Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2020.18

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie szczególnego trybu działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z sytuacją epidemiczną

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W przypadku wprowadzenia ograniczenia wykonywania zadań przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwane dalej "ministerstwem", ze względu na sytuację epidemiczną w ministerstwie stosuje się szczególny tryb działania.
§  2. 
1.  Zadania w ministerstwie są realizowane zgodnie z zakresem działania komórek organizacyjnych określonym w zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW poz. 55 oraz z 2019 r. poz. 15 i 44).
2.  W uzasadnionych przypadkach minister, osoba go zastępująca lub Dyrektor Generalny może wydać polecenie realizacji zadania lub zadań należących do zakresu działania innej komórki organizacyjnej lub ograniczyć zakres realizowanych zadań.
3.  Dyrektor komórki organizacyjnej, której wydano polecenie realizacji zadania lub zadań zgodnie z ust. 2, niezwłocznie informuje o tym nadzorującego członka Kierownictwa oraz Dyrektora Generalnego.
§  3.  W przypadku, o którym mowa w § 1:
1) w siedzibie ministerstwa zapewnia się obecność co najmniej:
a) Dyrektora Generalnego,
b) Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego albo wskazanego przez niego zastępcy dyrektora Biura Dyrektora Generalnego,
c) Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych albo Kierownika Kancelarii Tajnej albo innej osoby przez niego wskazanej,
d) pracownika odpowiedzialnego za obsługę infrastruktury teleinformatycznej ministerstwa,
e) pracownika Zespołu Obsługi Kancelarii Ogólnej,
f) 2 kierowców;
2) właściwe komórki organizacyjne zapewniają świadczenie usług sprzątania oraz ochrony budynku w niezbędnym zakresie;
3) zapewnia się środki łączności umożliwiające realizację zadań przez członków Kierownictwa i pracowników ministerstwa w niezbędnym zakresie.
§  4.  W przypadku, o którym mowa w § 1:
1) dopuszcza się, aby obsługa interesantów ministerstwa była realizowana z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej;
2) przyjmowane są przesyłki pocztowe.
§  5. 
1.  W przypadku, o którym mowa w § 1:
1) zastępstwa dyrektorów komórek organizacyjnych ministerstwa odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach wewnętrznych poszczególnych komórek organizacyjnych ministerstwa, przy czym w razie konieczności Dyrektor Generalny może wyznaczyć inną osobę zastępującą;
2) zastępstwa członków Kierownictwa odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w § 13 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW poz. 84);
3) zastępstwo Dyrektora Generalnego odbywa się zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 25 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285).
2.  W przypadku czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków jednocześnie przez ministra, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu zastępstwo ministra odbywa się na zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. Dyrektor Generalny albo osoba przez niego wyznaczona niezwłocznie powiadamia o zaistniałej sytuacji Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.