Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2019.101

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) oraz w związku z § 20 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanym dalej "Ministerstwem", ustanawia się System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, stanowiący strategię działania Ministerstwa w zakresie zabezpieczenia właściwej ochrony informacji, którego celem jest zapewnienie poufności dostępności oraz integralności informacji we wszystkich komórkach organizacyjnych Ministerstwa oraz we wszystkich systemach służących do przetwarzania informacji w Ministerstwie.
§  2.  System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie jest realizowany w szczególności przez opracowanie, wdrożenie, monitorowanie, aktualizowanie i doskonalenie udokumentowanych zasad i procedur bezpieczeństwa wraz z planem ich wdrożenia i egzekwowania, którego głównym elementem ustanawia się Politykę Bezpieczeństwa Informacji, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
§  3.  Dyrektor Generalny Ministerstwa zarządza bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie, a w szczególności nadzoruje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i zatwierdza Politykę Bezpieczeństwa Informacji.
§  4. 
1.  Dyrektor Generalny Ministerstwa powoła Zespół Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej "Zespołem", w szczególności w celu opracowania, monitorowania, aktualizowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym opracowania i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
2.  Zespół wspiera Dyrektora Generalnego Ministerstwa w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji.
§  5.  Kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa albo osoby ich zastępujące, współpracują z Zespołem w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, a w szczególności określają zasoby informacji i ich nośniki, określają zagrożenia dla informacji oraz szacują ryzyko w zakresie bezpieczeństwa informacji dla podległych sobie komórek organizacyjnych.
§  6.  Dyrektor Generalny Ministerstwa zapewnia przeprowadzenie przynajmniej raz do roku audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
§  7.  Kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa albo osoby ich zastępujące odpowiadają za wdrożenie i przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w podległych sobie komórkach organizacyjnych.
§  8.  Polityka Bezpieczeństwa Informacji, o której mowa w zarządzeniu, nie dotyczy informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.
§  9.  Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 1).
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).