Szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje... - OpenLEX

Szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiF.2017.120

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe

Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) ustala się co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Określa się szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe.
2. 
Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie regulują odrębne regulacje wewnętrzne.
§  2. 
Ilekroć w komunikacie jest mowa o:
1)
BZK - należy przez to rozumieć Biuro Zarządzania Programami i Kontroli Wewnętrznej Ministerstwa Finansów;
2)
Dyrektorze Generalnym - należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów;
3)
działach - należy przez to rozumieć działy administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.);
4)
jednostce KAS - należy przez to rozumieć Krajową Informację Skarbową, Krajową Szkołę Skarbowości oraz izby administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi;
5)
jednostce w dziale - należy przez to rozumieć jednostkę, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
6)
kierowniku jednostki w dziale - należy przez to rozumieć odpowiednio:
a)
dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
b)
dyrektora izby administracji skarbowej, również w odniesieniu do podległych mu urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych,
c)
dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości,
d)
dyrektora Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów;
7)
Komitecie Audytu - należy przez to rozumieć Komitet Audytu dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe;
8)
kontroli zarządczej - należy przez to rozumieć kontrolę zarządczą w rozumieniu art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
9)
Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Finansów;
10)
Ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego w zakresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe;
11)
planie działalności - należy przez to rozumieć plan działalności, sporządzony przez kierownika jednostki w dziale;
12)
planie działalności Ministra - należy przez to rozumieć plan działalności Ministra dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe;
13)
standardach kontroli zarządczej - należy przez to rozumieć standardy określone w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 84);
14)
Szefie KAS - należy przez to rozumieć członka kierownictwa Ministerstwa Finansów pełniącego funkcję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
15)
właścicielu celu - należy przez to rozumieć kierownika jednostki w dziale lub kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa, odpowiedzialnego za realizację celu;
16)
wytycznych Ministerstwa Finansów - należy przez to rozumieć wytyczne określone w Komunikacie Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 56).
§  3. 
1. 
Funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej zapewnia:
1)
kierownik jednostki w dziale,
2)
Minister - w przypadku kontroli zarządczej w działach

- podejmując w szczególności bieżące działania, zgodnie ze standardami kontroli zarządczej.

2. 
Nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w jednostkach KAS sprawuje Szef KAS.
§  4. 
BZK może udostępnić wzory formularzy dotyczące kontroli zarządczej po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego.

Rozdział  2

Planowanie działalności

§  5. 
1. 
Podstawę sporządzenia planu działalności Ministra stanowi, opracowana przez BZK, w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, i zaakceptowana przez Kierownictwo Ministerstwa, analiza uwarunkowań strategicznych zawierająca propozycje celów do planu działalności Ministra wraz ze wskazaniem właścicieli celów.
2. 
Źródłami informacji do przeprowadzenia analizy uwarunkowań strategicznych są cele i zadania ujęte, w szczególności w:
1)
czteroletnich kierunkach działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej;
2)
czteroletnich kierunkach działania i rozwoju Ministra Rozwoju i Finansów dla Ministerstwa Finansów;
3)
propozycjach celów zgłoszonych do budżetu zadaniowego w ramach planowania finansowego.
3. 
Na podstawie zaakceptowanej analizy uwarunkowań strategicznych BZK koordynuje proces opracowania planu działalności Ministra.
4. 
Właściciele celów przekazują do BZK propozycje wartości mierników i najważniejszych zadań służących realizacji celów w terminie do dnia 30 września każdego roku; w przypadku jednostek KAS przekazanie odbywa się za pośrednictwem Szefa KAS.
§  6. 
1. 
Zatwierdzony przez Ministra projekt planu działalności Ministra jest przekazywany Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 31 października każdego roku.
2. 
Niezwłocznie po przekazaniu Prezesowi Rady Ministrów, projekt planu działalności Ministra jest przekazywany kierownikom jednostek, w tym kierownikom jednostek KAS za pośrednictwem Szefa KAS.
§  7. 
Informacja o opublikowaniu planu działalności Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej jest przekazywana kierownikom jednostek w dziale, w tym kierownikom jednostek KAS za pośrednictwem Szefa KAS.
§  8. 
Szef KAS na podstawie planu działalności Ministra określa roczne kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej i przekazuje je do jednostek KAS w terminie umożliwiającym sporządzenie planów działalności przez kierowników jednostek KAS.
§  9. 
1. 
Kierownicy jednostek w dziale sporządzają plany działalności na rok następny, uwzględniając plan działalności Ministra.
2. 
Kierownicy jednostek KAS przy opracowywaniu planów działalności na rok następny uwzględniają roczne kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej.
§  10. 
Roczne kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej oraz plan działalności Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów na rok następny są przekazywane Ministrowi, za pośrednictwem BZK, do dnia 31 grudnia każdego roku.

Rozdział  3

Monitorowanie i ocena

§  11. 
1. 
Monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej są prowadzone na bieżąco i odpowiednio dokumentowane.
2. 
Minister oraz kierownicy jednostek w dziale zarządzają ryzykiem w odniesieniu do celów i zadań określonych odpowiednio w planie działalności Ministra albo w planach działalności.
3. 
Szef KAS oraz kierownicy jednostek KAS zarządzają ryzykiem w odniesieniu do celów i zadań określonych w rocznych kierunkach działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej.
§  12. 
Monitorowanie uwzględnia w szczególności stopień realizacji celów i zadań określonych odpowiednio w planie działalności Ministra, rocznych kierunkach działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej albo planie działalności oraz osiąganych wartości mierników w porównaniu do wcześniejszych założeń, z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka.
§  13. 
1. 
Kierownicy jednostek w dziale, z zastrzeżeniem ust. 2, przekazują do BZK kwartalne raporty, z wyjątkiem czwartego kwartału, ze stopnia realizacji celów i zadań oraz osiąganych wartości mierników, wraz z informacją o ewentualnych ryzykach, w odniesieniu do celów wskazanych w planie działalności Ministra, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia kwartału.
2. 
W przypadku jednostek KAS Szef KAS przekazuje do BZK zbiorczy raport kwartalny ze stopnia realizacji celów i zadań oraz osiąganych wartości mierników, wraz z informacją o ewentualnych ryzykach, w odniesieniu do celów wskazanych w planie działalności Ministra, opracowany na podstawie kwartalnych raportów kierowników jednostek KAS.
§  14. 
1. 
Na podstawie raportów, o których mowa w § 13, BZK opracowuje kwartalny raport ze stopnia realizacji celów i zadań określonych w planie działalności Ministra wraz z informacją o ryzykach w odniesieniu do celów wskazanych w planie działalności Ministra oraz przedkłada je Ministrowi i przekazuje do wiadomości członków Kierownictwa Ministerstwa oraz do przewodniczącego Komitetu Audytu.
2. 
BZK, z własnej inicjatywy lub na polecenie Ministra, może wnioskować do Szefa KAS lub kierowników jednostek w dziale o złożenie dodatkowych wyjaśnień w związku ze stwierdzeniem ryzyka niezrealizowania danego celu z planu działalności Ministra.

Rozdział  4

Sprawozdawczość i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

§  15. 
1. 
Kierownicy jednostek w dziale sporządzają i przekazują do BZK sprawozdania z wykonania planów działalności oraz składają oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w zakresie kierowanej jednostki.
2. 
Kierownicy jednostek KAS przekazują Szefowi KAS sprawozdania z wykonania planów działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w zakresie kierowanej jednostki, w terminie umożliwiającym Szefowi KAS sporządzenie sprawozdania i oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.
3. 
Szef KAS sporządza i przekazuje do BZK sprawozdanie z wykonania rocznych kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej i zbiorcze oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w obszarze Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie nie później niż do dnia 1 marca każdego roku.
§  16. 
1. 
Na podstawie otrzymanych sprawozdań z wykonania planu działalności i oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, o których mowa w § 15, BZK opracowuje i przedkłada do podpisu Ministrowi projekt sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra oraz projekt oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w działach administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.
2. 
BZK, z własnej inicjatywy lub na polecenie Ministra, może wnioskować do Szefa KAS lub kierowników jednostek w dziale o przekazanie dodatkowych informacji oraz złożenie dodatkowych wyjaśnień w związku z przygotowywaniem projektu sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra i projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
§  17. 
Komitet Audytu przedstawia członkom kierownictwa pisemną opinię o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w działach, opracowaną w szczególności na podstawie:
1)
raportu ze stopnia realizacji celów i zadań określonych w planie działalności Ministra, o którym mowa w § 14 ust. 1;
2)
zbiorczej analizy sprawozdań z wykonania planów audytu wewnętrznego w jednostkach w dziale, przekazywanej przez Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Finansów;
3)
wyników oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Ministerstwie za poprzedni rok przekazywanej przez Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Finansów;
4)
informacji przekazywanej przez BZK, dotyczącej:
a)
wyników kontroli prowadzonych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa,
b)
wyników kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne,
c)
stanu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych przez komórki organizacyjne Ministerstwa,
d)
wyników samooceny stosowania standardów kontroli zarządczej w Ministerstwie

- zawierającą w szczególności informację o istotnych słabościach kontroli zarządczej oraz propozycje jej usprawnień, w terminie do dnia 15 marca każdego roku.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).