarbowymi;
4) jednostce w dziale - należy przez to rozumieć jednostkę, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5) kierowniku jednostki w dziale - należy przez to rozumieć odpowiednio:
a) dyrektora Kraj owej Informacji Skarbowej,
b) dyrektora izby administracji skarbowej, również w odniesieniu do podległych mu urzędów skarbowych i urzędów celno- skarbowych,
c) dyrektora Kraj owej Szkoły Skarbowości,
d) dyrektora Centrum Informatyki Resortu Finansów;
6) Komitecie Audytu - należy przez to rozumieć Komitet Audytu dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe;
7) kontroli zarządczej - należy przez to rozumieć kontrolę zarządczą w rozumieniu art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
8) Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Finansów;
9) Ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego w zakresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe;
10) planie działalności - należy przez to rozumieć plan działalności, sporządzony przez kierownika jednostki w dziale;
11) planie działalności Ministra - należy przez to rozumieć plan działalności Ministra dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe;
12) standardach kontroli zarządczej - należy przez to rozumieć standardy określone w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 84);
13) Szefie KAS - należy przez to rozumieć członka kierownictwa Ministerstwa Finansów pełniącego funkcję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
14) właścicielu celu - należy przez to rozumieć kierownika jednostki w dziale lub kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa, odpowiedzialnego za realizację celu;
15) wytycznych Ministerstwa Finansów - należy przez to rozumieć wytyczne określone w Komunikacie Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 56).
§  3. 
1.  Funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej zapewnia:
1) kierownik jednostki w dziale,
2) Minister - w przypadku kontroli zarządczej w działach

- podejmując w szczególności bieżące działania, zgodnie ze standardami kontroli zarządczej.

2.  Nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w jednostkach KAS sprawuje Szef KAS.
§  4.  Komórka właściwa do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie może udostępnić wzory formularzy po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego.

Rozdział  2

Planowanie działalności

§  5. 
1.  Podstawę sporządzenia planu działalności Ministra stanowi, opracowana przez komórkę właściwą do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie, w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, i zaakceptowana przez Kierownictwo Ministerstwa, analiza uwarunkowań strategicznych zawierająca propozycje celów do planu działalności Ministra wraz ze wskazaniem właścicieli celów.
2.  Źródłami informacji do przeprowadzenia analizy uwarunkowań strategicznych są cele i zadania ujęte, w szczególności w:
1) czteroletnich kierunkach działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej;
2) czteroletnich kierunkach działania i rozwoju Ministra Rozwoju i Finansów dla Ministerstwa Finansów;
3) propozycjach celów zgłoszonych do budżetu zadaniowego w ramach planowania finansowego.
3.  Na podstawie zaakceptowanej analizy uwarunkowań strategicznych komórka właściwa do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie koordynuje proces opracowania planu działalności Ministra.
4.  Właściciele celów przekazują do komórki właściwej do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie propozycje mierników i ich wartości oraz najważniejszych zadań służących realizacji celów w terminie do dnia 30 września każdego roku.
§  6. 
1.  Zatwierdzony przez Ministra projekt planu działalności Ministra jest przekazywany Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 31 października każdego roku.
2.  Niezwłocznie po przekazaniu Prezesowi Rady Ministrów, projekt planu działalności Ministra jest przekazywany kierownikom jednostek, w tym kierownikom jednostek KAS za pośrednictwem Szefa KAS.
§  7.  Informacja o opublikowaniu planu działalności Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej jest przekazywana kierownikom jednostek w dziale, w tym kierownikom jednostek KAS za pośrednictwem Szefa KAS.
§  8.  Szef KAS na podstawie planu działalności Ministra określa roczne kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej i przekazuje je do jednostek KAS w terminie umożliwiającym sporządzenie planów działalności przez kierowników jednostek KAS.
§  9. 
1.  Kierownik jednostki w dziale, z zastrzeżeniem ust. 2, sporządza plan działalności na rok następny, uwzględniając plan działalności Ministra.
2.  Kierownicy jednostek KAS przy opracowywaniu planów działalności na rok następny uwzględniają roczne kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej.
§  10.  Roczne kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej oraz plan działalności Centrum Informatyki Resortu Finansów na rok następny są przekazywane Ministrowi, za pośrednictwem komórki właściwej do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie, do dnia 31 grudnia każdego roku.

Rozdział  3

Monitorowanie i ocena

§  11. 
1.  Monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej są prowadzone na bieżąco i odpowiednio dokumentowane.
2.  Minister oraz kierownicy jednostek w dziale zarządzają ryzykiem w odniesieniu do celów i zadań określonych odpowiednio w planie działalności Ministra albo w planach działalności.
3.  Szef KAS oraz kierownicy jednostek KAS zarządzają ryzykiem w odniesieniu do celów i zadań określonych w rocznych kierunkach działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej.
§  12.  Monitorowanie uwzględnia w szczególności stopień realizacji celów i zadań określonych odpowiednio w planie działalności Ministra, rocznych kierunkach działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej albo planie działalności oraz osiąganych wartości mierników w porównaniu do wcześniejszych założeń, z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka.
§  13. 
1.  Kierownik jednostki w dziale, z zastrzeżeniem ust. 2, przekazuje do komórki właściwej do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie kwartalne raporty, z wyjątkiem czwartego kwartału, ze stopnia realizacji celów i zadań oraz osiąganych wartości mierników, wraz z informacją o ewentualnych ryzykach, w odniesieniu do celów wskazanych w planie działalności, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia kwartału.
2.  W przypadku jednostek KAS Szef KAS przekazuje do komórki właściwej do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie zbiorczy raport kwartalny ze stopnia realizacji celów i zadań oraz osiąganych wartości mierników, wraz z informacją o ewentualnych ryzykach, w odniesieniu do celów wskazanych w rocznych kierunkach działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej, opracowany na podstawie kwartalnych raportów kierowników jednostek KAS, nie później niż w terminie do 5 dnia drugiego miesiąca od zakończenia kwartału.
§  14. 
1.  Na podstawie raportów, o których mowa w § 13, komórka właściwa do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie opracowuje kwartalny raport ze stopnia realizacji celów i zadań określonych:
1) w planie działalności Ministra,
2) w planie działalności kierownika jednostki w dziale,
3) w rocznych kierunkach działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej wraz z informacją o ryzykach w odniesieniu do celów oraz przedkłada je Ministrowi i przekazuje do wiadomości członków Kierownictwa Ministerstwa oraz do przewodniczącego Komitetu Audytu, za pośrednictwem komórki właściwej do spraw prowadzenia audytu wewnętrznego w Ministerstwie.
2.  Komórka właściwa do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie, z własnej inicjatywy lub na polecenie Ministra, może wnioskować do Szefa KAS lub kierowników jednostek w dziale o złożenie dodatkowych wyjaśnień w związku ze stwierdzeniem ryzyka niezrealizowania danego celu z planu działalności Ministra.

Rozdział  4

Sprawozdawczość i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

§  15. 
1.  Kierownik jednostki w dziale, z zastrzeżeniem ust. 2, sporządza i przekazuje do komórki właściwej do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz składa oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w zakresie kierowanej jednostki.
2.  Kierownicy jednostek KAS przekazują Szefowi KAS sprawozdania z wykonania planów działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w zakresie kierowanej jednostki.
3.  Szef KAS sporządza i przekazuje do komórki właściwej do praw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie sprawozdanie z wykonania rocznych kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej oraz zbiorcze oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w obszarze Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie nie później niż do dnia 15 marca każdego roku.
§  16. 
1.  Na podstawie otrzymanych sprawozdań z wykonania planu działalności i oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, o których mowa w § 15, komórka właściwa do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie opracowuje i przedkłada do podpisu Ministrowi projekt sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra oraz projekt oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w działach administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.
2.  Komórka właściwa do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie, z własnej inicjatywy lub na polecenie Ministra, może wnioskować do Szefa KAS lub kierowników jednostek w dziale o przekazanie dodatkowych informacji oraz złożenie dodatkowych wyjaśnień w związku z przygotowywaniem projektu sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra i projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
§  17.  Komitet Audytu przedstawia członkom kierownictwa, a następnie przekazuje komórce właściwej do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie pisemną opinię o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w działach, opracowaną w szczególności na podstawie:
1) raportu ze stopnia realizacji celów i zadań określonych w planie działalności Ministra, o którym mowa w § 14 ust. 1,
2) zbiorczej analizy sprawozdań z wykonania planów audytu wewnętrznego w jednostkach w dziale, przekazywanej przez komórkę właściwą do spraw prowadzenia audytu wewnętrznego w Ministerstwie,
3) wyników oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Ministerstwie za poprzedni rok przekazywanej przez komórkę właściwą do spraw prowadzenia audytu wewnętrznego w Ministerstwie,
4) informacji przekazywanej przez komórkę właściwą do spraw prowadzenia kontroli wewnętrznej w Ministerstwie, dotyczącej:
a) wyników kontroli prowadzonych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa,
b) wyników kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne,
c) stanu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych przez komórki organizacyjne Ministerstwa,
5) wyników samooceny stosowania standardów kontroli zarządczej w Ministerstwie przekazywanej przez komórkę właściwą do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie- zawierającą w szczególności informację o istotnych słabościach kontroli zarządczej oraz propozycje jej usprawnień, w terminie do dnia 15 marca każdego roku.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejszy komunikat był poprzedzony komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 120).